Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BOSCH KAD93VBFP Side by Side No frost 178.7cm Czarna Podajnik wody Kostkarka

Powrót
KAD..
pl Instrukcja obsługiimontażu
Chłodziarkozamrażarka
pl
2
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3.........
Informacje dotyczące tej instrukcji 3...............
Niebezpieczeństwo wybuchu 3....................
Niebezpieczeństwo porażenia prądem 3...........
Niebezpieczeństwo poparzeńprzez zimno 3.......
Niebezpieczeństwo obrażeń3....................
Zapobieganie zagrożeniom dla dzieci i osób
szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo 4...
Ogólne ustalenia 4..............................
Uszkodzenia materialne 4........................
Ciężar 4........................................
Wskazówki dotyczące utylizacji 4................
Usuwanie opakowania 4.........................
Utylizacja zużytego urządzenia 4..................
Zakres dostawy 5...............................
Ustawianie urządzenia 5.........................
Transport 5.....................................
Demontażdrzwi urządzenia 5.....................
Miejsce ustawienia 5.............................
Podłoże5.......................................
Wymagana temperatura pomieszczenia i
prawidłowa wentylacja 5.........................
Montażelementów dystansowych 6...............
Wymiary ustawienia i kąty otwarcia drzwi 6.........
Zamocowanie uchwytu 6.........................
Poziomowanie urządzenia 7......................
Wyrównywanie drzwi 7...........................
Podłączanie urządzenia 8........................
Podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej 8...
Podłączanie do sieci elektrycznej 9...............
Opis urządzenia 10...............................
Panel obsługiiwskazań11........................
Włączanie urządzenia 12.........................
Zabezpieczenie przed dziećmi 12..................
Wyłączenie blokady przycisków 12.................
Włączenie blokady przycisków 12..................
Ustawianie temperatury 12........................
Komora zamrażania 12............................
Komora chłodzenia 12............................
Pojemność użytkowa 12..........................
Komora zamrażania 13...........................
Zakup mrożonek 13...............................
Pojemnik na mrożonki 13..........................
Pełne wykorzystanie pojemności zamrażania 13.....
Zdolność zamrażania 13..........................
Zamrażanie świeżych produktów spożywczych 13..
Pakowanie produktów mrożonych 13...............
Trwałość produktów mrożonych 14.................
Kalendarz zamrażania 14..........................
Supermrożenie 14................................
Włączanie supermrożenia 14......................
Wyłączanie supermrożenia 14.....................
Rozmrażanie produktów mrożonych 14............
Komora chłodzenia 15............................
Zasady dotyczące przechowywania produktów 15...
Zróżnicowane strefy zimna w komorze chłodzenia 15
Pojemnik na owoce i warzywa 15..................
Superchłodzenie 15..............................
Włączanie superchłodzenia 15.....................
Wyłączanie superchłodzenia 15....................
Dystrybutor lodu i wody 16.......................
Pobieranie wody 16...............................
Kostkarka do lodu 16.............................
Pobieranie lodu 16................................
Zmienny układ wnętrza 17........................
Funkcja alarmu 17...............................
Alarm otwartych drzwi 17..........................
Tryb urlopowy 18................................
Włączanie trybu urlopowego 18....................
Wyłączanie trybu urlopowego 18...................
Tryb oszczędzania energii 18.....................
Włączanie trybu oszczędzania energii 18............
Wyłączanie trybu oszczędzania energii 18...........
Wyłączanie urządzenia i wyłączanie
na dłuższy czas 18...............................
Wyłączanie urządzenia 18.........................
Wyłączanie urządzenia na dłuższy czas 18..........
Rozmrażanie 19..................................
Komora zamrażania 19............................
Komora chłodzenia 19............................
Czyszczenie urządzenia 19.......................
Sposób postępowania 19.........................
Dystrybutor lodu i wody 19........................
Wyposażenie 20..................................
Obsługa pojemnika na kostki lodu 20..............
Rozmrażanie 21..................................
Wymiana filtra wody 22...........................
