Loading

Regulamin Karty Podarunkowej Media Expert

Regulamin
Karty Podarunkowej Media Expert
(ważny od 13.06.2022)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej Media Expert (zwana dalej „Kartą Podarunkową”) jest TERG S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, NIP 767-10-04-218, kapitał zakładowy 39.875.000,00 zł (w całości opłacony). Numer rejestrowy BDO 000135672. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Wydawcy, rozumie się przez to także odpowiednio Spółki, o których mowa w §9 ust.1 lit b-m Regulaminu.
 2. Karta Podarunkowa funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest we wszystkich stacjonarnych sklepach detalicznych Media Expert, są to fizyczne placówki handlowe sieci Media Expert (zwane dalej „Sklepami stacjonarnymi Media Expert”/„Sklepami stacjonarnymi” ) lub/i w Sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.mediaexpert.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”). Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest we wszystkich Sklepach stacjonarnych Media Expert na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Sklepie internetowym. Sklepy stacjonarne Media Expert prowadzone są przez spółki wskazane w §9 ust.1 lit. b-m Regulaminu. Dane adresowe Sklepów stacjonarnych Media Expert dostępne są u pracowników Sklepów stacjonarnych oraz pod adresem https://sklepy.mediaexpert.pl/.
 3. Karta Podarunkowa bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkt(y) nabyte w Sklepie stacjonarnym i/lub Sklepie internetowym sieci Media Expert do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym środków pieniężnych, utrwalony:
  1. na nośniku materialnym, tj.: karta plastikowa opatrzona numerem seryjnym i kodem kreskowym wraz z numerem autoryzacji (PIN);
  2. w postaci niematerialnej tj.: plik cyfrowy zawierający numer seryjny i kod kreskowy wraz z numerem autoryzacji (PIN)- zwany dalej „e-Kartą”. Karty Podarunkowe wskazane w lit. a i lit. b zwane są łącznie Kartą Podarunkową.
 4. Aktywacja - proces, w którym Karta Podarunkowa zostaje doładowana na równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez Nabywcę, od tego momentu liczony jest okres ważności Karty Podarunkowej, w trakcie którego może być realizowana. Czas Aktywacji wynosi odpowiednio:
  1. do 15 minut wraz z wydaniem w przypadku nabycia Karty Podarunkowej na nośniku materialnym w Sklepie stacjonarnym; przy czym ten czas liczony jest od momentu zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej,
  2. do 15 minut wraz z wysyłką pliku cyfrowego w przypadku nabycia e-Karty w Sklepie internetowym; przy czym ten czas liczony jest od momentu dokonania i zaksięgowania zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej. Każdorazowo realizacja aktywowanej Karty Podarunkowej (zapłata przy użyciu Karty Podarunkowej) możliwa jest po jej faktycznym otrzymaniu przez Użytkownika,
  3. do 15 minut od wysyłki w przypadku nabycia w Sklepie internetowym Karty Podarunkowej utrwalonej na nośniku materialnym (karta plastikowa). Przy czym czas na aktywację liczony jest nie wcześniej niż od momentu dokonania i zaksięgowania zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej. Wysyłka Karty Podarunkowej utrwalonej na nośniku materialnym (karta plastikowa) nabytej w Sklepie internetowym następuje kurierem lub do paczkomatu, na zasadach i w terminach przewidzianych w Regulaminie Sklepu internetowego Media Expert https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin . Realizacja Karty Podarunkowej (dokonywanie zakupów z jej użyciem) utrwalonej na nośniku materialnym (karta plastikowa), nabytej w Sklepie internetowym możliwa jest po jej faktycznym otrzymaniu przez Użytkownika.
 5. Nabywcą Karty Podarunkowej może być:
  1. osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;
  2. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; -która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne. W przypadku, gdy Nabywcą Karty Podarunkowej jest Przedsiębiorca rozumiany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Karty Podarunkowej na cele bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, w szczególności celem dalszego przekazania swoim kontrahentom, pracownikom, podopiecznym; stosuje się postanowienia § 10 ust. 3.
 6. Użytkownikiem Karty Podarunkowej jest Nabywca oraz każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który realizuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za Produkty w Sklepach stacjonarnych lub w Sklepie internetowym, na zasadach opisanych w niniejszy m Regulaminie.
 7. Produkty – towary, usługi w tym świadczone w związku z dostawą towarów oraz ubezpieczenia Gwarancja PLUS dostępne w Sklepach stacjonarnych i/lub w Sklepie internetowym, za które płatność może być realizowana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

