Znaleziono w kategoriach:
Lokówka BEAUTYME by GÖTZE & JENSEN HC601

Instrukcja obsługi Lokówka BEAUTYME by GÖTZE & JENSEN HC601

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
LOKÓWKA
HC601
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do stylizacji włosów. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać
produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysło-
wych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7.
Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu,
w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
8.
Nie należy używać urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem,
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
9. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
10. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
11.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
4
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki .
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model: HC601
Zasilanie [V],Hz: 100-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]: 56
Średnica wałka [mm]: 32
Zakres temperatur [oC]: od 140 do 200
12.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Nie należy dotykać płytek grzewczych urządzenia,
ponieważ grozi to poparzeniem.
13. Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napeł-
nionych wodą.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napeł-
nionych wodą.
5
OPIS URZĄDZENIA
3. Włącz urządzenie pokrętłem i wybierz jedną z czterech dostępnych temperatur. Po wybraniu odpo-
wiedniej temperatury czerwona dioda zacznie pulsować. Po osiągnięciu żądanej temperatury, dioda
będzie świecić w sposób ciągły.
4. Urządzenie jest gotowe do pracy po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Domyślna temperatura
po włączeniu:
1 – 140 °C,
2 – 160 °C,
3 – 180 °C,
4 – 200 °C.
Urządzenie nagrzewa się maksymalnie do temperatury 200°C ok. 2 minut od włączenia urządzenia.
UWAGA: WYSOKA TEMPERATURA SŁUŻY DO UKŁADANIA WŁOSÓW PRZEZ DOŚWIADCZONE OSOBY.
INSTALACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed użyciem włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
1. Usuń folię zabezpieczającą z urządzenia i przetrzyj zwilżoną, miękką ściereczką.
2.
Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego i połóż lokówkę na stojaku na stabilnej i odpornej
na wysoką temperaturę powierzchni.
Wałek grzewczy Uchwyt przytrzymujący
włosy
Pokrętło Wł./Wył. urządzenia
oraz ustawienia temperatury
Obrotowy
przewód
Stojak
Dioda LED

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756