Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik AEG BSE788380M Elektryczny parowy Srebrny A++

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Piekarnik parowy
BSE788380B
BSE788380M
BSK788380M
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające
życie – nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o
poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby jak najlepiej
wykorzystać możliwości urządzenia.
Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:
Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/support
Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe
dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
2/60
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...................................... 5
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych..............................................................................5
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa....................................................................... 6
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....................................... 7
2.1 Instalacja...........................................................................................................7
2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej..................................................................... 8
2.3 Sposób używania..............................................................................................8
2.4 Konserwacja i czyszczenie............................................................................... 9
2.5 Pieczenie parowe........................................................................................... 10
2.6 Oświetlenie wewnętrzne................................................................................. 10
2.7 Serwis.............................................................................................................10
2.8 Utylizacja........................................................................................................ 10
3. OPIS URZĄDZENIA.....................................................................................11
3.1 Ogólne informacje...........................................................................................11
3.2 Akcesoria........................................................................................................11
4. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA..............................................13
4.1 Panel sterowania............................................................................................ 13
4.2 Wyświetlacz....................................................................................................13
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM..................................................................16
5.1 Czyszczenie wstępne .................................................................................... 16
5.2 Pierwsze podłączenie.....................................................................................16
5.3 Połączenie bezprzewodowe........................................................................... 16
5.4 Wstępne nagrzewanie.................................................................................... 17
5.5 Jak ustawić: Twardość wody.......................................................................... 17
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA.................................................................. 19
6.1 Jak ustawić: Funkcje pieczenia...................................................................... 19
6.2 Jak ustawić: Steamify – funkcja pieczenia parowego..................................... 19
6.3 Jak ustawić: Gotowanie wspomagane............................................................21
6.4 Funkcje pieczenia...........................................................................................21
6.5 Uwagi dotyczące funkcji: Termoobieg wilgotny.............................................. 24
7. FUNKCJE ZEGARA.....................................................................................25
7.1 Opis funkcji zegara......................................................................................... 25
7.2 Jak ustawić: Funkcje zegara...........................................................................25
8. SPOSÓB UŻYCIA: AKCESORIA................................................................ 28
8.1 Wkładanie akcesoriów.................................................................................... 28
8.2 Używanie prowadnic teleskopowych.............................................................. 28
8.3 Termosonda....................................................................................................29
9. DODATKOWE FUNKCJE............................................................................32
9.1 Jak zapisać ustawienia:Ulubione....................................................................32
9.2 Blokada panelu...............................................................................................32
9.3 Samoczynne wyłączenie................................................................................ 32
9.4 Wentylator chłodzący......................................................................................33
3/60
10. WSKAZÓWKI I PORADY...........................................................................34
10.1 Zalecenia dotyczące pieczenia.....................................................................34
10.2 Termoobieg wilgotny.....................................................................................34
10.3 Termoobieg wilgotny – zalecane akcesoria ................................................. 35
10.4 Tabele pieczenia na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy............ 35
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE........................................................... 39
11.1 Uwagi dotyczące czyszczenia...................................................................... 39
11.2 Sposób wyjmowania: Prowadnice blach ......................................................39
11.3 Sposób użycia: Czyszczenie parowe........................................................... 40
11.4 Przypomnienie o czyszcz............................................................................. 40
11.5 Obsługa urządzenia: Odkamienianie............................................................41
11.6 Przypomnienie o odkamienianiu...................................................................42
11.7 Obsługa urządzenia: Płukanie...................................................................... 42
11.8 Przypomnienie o osuszeniu..........................................................................42
11.9 Sposób użycia: Osuszanie........................................................................... 42
11.10 Obsługa urządzenia: Opróżnianie zbiornika............................................... 43
11.11 Sposób demontażu i montażu: Drzwi......................................................... 43
11.12 Sposób wymiany: Oświetlenie.................................................................... 44
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............................................................46
12.1 Co zrobić, gdy…........................................................................................... 46
12.2 Jak postępować: Kody błędów..................................................................... 47
12.3 Informacje serwisowe................................................................................... 48
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA......................................................... 49
13.1 Informacje o produkcie i karta produktu*...................................................... 49
13.2 Oszczędzanie energii................................................................................... 50
14. STRUKTURA MENU..................................................................................51
14.1 Menu.............................................................................................................51
14.2 Podmenu: Czyszczenie................................................................................ 51
14.3 Podmenu opcji: Opcje...................................................................................52
14.4 Podmenu opcji: Połączenia.......................................................................... 52
14.5 Podmenu opcji: Konfiguracja........................................................................ 53
14.6 Podmenu opcji: Serwis................................................................................. 53
15. TO PROSTE!..............................................................................................54
16. MOŻNA UŻYĆ SKRÓTU!...........................................................................56
4/60
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania
w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli
nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem ani
urządzeniami mobilnymi z aplikacją My AEG Kitchen.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
OSTRZEŻENIE: Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się
do pracującego lub stygnącego urządzenia. Podczas pracy
urządzenia niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
5/60

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756