Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BEKO B3RCNA404HXBR Beyond No frost 203.5cm Inox

Powrót
Chłodziarko - Zamrażarki
B3RCNA404HXBR
PL
Instrukcja obsługi
Drogikliencie,
Przedużyciemproduktudokładnieprzeczytajinstrukcjęobsługi.
Dziękujemyzawybranieproduktu.Chcielibyśmy,abyśmógłwykorzystać
optymalnąwydajnośćtegowysokiejjakościprodukt,któryzostałwykonany
przyużyciunajnowocześniejszejtechnologii.Abytozrobić,przeczytajuważnie
niniejsząinstrukcjęiwszelkieinnedokumentydostarczonezproduktem,
przedjegoużyciemizachowajje.
Przestrzegajwszystkichinformacjiiostrzeżeńzawartychwinstrukcjiobsługi.
Wtensposóbzabezpieczyszsiebieiswójproduktprzedzagrożeniami,które
mogąwystąpić.
Zachowajinstrukcjęobsługi.Wprzypadkusprzedażyproduktunależydołączyć
doniegoinstrukcjęobsługi.
Wtejinstrukcjiobsługisąużywanenastępującesymbole:
Zagrożenie,któremożespowodowaćśmierćlubobrażenia.
UWAGAZagrożenie,któremożespowodowaćuszkodzenieproduktulubjego
otoczenia
Ważneinformacjelubprzydatnewskazówkidotycząceobsługi.
Przeczytajinstrukcjęobsługi.
1. Instrukcje bezpieczeństwa 4
1.1 Zastosowanie ................4
1.2.Bezpieczeństwodzieci,
osóbwymagającychszczególnego
traktowaniaizwierzątdomowych4
1.3.Bezpieczeństwo
elektryczne ...................................5
1.4.Bezpieczeństwo
transportu .....................................6
1.5.Bezpieczeństwopodczas
instalacji ........................................6
1.6.Bezpieczeństwopodczas
użytkowania ..................................7
1.7.Bezpieczeństwopodczas
konserwacji i czyszczenia ............9
1.8.HomeWhiz ................... 10
1.9.Oświetlenie .................10
2. Instrukcje środowiska 11
2.1.ZgodnośćzdyrektywąWEEEi
usuwanieodpadów: ...................11
2.2.ZgodnośćzdyrektywąRoHS:11
2.3.Informacje o opakowaniu .....11
3. Lodówka 12
4. Instalacja 13
4.1.Odpowiedniemiejscena
instalację ....................................13
4.2.Zakładanieklinów
plastikowych ...............................13
4.3.Regulacjanóżek ...................14
4.4.Połączenieelektryczne ........14
5. Przygotowanie 15
5.1Cozrobić,abyoszczędzać
energię ........................................15
5.2Pierwszeuruchomienie ........16
6. Obsługa urządzenia 17
6.1.Oświetleniewnętrza .............20
6.2.Alertotwarciadrzwi
(opcjonalny) ................................20
6.3.Zmiana kierunku
otwieraniadrzwi .........................20
6.4.Niebieskie światło/
Vitamin Zone ...............................20
6.5.Pochłaniaczzapachów ..........21
6.6.Zamrażanieświeżej
żywności ......................................22
6.7.Zaleceniadotyczące
przechowywaniamrożonej
żywności ......................................23
6.8.Informacjeogłębokim
zamrażaniu .................................23
6.9.Rozmieszczanieżywności ....23
6.10.Komoraschładzania ...........24
6.11.Pojemniknaświeże
warzywa ......................................24
6.12.Pojemniknaświeżewarzywa
zkontrolowanąwilgotnością
(FreSHelf) ....................................24
7. Konserwacja i czyszczenie 25
7.1.Unikanienieprzyjemnych
zapachów ....................................25
7.2.Ochronapowierzchni
plastikowych ..............................25
8. Rozwiązywanie problemów 26
3 / 32 PL
Chłodziarko / Instrukcja obsługi
Taczęśćzawierainstrukcje
bezpieczeństwa,którepomogą
zabezpieczyćsięprzed
ryzykiemobrażeńciałalub
szkódmaterialnych.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialnościzaszkody,
któremogąpowstaćw
przypadkunieprzestrzegania
instrukcji.
Proceduryinstalacjiinaprawy
musząbyćzawszewykonywane
przezproducenta,autoryzowanego
przedstawicielaserwisulub
wykwalifikowanąosobęwskazaną
przez importera.
Używajtylkooryginalnychczęścii
akcesoriów.
Oryginalneczęścizamiennebędą
dostępneprzez10latoddatyzakupu
produktu.
Nie naprawiaj ani nie wymieniaj
żadnejczęściproduktu,chybażejest
towyraźnieokreślonewinstrukcji
obsługi.
