Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SGI2ITS33E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SGI2ITS33E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SGI2ITS33E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Czujnik jakości wody......................12
Ustawianie i podłączanie..............12
Zakres dostawy..............................12
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................13
Przyłącze kanalizacji.......................13
Przyłącze wody pitnej.....................13
Przyłącze elektryczne .....................14
Poznawanie urządzenia ................15
Urdzenie......................................15
Elementy obsługowe ......................16
Programy .......................................18
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................19
Funkcje dodatkowe.......................19
Wyposażenie .................................20
Górny kosz na naczynia.................20
Dolny kosz na naczynia..................21
Koszyk nasztućce .........................21
Składane kolce...............................21
Wysokości kosza na naczynia .......22
Przed pierwszym użyciem............22
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................22
Zmiękczacz wody..........................23
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................23
Ustawianie zmiękczacza ................23
Sól specjalna..................................24
Wyłączanie zmiękczacza wody ......24
Regeneracja zmiękczacza wody....25
Dozownik nabłyszczacza..............25
Nayszczacz..................................25
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....26
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................26
Środek czyszczący........................27
Odpowiednie środki czyszczące....27
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................28
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................28
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................29
Naczynia ........................................30
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........30
Wkładanie naczyń ..........................31
Wyjmowanie naczyń.......................32
Podstawowy sposób obsługi .......32
Włączanie urządzenia.....................32
Ustawianie programu .....................32
Ustawianie funkcji dodatkowej.......32
Ustawianie czasu włączenia...........32
Włączanie programu ......................33
Aktywacja blokady przycisków.......33
Dezaktywacja blokady przyci-
sków ...............................................33
pl
3
Przerywanie programu ...................33
Anulowanie programu ....................33
Wyłączanie urządzenia...................33
Ustawienia podstawowe...............35
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................35
Zmiana ustawień podstawowych ...35
Czyszczenie ipielęgnacja.............36
Czyszczenie komory zmywania......36
Środki czyszczące..........................36
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................36
Czyszczenie zmywarki ...............36
System filtrujący .............................38
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................39
Usuwanie usterek..........................40
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................40
Jakość zmywania ...........................42
Wskazówki na wyświetlaczu...........49
Zakłócenia działania.......................49
Uszkodzenie mechaniczne.............50
Odosy..........................................51
Wyczyścić pompę odpływową .......52
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................52
Demontaż urządzenia.....................52
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................53
Transport urządzenia......................53
Utylizacja zużytego urządzenia.......53
Serwis ............................................54
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................54
Gwarancja AQUA-STOP .................54
Dane techniczne............................55
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................55
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwo-
dzie. Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża
dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756