Kupnonowegofiltrawody 22......................
Demontażstarego filtra wody 22...................
Montażnowego filtra wody 22.....................
Oświetlenie (LED) 23.............................
Oszczędność energii 23..........................
Odgłosy pracy urządzenia 23.....................
Normalne odgłosy 23.............................
Zapobieganie powstawaniu odgłosów 23...........
Samodzielne usuwanie drobnych usterek 24.......
Serwis 25........................................
Naprawy i porady w przypadku wystąpienia usterek 25
pl
3
(Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami
bezpieczeństwa dla urządzeńelektrycznych i
nie emituje zakłóceńoczęstotliwości radio
wej.
Obieg chłodniczy jest sprawdzony pod kątem
szczelności.
Informacje dotyczące tej instrukcji
ØNależyprzeczytaćinstrukcjęmontażui
bezpieczeństwa i stosowaćsiędo niej.
Zawiera ona istotne informacje na temat
ustawienia, użytkowania i konserwacji
urządzenia.
ØProducent nie ponosi odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania wskazówek
iostrzeżeńzawartych w instrukcji montażui
obsługi.
ØWszystkie dokumenty należyzachować
do źniejszego wglądu lub w celu prze
kazania kolejnym posiadaczom urządzenia.
Niebezpieczeństwo wybuchu
ØWewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzeńelektrycznych (np. grzej
ników, elektrycznych kostkarek do lodu).
ØNie przechowywaćwurządzeniu produktów
zawierających palne gazy aerozolowe
(np. dozowników spray) ani materiałów
wybuchowych.
ØWysokoprocentowe alkohole przecho
wywaćtylko w szczelnie zamkniętych
butelkach, w pozycji stojącej.
ØPoza informacjami podanymi przez
producenta, nie należypodejmować
żadnych dodatkowych działańwcelu
przyspieszenia rozmrażania.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Niewłaściwie przeprowadzony montażlub
naprawy mogązagrażaćbezpieczeństwu
użytkownika urządzenia.
ØPodczas stawiania urządzenia należy
zapewnić,byprzewódzasilający nie
zostałprzygnieciony ani uszkodzony.
ØW przypadku uszkodzenia przewodu
sieciowego: natychmiast odłączyćurzą
dzenie od sieci.
ØNie stosowaćlistew zasilających,
przedłużaczy ani przejściówek.
ØNaprawy urządzenia należypowierzać
wyłącznie producentowi, serwisowi lub
osobom o podobnych kwalifikacjach.
ØStosowaćtylko oryginalne części
producenta. W przypadku tych części
producent gwarantuje, żespełniająone
wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo poparzeńprzez zimno
ØProduktów mrożonych nie wkładaćdo
ust bezpośrednio po wyjęciu z komory
zamrażania.
ØUnikaćdługotrwałego kontaktu skóry z
zamrożonymi produktami, lodem i rurami
w komorze zamrażarki.
Niebezpieczeństwo obrażeń
Pojemniki z napojami gazowanymi mogą
pękać. W komorze zamrażarki nie należy
przechowywaćpojemników z napojami
gazowanymi.
Niebezpieczeństwo pożaru /
zagrożenia przez czynnik chłodniczy
Wrurachobieguchłodniczego krąży
niewielka ilość niegroźnego dla środowiska,
ale łatwopalnego czynnika chłodniczego
(R600a). Nie uszkadza on warstwy ozonowej
ani nie zwiększa efektu cieplarnianego.
W przypadku wycieku czynnika chłodniczego
możeonuszkodzićwzrok lub zapalićsię.
ØNie uszkadzaćrur.
W przypadku uszkodzenia rur:
ØUrządzenie trzymaćzdalaodźródełognia
izapłonu.
ØPrzewietrzyćpomieszczenie.
ØWyłączyćurządzenie i wyciągnąć wtyczkę
zgniazda.
ØWezwaćserwis.
Niebezpieczeństwo pożaru
Przenośne listwy zasilające lub przenośne
zasilacze mogąsięprzegrzewaćiwywołać
pożar.