§2

PODSTAWOWE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwotę zmienną określoną przez Nabywcę i zawartą w przedziale od 10 zł do 10.000 zł. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów kwot doładowania Karty Podarunkowej w dowolnym momencie. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Karta Podarunkowa ważna jest przez 36 miesięcy od daty jej Aktywacji– dla Kart Podarunkowych kupowanych przez Nabywców. Okres ważności Karty Podarunkowej może być inny na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Nabywcą a Wydawcą, co zostanie potwierdzone umową Stron, w szczególności w przypadku Kart Podarunkowych nabywanych w ramach relacji B2B; a także w przypadku Kart Podarunkowych wydawanych przez Wydawcę jako korzyści lub nagrody w promocjach, konkursach, okazjonalnych akcjach organizowanych przez Wydawcę, w szczególności dla jego Klientów, pracowników, kontrahentów.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Karty Podarunkowej po jej Aktywacji i w okresie jej ważności.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega ponownemu doładowaniu o nowe środki pieniężne i może być doładowana tylko raz w chwili jej Aktywacji.
 5. Środki pieniężne dostępne na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej oraz nie można wymienić na inną Kartę Podarunkową.
 6. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.
 7. Doładowanie Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 8. Karta Podarunkowa oznaczona jest numerem seryjnym, kodem kreskowym oraz numerem PIN zabezpieczającym przed jej nieautoryzowanym użyciem. W przypadku Karty Podarunkowej utrwalonej na nośniku materialnym numer PIN umieszczony jest pod ścieralnym paskiem (zdrapka). W przypadku Karty Podarunkowej w postaci e-Karty numer PIN umieszczony jest w piliku dostarczonym Użytkownikowi. Użytkownik może dokonać zmiany numeru PIN za pośrednictwem posiadanego Konta Klienta Sklepu internetowego lub rejestrując się w tym celu w Sklepie internetowym i zakładając Konto Klienta – wykorzystując dostępną w menu Konta Klienta funkcję „ Twoje karty podarunkowe i bonusowe/Zarejestruj swoją kartę podarunkową lub bonusową ” a następnie funkcję „Zmień PIN”. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia numeru PIN przed jego nieuprawnionym, nieautoryzowanym wykorzystaniem, w szczególności nieujawniania numeru PIN osobom trzecim. W trakcie realizacji Karty Podarunkowej PIN wprowadzany jest osobiście przez Użytkownika. Celem maksymalnej ochrony Karty Podarunkowej przed jej nieautoryzowanym użyciem Wydawca zaleca zmianę numeru PIN.
 9. Okres ważności i saldo (stan środków) Użytkownik Karty Podarunkowej możne sprawdzić w następujący sposób: w każdym Sklepie stacjonarnym, lub w ramach Konta Klienta w Sklepie internetowym www.mediaexpert.pl, o ile Użytkownik posiada takie Konto Klienta.
 10. Karta Podarunkowa może być realizowana (zakup przy użyciu Karty Podarunkowej) wielokrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na Karcie Podarunkowej lub do upływu okresu jej ważności.
 11. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt nie więcej niż 8 Kart Podarunkowych.
 12. Karta Podarunkowa niezależnie od postaci, w której została wydana tzn. w postaci nośnika materialnego (karta plastikowa), czy e-Karta może być realizowana przy zakupach w Sklepach stacjonarnych i/lub Sklepie internetowym, na zasadach opisanych Regulaminem.
 13. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi w ramach dostępnego w Sklepach stacjonarnych Programu pod nazwą; „14 dni na wymianę lub zwrot pieniędzy – Gwarancja Satysfakcji.”
 14. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych itp. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.

