Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny SMEG SMF02CREU 800W

Powrót
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup miksera z linii Lata 50.
Wybierając jeden z naszych produktów, zdecydowali się Państwo na idealne
rozwiązanie, które łączy estetyczny wygląd z innowacyjną technologią. Firma Smeg
oferuje unikalne przedmioty, które stają się elementami ekskluzywnego wyposażenia.
Urządzenia gospodarstwa domowego Smeg doskonale komponują się z innymi
produktami tej samej linii, stając się jednocześnie prawdziwą ozdobą kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg50style.com
lub www.smeg.com.
Model SMF02 - SMF03 - SMF13
Mikser
Spis treści
263
PL
1 Ostrzeżenia 264
1.1 Wstęp 264
1.2 Instrukcja obsługi 264
1.3 Przeznaczenie 264
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 265
1.5 Odpowiedzialność producenta 267
1.6 Tabliczka znamionowa 267
1.7 Utylizacja 267
2 Opis 268
2.1 Opis urządzenia 268
2.2 Opis części 269
2.3 Akcesoria w komplecie 270
3 Użytkowanie 272
3.1 Przed pierwszym użyciem 272
3.2 Sposób użytkowania miksera 272
3.3 Sposób użycia pokrywki przeciwrozpryskowej 277
3.4 Funkcje 278
3.5 Wskazówki dotyczące ustawiania prędkości 279
4 Czyszczenie i konserwacja 283
4.1 Ostrzeżenia 283
4.2 Czyszczenie zwyczajne codzienne 283
4.3 Co należy zrobić jeśli... 284
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wszelkie wskazówki, dzięki którym
możliwe będzie zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
264
1 Ostrzeżenia
1.1 Wstęp
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi
integralną część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości i w zasięgu ręki
użytkownika przez cały okres użytkowania
urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
• Nie wolno wykorzystywać urządzenia
do celów odmiennych od jego
przeznaczenia.
• Należy korzystać z urządzenia
wyłącznie w pomieszczeniach
zamkniętych oraz chronić je przed
czynnikami atmosferycznymi.
• Urządzenie może być stosowane do
mieszania, ubijania, wyrabiania ciasta i
miksowania składników stałych oraz
płynnych. W połączeniu z dodatkowymi
akcesoriami, może wyrabiać i ciąć
ciasto na różne formaty.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
• Urządzenie nie może być używane
przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadających
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy w użytkowaniu urządzeń
elektrycznych, chyba że będzie się to
odbywać po odpowiednim
poinstruowaniu i pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
niniejszej instrukcji obsługi,
bezpieczeństwa i wycofania z
użytkowania.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące przyrządzania.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia.
Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa
Informacja
Sugestia
Ostrzeżenia
265
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkowania urządzenia należy stosować
się do wszystkich ostrzeżeń dotyczących
bezpieczeństwa.
• Przed użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
• Natychmiast po zakończeniu pracy
należy wyłączyć urządzenie.
• Podczas eksploatacji urządzenia nie
należy pozostawiać go bez nadzoru.
• Należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania przed czyszczeniem i po
każdym użyciu.
• Nie wolno zanurzać urządzenia,
przewodu zasilającego ani wtyczki w
wodzie ani w innej cieczy.
• Nie należy używać urządzenia, jeśli
kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało
upuszczone na ziemię bądź
uszkodzone w inny sposób.
• Kabel jest celowo krótki, aby uniknąć
wypadków. Nie należy używać
przedłużacza.
• Nie należy dopuścić, aby przewód
zasilający miał kontakt z ostrymi
krawędziami.
• Aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu,
nigdy nie należy ciągnąć za kabel.
• Nie należy umieszczać urządzenia na
lub w pobliżu kuchni gazowej lub
elektrycznej, wewnątrz pieca lub w
pobliżu źródeł ciepła.
• Nigdy nie należy próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego technika.
• W przypadku awarii, naprawa
urządzenia może być wykonana
wyłącznie przez wykwalifikowanego
technika.
• Nie należy modyfikować urządzenia.
• Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą: wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
nakryć płomień pokrywką lub kocem
gaśniczym.
• Należy przechowywać urządzenie w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ostrzeżenia
266
Informacje na temat niniejszego
urządzenia
• Przed zmianą akcesoriów lub
zbliżeniem się do części w ruchu, należy
odłączyć urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
• Nie wolno wkładać, wyjmować i
wymieniać narzędzi urządzenia z
wyłączoną blokadą bezpieczeństwa
(głowica silnika obniżona).
• Podczas pracy urządzenia należy
unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
Należy trzymać ręce, włosy, ubranie,
łyżki, szpatułki oraz inne przedmioty z
dala od narzędzi i akcesoriów
urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała
lub uszkodzenia sprzętu.
• Nie wolno usuwać narzędzi podczas
pracy urządzenia.
• Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia z wykorzystaniem narzędzi
należy upewnić się, że miska jest
prawidłowo osadzona i zamocowana
na podstawie.
• Nie wolno odblokowywać lub
wyjmować miski podczas pracy
urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnej
pojemności miski.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
należy poczekać aż urządzenie
ostygnie.
• Nie należy używać narzędzi i
akcesoriów innych niż te przewidziane i
dostarczone przez producenta.
Korzystanie z nieoryginalnych części,
oprzyrządowania i akcesoriów może
spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie sprzętu.
• Nie wolno umieszczać żadnych
przedmiotów na urządzeniu.
• Nie należy używać agresywnych
detergentów, ani ostrych przedmiotów
do czyszczenia lub usuwania
pozostałości z miski, narzędzi lub
akcesoriów.
• Należy pilnować, by dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756