Nie umieszczaćza urządzeniem przenośnych
listew zasilających lub zasilaczy.
pl
4
Zapobieganie zagrożeniom dla dzieci
i osób szczególnie narażonych na
niebezpieczeństwo
Zagrożone są:
Ødzieci,
Øosoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, psychicznych i percepcyjnych,
Øosoby nieposiadające wystarczającej
wiedzy o bezpiecznej eksploatacji urzą
dzenia.
Działania:
ØUpewnićsię,że dzieci i osoby szczególnie
narażone na niebezpieczeństwo sąświa
dome zagrożeń.
ØOsobaodpowiedzialnazabezpieczeństwo
musi nadzorowaćlub przyuczyćdzieci i
osoby szczególnie narażone na niebez
pieczeństwo znajdujące sięwpobliżu
urządzenia.
ØZezwalaćna użytkowanie urządzenia tylko
dzieciom od 8 roku życia.
ØPodczas czyszczenia i konserwacji
nadzorowaćdzieci.
ØNigdy nie zezwalać, aby dzieci bawiłysię
urządzeniem.
Niebezpieczeństwo uduszenia
ØOpakowania ani jego elementów nie
pozostawiaćdzieciom do zabawy.
Ogólne ustalenia
ØUrządzenie jest przeznaczone do prywat
nego użytku w gospodarstwach domowych.
ØUrządzenie przeznaczone jest do użytku na
wysokościach do 2000 m n.p.m.
Uszkodzenia materialne
Aby zapobiec szkodom materialnym:
ØNie należywchodzićna cokoły, szuflady i
drzwi ani nie opieraćsięonie.
ØCzęści plastikowe i uszczelki drzwi muszą
byćwolne od oleju i smaru.
ØPrzy wyciąganiu wtyczki z gniazda należy
trzymaćza wtyczkę,nieciągnąć za prze
wód przyłączeniowy.
Ciężar
Urządzenie jest bardzo ciężkie. Ustawianie
oraz transport urządzenia powinny odbywać
sięprzy udziale minimum 2 osób.
Wskazówki dotyczące
utylizacji
*Usuwanie opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem
podczas transportu. Wszystkie zastosowane materiały
sąprzyjazne dla środowiska i nadająsiędo powtór
nego przetworzenia. W celu aktywnego udziałuw
ochronie środowiska naturalnego: należyusunąć
opakowanie zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Aktualne informacje dotyczące możliwości usuwania
odpadów można uzyskaćw punkcie zakupu urzą
dzenia, w urzędzie miasta lub gminy.
*Utylizacja zużytego urządzenia
Zużyte urządzenia nie sąbezwartościowym odpadem!
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
umożliwia odzyskanie cennych surowców.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
zDyrektywąEuropejską2012/19/UE oraz
polskąUstawąz dnia 29 lipca 2005 r.
"O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro
nicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, żesprzętten,
po okresie jego użytkowania, nie możebyć
umieszczony łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworząodpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętami elektrycznym
i elektronicznym przyczynia siędo uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z
obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
:Ostrzeżenie
W przypadku zużytych urządzeń
1. Wyciągnąć wtyczkęz gniazda.
2. Przeciąć przewód przyłączeniowy i usunąć razem
zwtyczką.
3. Nie wyjmowaćłek i pojemników, aby utrudnić
dzieciom wchodzenie do urządzenia!
4. Nigdy nie zezwalać, aby dzieci bawiłysięzużytym
urządzeniem. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Urządzenia chłodnicze zawierajączynnik chłodniczy
oraz gazy w materiale izolacyjnym. Czynnik chłodniczy
igazynależyzutylizowaćzgodnie z obowiązującymi
zasadami. Przed przekazaniem do utylizacji nie
uszkodzićprzewodów rurowych obiegu czynnika
chłodniczego.
)
pl
5
Zakres dostawy
Po rozpakowaniu sprawdzićwszystkie elementy pod
kątem ewentualnych uszkodzeńw transporcie.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeńskontaktować
sięze sprzedawcą, u którego zakupione zostałourzą
dzenie, lub z serwisem.