§3

NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. W Sklepach stacjonarnych możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci nośnika materialnego (karta plastikowa).
 2. Warunkiem wydania i aktywowania Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym jest zapłata przez Nabywcę kwoty będącej równowartością Karty Podarunkowej (to jest odpowiedniej kwoty określonej w §2 ust.1).
 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie stacjonarnym można nabyć do 20 Kart Podarunkowych o sumie kwot doładowania nie przekraczającej 10 000 zł. Karta Podarunkowa nie może być nabyta łącznie z Produktem.
 4. Zapłaty można dokonać gotówką, przy pomocy elektronicznych kart płatniczych, innych form płatności elektronicznej dostępnych w Sklepach stacjonarnych z wyłączeniem bonów towarowych i kuponów płatniczych oraz kodów rabatowych.
 5. Potwierdzeniem Aktywacji Karty Podarunkowej na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk niefiskalny z kasy lub w przypadku Nabywcy określonego w §1 ust. 5 lit. b – nota księgowa.

§4

NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie internetowym możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci e-Karty lub utrwalonej na nośniku materialnym (karta plastikowa). Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.
 2. Nabywca składający zamówienie Karty Podarunkowej zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych a wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym można nabyć do 20 Kart Podarunkowych o sumie kwot doładowania nie przekraczającej 10 000 zł . Karta Podarunkowa nie może być nabyta łącznie z Produktem.
 4. Warunkiem wydania i aktywacji Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym jest dokonanie zapłaty przez Nabywcę i zaksięgowanie kwoty będącej równowartością Karty Podarunkowej (to jest odpowiedniej kwoty określonej w §2 ust. 1).
 5. Zapłaty można dokonać sposobem płatności dostępnym w Sklepie internetowym, z wyłączeniem: a) płatność przy odbiorze, b) płatność umową kredytu c) płatność Kartą Podarunkową. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych.
 6. Potwierdzeniem aktywacji Karty Podarunkowej na wybraną i zapłaconą przez Nabywcę kwotę jest w przypadku Karty Podarunkowej w postaci e-Karty – powiadomienie e-mail Nabywcy zawierające plik z zapisem elektronicznym Karty Podarunkowej.

§5

ZASADY REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. Realizacji w Sklepach stacjonarnych podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiające odczyt numeru seryjnego i kodu kreskowego, co do których Użytkownik poda aktualny i prawidłowy numer PIN.
 2. W Sklepie stacjonarnym możliwa jest realizacja Karty Podarunkowej tak w postaci nośnika materialnego (karta plastikowa), jak i e-Karty.
 3. Realizacja w Sklepie stacjonarnym Karty Podarunkowej w postaci nośnika materialnego (karta plastikowa) możliwa jest po fizycznym okazaniu sprzedawcy Karty Podarunkowej w oryginale (karta plastikowa). Nie realizuje się uprawnień wynikających z Karty Podarunkowej na podstawie jej kopii, zdjęcia (w tym również na smartfonie), zapisanego numeru, itp. Warunkiem skorzystania z Karty Podarunkowej jest odczyt przy pomocy skanera numeru Karty Podarunkowej (kodu kreskowego) oraz wprowadzenie przez Użytkownika aktualnego i prawidłowego numeru PIN.
 4. Realizacja w Sklepie stacjonarnym e-Karty możliwa jest po okazaniu sprzedawcy na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku w jakim e-Karta została dostarczona Nabywcy. Warunkiem realizacji Karty Podarunkowej jest umożliwienie sprzedawcy odczytu numeru Karty Podarunkowej przy pomocy skanera (kodu kreskowego) lub przepisania tego numeru do systemu kasowego, oraz wprowadzenie przez Użytkownika aktualnego i prawidłowego numeru PIN.
 5. Realizacja Karty Podarunkowej następuje w kasie Sklepu stacjonarnego. Przy płatności za Produkt sprzedawca pomniejsza saldo Karty Podarunkowej o cenę Produktu-ów lub o mniejszą kwotę wskazaną przez Użytkownika (przy czym powstałą różnicę Użytkownik pokrywa ze środków własnych).
 6. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę według własnego wyboru- środkami własnymi w tym np. gotówką, umową kredytu, kartą płatniczą lub inną formą płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie stacjonarnym lub kolejną Kartą Podarunkową.

