Znaleziono w kategoriach:
Płyta indukcyjna AMICA PIT6543PHTSU 2.0

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna AMICA PIT6543PHTSU 2.0

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PŁYTA INDUKCYJNA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU
INSTRUKCJI! IO-HOB-1283 v3 / 8509524
(07.2020)
PBP4VI535FTB4SACUUt
- 2 -
- 3 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze
niż kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie
wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efek-
tywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie
będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie spraw-
dzona przed zapakowaniem pod względem bez-
pieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach
kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Prze-
strzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni
Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak,
aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 4 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 9
ROZPAKOWANIE 10
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 11
TWOJE URZĄDZENIE 12
PANEL STEROWANIA 12
PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU 13
ZASADA DZIAŁANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ 13
CHARAKTERYSTYKA NACZYŃ 13
WYMIARY NACZYŃ 15
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM PŁYTY 15
POWER MANAGEMENT 16
OBSŁUGA 17
WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEJNEJ 17
WŁĄCZENIE POLA GRZEJNGO 17
WYŁĄCZANIE PÓL GRZEJNYCH 18
WYŁĄCZANIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ 18
FUNKCJA BOOSTER “P” 18
STEROWANIE FUNKCJĄ BOOSTER 19
FUNKCJA BLOKADY 19
BLOKOWANIE PŁYTY GRZEJNEJ 19
ODBLOKOWANIE PŁYTY NA STAŁE 19
WSKAŹNIK NAGRZANIA SZCZĄT KO WE GO 20
OGRANICZENIE CZASU PRACY 20
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOGRZEWANIA 21
FUNKCJA ZEGARA 21
WŁĄCZENIE ZEGARA 21
ZEGAR JAKO MINUTNIK 22
FUNKCJA PODGRZEWANIA 22
FUNKCJA STOP’N GO „II 23
FUNKCJA BRIDGE 23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 24
CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU 24
USUWANIE ZABRUDZEŃ 24
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 26
DANE TECHNICZNE 28
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 29
GWARANCJA 29
INSTALACJA 30
PRZYGOTOWANIE BLATU MEBLA DO ZABUDOWY PŁYTY 30
INSTALOWANIE PŁYTY W OTWORZE MONTAŻOWYM 32
MONTAŻ USZCZELKI PIANKOWEJ 33
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ 34
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urzą-
dzenie do gotowania. Każde inne jego zastosowanie (np.
do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego prze-
znaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas
użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powin-
no być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku ży-
cia powinny trzymać się z daleka, chyba że pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku
od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czucio-
wymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wie-
dzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowia-
dające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nad-
zoru.
Gotowanie tłuszczu lub oleju bez nadzoru na płycie kuchen-
nej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządze-
nie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym
kocem.
Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na po-
wierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć
prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756