Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Czajnik CONCEPT RK2384 Kremowy

Instrukcja obsługi Czajnik CONCEPT RK2384 Kremowy

Powrót
Rychlovarná konvice
Rýchlovarná kanvica
Czajnik elektryczny
Vízforraló
Ātrvārāmā tējkanna
Electric kettle
Wasserkocher
Bouilloire
Bollitore elettrico
Hervidor eléctrico
Fierbător de apă
RK238X
CZ SK PL HU LV EN DE FR IT ES RO
CZCZ
32 RK238XRK238X
Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon 1850–2200 W
Objem 1,7 l
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly
amarketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s ochranným
kolíkem.
Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte
se proto horkých povrchů. Z důvodu nebezpečí popálení používejte
pouze držadlo a tlačítka.
Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně
nevychladl.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě
zapojený do zásuvky elektrického napětí.
Nikdy nepřenášejte spotřebič během provozu nebo pokud je ještě horký.
Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického
napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte
za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
CZCZ
54 RK238XRK238X
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým
vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby
neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné a s obsluhou seznámené osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
ed čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky
elektrického napětí a nechte vychladnout.
Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to,
aby se nedotýkal horkých povrchů.
Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou
od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby apod. Chraňte jej před
přímým slunečním zářením a vlhkostí.
Před připojením k síti musí být ve spotřebiči voda.
Nedoplňujte vodu, pokud je spotřebič na podstavci!
Po naplnění spotřebiče vodou se přesvědčte, že je naspodu suchý.
Případné kapky před postavením na podstavec otřete!
Spotřebič je určen pro ohřev vody dle doporučeného maxima
při větším množství vody, než je doporučené maximum, může dojít
kvystřikování vroucí vody – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
Před zapnutím spotřebiče se přesvědčte, že je řádně uzavřeno víko.
Neotvírejte ho během ohřevu vody, aby nedošlo k opaření.
Spotřebič nedoporučujeme používat k ohřevu jiných kapalin, než je voda.
Nezapínejte spotřebič bez vody. Pokud by přesto došlo k zapnutí
prázdného spotřebiče, bezpečnostní pojistka ho automaticky vypne.
Poté nechte spotřebič vychladnout, naplňte ho studenou vodou
amůžete ho dále používat.
Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání víka, pokud plníte horkou konvici
znovu vodou – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k opaření
vařící vodou. Vždy držte spotřebič za držadlo, protože tělo konvice může
být horké, a mohlo by dojít k popálení.
Horkou vodu vylévejte pomalu, při nadměrném naklonění se může stát,
že voda poteče také víkem – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn,
poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou,
nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním
střediskem.
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro
komerční použití.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani
do jiné kapaliny.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána
jako záruční.
CZCZ
76 RK238XRK238X
POPIS VÝROBKU
1 Víko
2 Tělo konvice
3 Vodoznak
4 Držadlo
5 Vypínač
6 Podstavec s přívodním kabelem
7 Tlačítko otevírání víka
UPOZORNĚNÍ:
Před prvním použitím doporučujeme minimálně 3× uvařit vodu v maximálním množství a tu vylít. Teprve poté je
konvice připravena k použití.
Konvice se smí používat pouze s podstavcem, se kterým je dodávána.
VOD K OBSLUZE
1. Konvici sejměte z podstavce (6), otevřete víko (1) a naplňte ji studenou vodou
- pouze do povoleného maxima (Obr. 1). Pokud by hladina byla nižší než
doporučené minimum, konvice by se přehřívala a vypínala by předčasně.
Pozn.: Ujistěte se, že je víko (1) správně zavřené, jinak by se konvice automaticky
nevypnula.
2. Konvici umístěte na podstavec (6) - dojde k automatickému propojení elektrických
kontaktů. Vzhledem ke konstrukci středového konektoru lze konvici otáčet o 360°
a může se na podstavec postavit z kterékoliv strany.
3. Připojte podstavec k elektrické síti.
4. Zapněte konvici stisknutím vypínače (5).
Činnost konvice signalizuje rozsvícená kontrolka provozu na vypínači (5). Při ohřevu
vody musí být víko konvice (1) správně zavřené.
POZOR!
Neotvírejte víko během ohřevu ani bezprostředně po ukončení ohřevu. Horká pára
by Vás mohla opařit!
5. Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne a kontrolka provozu zhasne. Vypnutím vypínače (5) lze ohřev
vody předčasně ukončit.
6. Sejměte konvici z podstavce (6) a použijte vodu.
7. Potřebujete-li znovu přihřát právě uvařenou vodu, vyčkejte přibližně 30 vteřin před opětovným zapnutím vypínače
(5).
8. Filtr zachytí případné nečistoty při vylévání vody z konvice.
Poznámka: Pokud by se na podstavci konvice (6) objevilo po použití několik kapek vody, nejde o závadu. Jedná se
omalé množství zkondenzované páry, která vypíná termostat konvice.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky! Před manipulací se ujistěte, že spotřebič
již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože
mohou povrch spotřebiče poškodit!
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
Odstranění vodního kamene
Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody. K jejich vyčištění použijte volně prodejné prostředky pro
odvápnění (dbejte návodu jejich výrobce).
Poznámka: Odstraňujte usazeniny pravidelně, asi jedenkrát týdně, záleží na tvrdosti vody a frekvenci používání.
Usazeniny podstatně snižují výhřevnost a životnost spotřebiče.
2
5
7
3
6
4
1
Obr. 1
SK
9RK238X
CZ
8RK238X
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný
servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu
aelektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického aelektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo
na jejich změnu.
Poďakovanie
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po
celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú so spotrebičom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie 220–240 V ~ 50/60 Hz
Príkon 1850–2200 W
Objem 1,7 l
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly
amarketingové materiály.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na
typovom štítku spotrebiča. Používajte iba zásuvky elektrického napätia
s ochranným kolíkom.
Spotrebič je počas prevádzky a aj určitý čas po vypnutí horúci.
Nedotýkajte sa preto horúcich povrchov. Z dôvodu nebezpečenstva
popálenia používajte iba držadlo a tlačidlá.
Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, kým úplne nevychladol.
Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne
zapojený do zásuvky elektrického napätia.
Spotrebič nikdy neprenášajte počas prevádzky alebo keď je ešte horúci.
Neprenášajte spotrebič držiac ho za prívodný kábel.
Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického
napätia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnutý.
Pri odpájaní z elektrickej zásuvky spotrebič nikdy neťahajte za prívodný
kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so
spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756