W zakres dostawy wchodząnastępujące elementy:
ØUrządzenie wolnostojące
ØTorba z elementami montażowymi
ØFiltr wody
ØWyposażenie (zależnie od modelu)
ØInstrukcja użytkowania
ØKsiążka serwisowa
ØKarta gwarancyjna
ØInformacje dotyczące zużycia energii i poziomu
hałasu
Ustawianie urządzenia
Transport
Urządzenie jest ciężkie. Należy je zabezpieczać
podczas transportu i montażu!
Ze względu na ciężar i wymiary urządzenia, jak również
w celu ograniczenia do minimum ryzyka obrażeńlub
uszkodzenia urządzenia, do jego bezpiecznego usta
wienia potrzebne sąco najmniej 2 osoby.
Demontażdrzwi urządzenia
Istnieje możliwość zdemontowania drzwi urządzenia,
jeśli urządzenie nie mieści sięwotworachdrzwidomu
lub mieszkania.
Uwaga!
Odkręcanie drzwi urządzenia możebyćwykonane
wyłącznie przez pracownika serwisu.
Miejsce ustawienia
Urządzenie należyustawićwsuchym,dobrzewentylo
wanym miejscu. Miejsce ustawienia nie powinno być
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecz
nych ani znajdowaćsięwpobliżuźródełciepła,
np. kuchenki, grzejnika itp. Jeśli nie można uniknąć
ustawienia obok źródłaciepła, należyzastosować
odpowiedniąpłytęizolacyjnąlub zachowaćnastępujące
odstępy minimalne:
ØOd kuchenki elektrycznej lub gazowej 3 cm.
ØOd pieca olejowego lub węglowego 30 cm.
W przypadku stawiania obok innej chłodziarki lub
zamrażarki należyzachowaćminimalnąodległość
boczną25 mm, aby uniknąć kondensacji wilgoci.
W przypadku montażynadurządzeniem osłony lub
szafki należyprzewidziećszczelinęowysokości
30 mm, aby w razie potrzeby można byłowyciągnąć
urządzenie w wnęki.
Ogrzane powietrze z tyłuurządzenia musi byćwstanie
ulatniaćsiębez utrudnień.
Podłoże
Uwaga!
Urządzenie jest bardzo ciężkie.
Podłoga w miejscu ustawienia nie możesięuginać,
w razie potrzeby wzmocnićpodłogę.
Aby zapewnićmożliwość otwierania drzwi ażdo oporu,
należyzachowaćminimalne odległości boczne, gdy
urządzenie jest postawione w rogu lub wnęce
pomieszczenia
(~Rozdział„Wymiary ustawienia”).
Jeśli głębokość sąsiadujących urządzeńkuchennych
przekracza 60 cm, należyzachowaćminimalne odle
głości boczne, aby wykorzystaćpełny kątotwarcia
drzwi
(~Rozdział„Kąty otwarcia drzwi”).
Wymagana temperatura pomieszczenia i
prawidłowa wentylacja
Temperatura pomieszczenia
Klasa klimatyczna umieszczona jest na tabliczce
znamionowej. Podaje zakres temperatury, w którym
można eksploatowaćurządzenie.
Tabliczka znamionowa znajduje sięzprawejstrony
w komorze chłodzenia.
Klasa klimatyczna Dopuszczalna temperatura pomieszczenia
SN +10 °C do 32 °C
N+16 °C do 32 °C
ST +16 °C do 38 °C
T+16 °C do 43 °C
Wskazówka:
Użytkowanie urządzenia w pomieszczeniu o tempera
turze mieszczącej sięw zakresie określonej klasy
klimatycznej zapewnia jego prawidłowe działanie.
Jeśli urządzenie klasy klimatycznej SN będzie użytko
wane w pomieszczeniu o niższej temperaturze,
uszkodzenie urządzenia jest mało prawdopodobne,
jeśli temperatura nie spadnie poniżej +5 °C.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756