Znaleziono w kategoriach:
Czajnik CONCEPT RK3242 Kremowy

Instrukcja obsługi Czajnik CONCEPT RK3242 Kremowy

Powrót
1
RK324x
CZ
Rychlovarná konvice
Rýchlovarná kanvica
Czajnik elektryczny
Vízforraló
Ātrvārāmā tējkanna
RK324x
CZ SK PL HU LV EN DE FR IT ES
Electric kettle
Wasserkocher
Bouilloire
Bollitore elettrico
Hervidor eléctrico
2RK324x
CZ
3
RK324x
CZ
Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon 1850–2200 W
Objem 1,7l
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spoebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použim odstraňte ze spotřebe všechny obaly
amarketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spoebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s ochranným
kolíkem.
Spotřebič je během provozu i uitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte
se proto horkých povrc. Z důvodu nebezpečí popálení používejte
pouze držadlo a tlačítka.
Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladl.
Nenechávejte spoebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě
zapojený do zásuvky elektrického napětí.
Nikdy nepřešejte spotřebič během provozu nebo pokud je ještě horký.
Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektricho
napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte
za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým
vním, s nedostatečnou duševní zsobilostí nebo osoby
neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné a s obsluhou seznámené osoby.
4RK324x
CZ
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
ed čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky
elektrického napětí a nechte vychladnout.
Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to,
aby se nedotýkal horkých povrchů.
Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou
od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby apod. Chraňte jej před
přímým slunečním zářením a vlhkostí.
Před připojením k síti musí být ve spotřebiči voda.
Nedoplňujte vodu, pokud je spotřebič na podstavci!
Po naplnění spotřebiče vodou se přesvědčte, že je naspodu suchý.
ípadné kapky před postavením na podstavec oete!
Spotřebič je určen pro ohřev vody dle doporučeného maxima
při větším množství vody, než je doporučené maximum, může dojít
kvystřikování vroucí vody – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
Před zapnum spotřebiče se přesvědčte, že je řádně uzavřeno víko.
Neotvírejte ho během ohřevu vody, aby nedošlo k opaření.
Spotřebič nedoporučujeme používat k oevu jiných kapalin, než je voda.
Nezapínejte spoebič bez vody. Pokud by přesto dlo k zapnutí
prázdného spotřebiče, bezpečnostní pojistka ho automaticky vypne. Poté
nechte spotřebič vychladnout, naplňte ho studenou vodou a můžete ho
dále používat.
Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání víka, pokud plníte horkou konvici
znovu vodou – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k opení
vařící vodou. Vždy držte spoebič za držadlo, protože tělo konvice může
být horké, a mohlo by dojít k popálení.
Horkou vodu vylévejte pomalu, při nadměrném naklonění se může stát,
že voda pote také víkem – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
K čištění spotřebe nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn,
poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.
Nepoužívejte spoebič s poškozeným přívodním kabelem či zástkou,
nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servism střediskem.
5
RK324x
CZ
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v docnosti, není uen pro
komerční použití.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné
kapaliny.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o použíní spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmě provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát.
Nedodíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756