Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Mysz MAD DOG GM160 gamingowa RGB

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
MYSZ
GAMINGOWA
GM160
ÓWNE CECHY
• Precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 3200 DPI.
• Kabel z oplotem.
• Kabel z pierścieniem ferrytowym.
• 4 poziomy zmiany DPI: 3200 / 2400 / 1200 / 800 DPI.
INSTALACJA
• Podłącz wtyczkę USB do portu USB komputera.
• System automatycznie pobierze i zainstaluje sterownik.
SPECYFIKACJA
• Sensor Pixart 3168.
• Przyciski 6.
• Poziomy DPI 4.
• Maks. rozdzielczość 3200 DPI.
• Częstotliwość raportowania 500 Hz.
• Maks. szybkość sensora 0.76 M/S.
• Długość przewodu 1.75 m.
• Podświetlenie LED.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Mysz optyczna dla graczy MAD DOG GM160.
• Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.
WYMAGANIA
• PC lub urządzenia kompatybilne z portem USB.
• Windows XP/Vista/7/8/10.
UWAGI OGÓLNE
• Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia. Wszelkie próby rozkręcania mogą skutkować uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
• Nie należy używać urządzenia w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.
• Urządzenie zgodne z wymogami UE.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA śRODOwIsKA utYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie zużytego
sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOżEsZ POMóC ChRONIć śRODOwIsKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
wARuNKI GwARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal występują wnim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi bkompletne, bez uszkodzmechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
Cy czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji
obsługi. Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ARt-DOM sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łó. Numer Krajowego Rejestru sądowego 0000354059.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA śRODOwIsKA utYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie zytego
sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszwładzami miejskimi.
MOżEsZ POMóC ChRONIć śRODOwIsKO!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
wARuNKI GwARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal występują wnim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji
obsługi. Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ARt-DOM sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru sądowego 0000354059.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756