§6

ZASADY REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Realizacji w Sklepie internetowym podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiające odczyt kodu kreskowego, co do których Użytkownik poda aktualny i prawidłowy numer PIN.
 2. W Sklepie internetowym możliwa jest realizacja Karty Podarunkowej tak w postaci materialnej (karta plastikowa), jak i e-Karty.
 3. Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest przy wyborze sposobu płatności- płatność Kartą Podarunkową.
 4. Realizacja w Sklepie internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego numeru seryjnego Karty Podarunkowej oraz aktualnego i prawidłowego numeru PIN.
 5. Saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość Produktu-ów.
 6. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę według własnego wyboru - środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności w Sklepie internetowym lub kolejną Kartą Podarunkową.
 7. Do transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego Media Expert https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin .

§7

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez Konsumenta Karty Podarunkowej na odległość (w Sklepie internetowym), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Karty Podarunkowej. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę na Stronie internetowej Sklepu internetowego. Formularz odstąpienia udostępniony jest również na stronie internetowej pod adresem: https://www.mediaexpert.pl/withdraw. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej należy kierować do Wydawcy – TERG S.A. Powinno być ono złożone zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego Media Expert; https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej przysługuje wyłącznie Nabywcy.
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, między innymi w przypadku umowy:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W związku z zastrzeżeniem w ust. 2, prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są:
  Karty Podarunkowe dostarczone jako treści cyfrowe, spersonalizowane, całkowicie wykorzystane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Nabywca nie ma obowiązku zwrotu Karty Podarunkowej – zostanie ona dezaktywowana. W przypadku zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym należy co najmniej okazać Kartę Podarunkową utrwaloną na nośniku materialnym (karta plastikowa).
 5. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma zwrot salda Karty. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca użył do zakupu Karty Podarunkowej, w terminie 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Rozliczenia dokonuje Wydawca - TERG S.A. Rozliczenia z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej na odległość nie są dokonywane przez Sklepy stacjonarne.
 6. Karty Podarunkowe uszkodzone w sposób uniemożliwiające ich identyfikację nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Wydawca nie przyjmuje zwrotów Kart Podarunkowych przesłanych za pobraniem.
 7. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Podarunkowej i saldzie podlegającym zwrotowi.

