Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny SENCOR STM 7872BL 1000W z blenderem kielichowym

Powrót
- 1 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Robot kuchenny
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
STM 7870GG / STM 7871GR / STM 7872BL
STM 7873VT / STM 7874RD / STM 7875RS
STM 7876GD / STM 7877CH / STM 7878BK
- 2 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Robot kuchenny
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA
PRZYSZŁOŚĆ.
Urządzenia mogą używać dzieci wwieku 8 lat lub starsze oraz
osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych
lub umysłowych lub bez doświadczenia iwiedzy, jeżeli są pod
nadzorem lub zostały pouczone o bezpiecznym sposobie
eksploatacji urządzenia oraz mają świadomość ewentualnego
niebezpieczeństwa.
Z tego urządzenia nie wolno korzystać dzieciom ani nie
wolno się im nim bawić. Urządzenie oraz przewód zasilający
przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego
upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej
odpowiada napięciu wTwoim gniazdku.
Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone
razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przez
producenta dosłownie zalecane do tego typu urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym. Nie korzystaj zniego wśrodowisku przemysłowym
albo na dworze, ani nie stosuj je do innych celów, niż do których
jest przeznaczone.
Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, równej,
suchej powierzchni. Nie umieszczaj je na kuchence elektrycznej
lub gazowej, w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń
będących źródłem ciepła.
- 3 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Nie wkładaj rąk do przestrzeni, która oznakowana jest tym
symbolem. W przeciwnym przypadku może dojść do
skaleczenia, kiedy uchylona jest głowica wielofunkcyjna
inie jest poprawnie unieruchomiona wgórnej pozycji.
Nigdy nie stosuj kilku końcówek jednocześnie.
Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zmontowane
zostało poprawnie i głowica wielofunkcyjna jest opuszczona
w pozycji poziomej. Z powodów bezpieczeństwa niniejsze
urządzenie wyposażone jest wbezpiecznik, który uniemożliwia
uruchomienie silnika, kiedy głowica wielofunkcyjna jest
odchylona.
Jeżeli dojdzie do uchylenia głowicy wielofunkcyjnej podczas
pracy, praca urządzenia zostanie automatycznie wstrzymana.
Po spuszczeniu głowicy wielofunkcyjnej do pozycji poziomej
nie nastąpi automatyczne wznowienie pracy urządzenia. Do
wznowienia pracy trzeba najpierw ustawić regulator wpozycji
OFF (wyłączone) i potem ponownie wybrać wymaganą
prędkość.
Nie dotykaj wirujących części urządzenia i dbaj o to, by do
ich bliskości nie przedostały się przedmioty obce, jakimi są
np. ubranie, włosy itp. Może to prowadzić do skaleczenia lub
uszkodzenia urządzenia.
Jeżeli jakiś zprzedmiotów, jak na przykład łyżka lub warząchew
wpadnie do misy podczas pracy, natychmiast ustaw regulator
pracy wpozycji OFF (tryb gotowości) iprzewód zasilający odłącz
od gniazdka. Zaczekaj, dopóki nie zatrzymają się wirujące części
ipotem przedmiot wyjmij.
Jeżeli surowce przyczepiają się do końcówki lub ścian misy,
wyłącz urządzenie, odłącz od gniazdka sieciowego izaczekaj,
dopóki nie zatrzymają się wirujące części. Szpatułką silikonową
- 4 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
wyczyść końcówkę i ściany misy. Potem możesz urządzenie
ponownie uruchomić.
Dbaj oto, by podczas pracy do otworu napełniającego maszynki
do mielenia mięsa nie przedostały się włosy, ubranie albo inne
przedmioty. Do otworu napełniającego wkładaj tylko surowce,
które mają zostać przerobione.
Nigdy nie stosuj palców albo innych przedmiotów do
przeciskania surowców przez otwór napełniający maszynki do
mielenia mięsa. Do tego celu służy popychacz, który jest częścią
akcesoriów.
Ostrzeżenie:
Niepoprawne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń.
Podczas manipulacji z nożem maszynki do mielenia mięsa
ijednostką nożową miksera bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie
doszło do skaleczenia oostrze. Zwiększoną uwagę poświęcaj
podczas wypróżniania pojemnika miksera, podczas wyjmowania
jednostki nożowej zpojemnika, podczas wyjmowania noża do
mielenia zkomory oraz podczas czyszczenia.
Nie próbuj mielić kości, skorupek orzechów albo innych
twardych surowców.
W pojemniku do mieszania można przetwarzać gorące
płyny o temperaturze nawet do 55 °C. Podczas manipulacji
z gorącymi płynami i żywnością bądź zawsze nadzwyczaj
ostrożnym. Gorąca para lub rozpryśnięcie gorących płynów
może prowadzić do poparzeń. Nigdy nie włączaj miksera bez
poprawnie założonego wieka. Jeżeli przetwarzasz gorące
płyny, nie zdejmuj podczas pracy wieczka wewnętrznego. Nie
dotykaj zagrzanej powierzchni. Do przenoszenia zagrzanego
pojemnika do mieszania użyj uchwytu.
- 5 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 10 minut.
Wtrybie ugniatania nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy
5 minut, aprzy stosowaniu miksera nie przekraczaj czasu pracy
2 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw urządzenie
przynajmniej przez 30minut do ostygnięcia.
Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego,
jeżeli nie będzie używane oraz przed montażem, demontażem,
czyszczeniem lub jego przemieszczaniem. Przed demontażem
urządzenia iwymianą akcesoriów albo dostępnych części, które
poruszają się podczas pracy, zaczekaj, dopóki ruchome części
nie zatrzymają się.
Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi
wrozdziale Czyszczenie ikonserwacja.
Urządzenia nie myj pod cieknącą wodą ani nie zanurzaj go
wwodzie lub innym płynie.
Urządzenia nie włączaj bez obciążenia. Niepoprawne
korzystanie zurządzenia może wnegatywny sposób wpływać
na jego trwałość.
Dbaj oto, by wtyczka przewodu sieciowego nie zetknęła się
z woda lub wilgocią. Na przewodzie zasilającym nie kładź
żadnych ciężkich przedmiotów. Dbaj oto, by przewód zasilający
nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej
powierzchni.
Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez
pociąganie za wtyczkę, anie za przewód. Inaczej mogłoby dojść
do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy
powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać
urządzenia zuszkodzonym przewodem zasilającym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756