Niewprowadzajżadnychzmian
technicznychwprodukcie.
1.1 Zastosowanie
Tenproduktnienadajesiędo
użytkukomercyjnegoinależy
goużywaćzgodniezjego
przeznaczeniem.
Tenproduktjestprzeznaczony
dostosowaniawdomachi
pomieszczeniach.
Naprzykład:
1. Instrukcje bezpieczeństwa
- Kuchniedlapersoneluw
sklepach,biurachiinnych
środowiskachpracy,
- Gospodarstwach
agroturystycznych,
- Obszarachwykorzystywanych
przezklientówwhotelach,
motelachiinnychrodzajach
zakwaterowania,
- Hotelachtypubed&breakfast,
pensjonatach,
- Cateringachipodobnych
zastosowaniachniekomercyjnych.
Tenproduktniepowinienbyć
używanynazewnątrzzlubbez
namiotunadnim,takiegojakłódki,
balkonylubtarasy.Niewystawiaj
produktunadziałaniedeszczu,
śniegu,słońcalubwiatru.
Istniejeryzykopożaru!
1.2.Bezpieczeństwo dzi-
eci, osób wymagających
szczególnego traktowania
i zwierząt domowych
Tenproduktmożebyćużywany
przezdzieciwwieku8lati
starsze oraz przez osoby o
ograniczonychzdolnościach
fizycznych,sensorycznych
lubumysłowychlub
nieposiadającychdoświadczenia
iwiedzy,podwarunkiem,żesą
nadzorowanelubprzeszkolone
w zakresie bezpiecznego
użytkowaniaproduktui
związanegoznimryzyka.
Dzieciwwiekuod3do8lat
mogąwkładaćiwyciągać
produktychłodnicze.
4 / 32 PL Chłodziarko / Instrukcja obsługi
Produktyelektrycznesą
niebezpiecznedladziecii
zwierzątdomowych.Dziecii
zwierzętaniemogąbawićsię,
wchodzićnaproduktanido
niego.
Dzieciniepowinnywykonywać
czyszczenia i konserwacji
urządzenia,chybażesąone
nadzorowaneprzezkogoś.
Trzymajmateriały
opakowaniowepozazasięgiem
dzieci.Istniejeryzykoobrażeńi
uduszenia!
Przedwyrzuceniemstaregolub
przestarzałegoproduktu:
1. Odłączprodukt,chwytającza
wtyczkę.
2. Przetnijkabelzasilającyi
wyjmijgozurządzeniawrazz
wtyczką
3. Niewyjmujpółekaniszuflad,
abydzieciomtrudniejbyło
wejśćdoproduktu.
4. Zdejmijdrzwi.
5. Produktnależyprzechowywać
wtakisposób,abysięnie
przewrócił.
6. Niepozwalajdzieciombawić
sięstarymproduktem.
Nigdyniewrzucajproduktudo
ogniawceluutylizacji.Istnieje
ryzykowybuchu!
Jeślinadrzwiachproduktu
znajdujesięzamek,klucz
należyprzechowywaćwmiejscu
niedostępnymdladzieci.
1.3 .Bezpieczeństwo
elektryczne
Produktmusibyćodłączony
odzasilaniapodczasinstalacji,
konserwacji,czyszczenia,
naprawy i przenoszenia.
Jeślikabelzasilającyjest
uszkodzony,musigowymienić
wykwalifikowanaosoba
wskazanaprzezproducenta,
autoryzowanegoprzedstawiciela
serwisulubimportera,aby
uniknąćpotencjalnychzagrożeń.
Nieściskajkablazasilającego
podanizaproduktem.Niekładź
ciężkichprzedmiotównakablu
zasilającym.Kabelzasilający
niemożebyćnadmierniezgięty,
ściśniętyanizetkniętyzżadnym
źródłemciepła.
Doobsługiproduktunie
należyużywaćprzedłużaczy,
gniazdwielozadaniowychani
adapterów.
Przenośnegniazdkaelektryczne
lubprzenośneźródła
zasilaniamogąsięprzegrzaći
spowodowaćpożar.Dlategonie
należytrzymaćwielugniazdek
zalubwpobliżuproduktu.
Wtyczkamusibyćłatwo
dostępna.Jeśliniejest
tomożliwe,instalacja
elektryczna,doktórej
podłączonyjestprodukt,musi
zawieraćurządzenie(takie
jakbezpiecznik,wyłącznik,
wyłącznikitp.),którejestzgodne
zprzepisamielektrycznymii
odłączawszystkiebiegunyod
sieci.
Niedotykajwtyczkimokrymi
rękami.
Wyjmijwtyczkęzgniazdka,
chwytajączawtyczkę,anieza
kabel.
5 / 32 PL
Chłodziarko / Instrukcja obsługi