Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Filtr wody do lodówki SAMSUNG HAF-CIN

Powrót
Konserwacja
Polski68
Konserwacja
Wymiana
Filtr wody (tylko w określonych modelach)
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ltrów wody innych producentów. Należy używać wyłącznie ltrów
wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez rmę Samsung.
Niezatwierdzone ltry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia
prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane korzystaniem z ltrów wody innych producentów.
Komunikat „Replace water lter (Wymień ltr wody)” pojawia się na panelu sterowania w celu
poinformowania, że nadszedł czas wymiany ltra wody. Przed wymianą ltra upewnij się, że przewód
doprowadzający wodę jest odłączony.
1. Zamknij dopływ wody do przewodu
doprowadzającego wodę.
2. Otwórz pokrywę wkładu ltra.
3. Obróć pokrętło wkładu ltra w prawo o
90 stopni (1/4 obrotu). Wkład ltra zostanie
odblokowany.
Untitled-10 68 2021-06-08  10:48:29
Polski 69
Konserwacja
4. Pociągnij wkład, aby go wyjąć.
- Jeśli ltr wody jest silnie zanieczyszczony,
jego wyjęcie może być utrudnione. W takim
przypadku użyj siły, aby wyjąć wkład.
- Aby zapobiec wyciekaniu wody przez
otwór ltra, wyciągaj wkład prosto w górę.
5. Wsuń nowy wkład ltra. Używaj wyłącznie
ltrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych
przez rmę Samsung.
6. W celu zablokowania obróć pokrętło wkładu w
prawo.
7. Zamknij pokrywę wkładu ltra.
8. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji:
Fridge Manager > Ustawienia lodówki > Filtr
wody a następnie wybierz Resetuj.
UWAGA
Nowo zainstalowany ltr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane
przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
Proces wymiany może spowodować kapanie wody z lodówki na podłogę. W takim przypadku
wystarczy wytrzeć wodę suchą szmatką.
System ltrowania wody metodą odwróconej osmozy
Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem ltrowania wody metodą odwróconej
osmozy musi mieścić się w zakresie 206–861 kPa (30–125 psi).
Ciśnienie wody pomiędzy systemem ltrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem
doprowadzającym zimną wodę w lodówce musi wynosić co najmniej 206 kPa (30 psi). Jeśli ciśnienie
wody jest niższe niż określone:
Sprawdź, czy ltr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby
wymień ltr.
Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
Jeżeli lodówka jest wyposażona w ltr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w
przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij ltr wody.
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.
Zamawianie nowego ltra
Aby kupić nowy ltr wody, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym rmy Samsung.
Untitled-10 69 2021-06-08  10:48:29

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756