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku utraty, lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej Media Expert.
 6. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności w przypadku gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, gdy na Karcie Podarunkowej nie ma środków, wystąpi brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana, przy realizacji Karty nie można zweryfikować i potwierdzić źródła jej pochodzenia lub wątpliwości rodzi legalność i pochodzenie środków pieniężnych, za które nabyto Kartę Podarunkową lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty Podarunkowej. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres dok@mediaexpert.pl formatka „reklamacje” na stronie www.mediaexpert.pl/reklamacja , pisemnie na adres siedziby TERG S.A. ul. Za Dworcem 1 D, 77-400 Złotów lub w dowolnym Sklepie stacjonarnym Media Expert.
 9. W reklamacji, o której mowa ust. 8 Użytkownik powinien podać: numer Karty Podarunkowej, swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 11. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Karty Podarunkowej. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Podarunkowej, a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Karta Podarunkową. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
 12. W przypadku Kart Podarunkowych zawierających dodatkowe treści, w tym wizualne kreacje (np. zdjęcia, grafiki) podane i zamieszczane na życzenie Nabywcy, pozostaje on podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych, oraz z tytułu własności intelektualnej do tych treści, w przypadku roszczeń osób trzecich z tego tytułu oraz zwalnia z tej odpowiedzialności Wydawcę. Proponowane treści nie mogą w żadnym wypadku naruszać dobrych obyczajów, godności ludzkiej, ochrony osób nieletnich i ich wizerunku, wartości grupy Media Expert, przepisów prawa, porządku publicznego. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia treści godzących w wartości, o których mowa w zdaniach poprzednich w tym także jeśli zamieszczenie tych treści niesie ryzyko w zakresie podrabiania produktów, nieuczciwej konkurencji lub naruszenia osobistych, majątkowych praw autorskich, czy też prawa własności intelektualnej. W przypadku odmowy Nabywcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert (ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów):
  1. TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D; 77-400 Złotów, KRS 0000427063, NIP 767-10-04-218, kapitał zakładowy 39.875.000,00 zł
  2. ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798896, NIP 7671714109, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  3. ME M02 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798323, NIP 7671714049, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  4. ME M03 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798325, NIP 7671714055, Kapitał zakładowy 50.000zł,
  5. ME M04 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798326, NIP 7671714061, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  6. ME M05 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798899, NIP 7671714115, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  7. ME M06 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798327, NIP 7671714026, Kapitał zakładowy 50.000 zł
  8. ME M07 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000797868, NIP 7671713943, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  9. ME M08 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000108761, NIP 8132199474, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  10. ME M09 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798328, NIP 7671714032, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  11. ME M10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798330, NIP 7671713995, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  12. ME M11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000797960, NIP 7671713972, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  13. ME M12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, KRS:0000798331, NIP 7671714003, Kapitał zakładowy 50.000 zł,
  14. kontakt: inspektor@me.pl. Dane będziemy przetwarzać w celu umożliwienia zakupu i prawidłowej realizacji Karty Podarunkowej. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.
 2. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie: https://www.mediaexpert.pl/s,zasady-przetwarzania-danych lub w naszych Sklepach stacjonarnych.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu zapobiegania nadużyciom, Wydawca ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup Karty Podarunkowej, lub istnieje brak możliwości weryfikacji źródła pochodzenia Karty lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia e-Karty. W szczególności procedura ta może zostać zastosowana w przypadku zamówienia Kart -y Podarunkowej -ych o dużych nominałach, za pośrednictwem Sklepu internetowego, Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone w szczególności w celu usunięcia wątpliwości co do prawdziwości danych Nabywcy, celu zakupu Karty Podarunkowej, czy zgodności postępowania Nabywcy z niniejszym Regulaminem. Procedura weryfikacji Nabywcy może zostać przeprowadzona zdalnie przez Centrum Operacyjne Wydawcy. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzednich Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji Karty Podarunkowej na zasadach opisanych w § 8 ust. 6.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Karty Podarunkowej nabytej w Sklepie internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego Media Expert - https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin .
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich Sklepach stacjonarnych oraz pod adresem: https://www.mediaexpert.pl/kartapodarunkowa-regulamin
 4. Nabycie Karty Podarunkowej przez klientów biznesowych – firmę/przedsiębiorcę (w ramach relacji B2B) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych z odrębnościami z nich wynikającymi. Ustalenia Stron, o których mowa w zdaniu poprzednim maja walor nadrzędny względem postanowień niniejszego Regulaminu. Do nabycia Karty Podarunkowej w ramach relacji B2B nie stosuje się postanowień § 3 i § 4, § 7 oraz § 8 ust. 8.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji lub rekomendacji i zaleceń,
  2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,
  3. rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Podarunkowej,
  4. bezpieczeństwo Użytkowników, w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom,
  5. zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Karty Podarunkowej wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Karty Podarunkowej),
  6. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Karty Podarunkowej np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Karty Podarunkowej.
  7. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.mediaexpert.pl. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2022 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych od tej daty.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756