Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap MIELE DA 6096 W

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Wyciąg kuchenny
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed instalacją i pierwszym uruchomieniem. Dzięki temu można
uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 469 580
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 4
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 13
Elementy wyciągu kuchennego ....................................................................... 14
Opis działania .................................................................................................... 16
Obsługa .............................................................................................................. 17
Włączanie wentylatora......................................................................................... 17
Wybór poziomu wydajności ................................................................................ 17
Przedłużenie czasu pracy wentylatora ................................................................ 17
Wyłączanie wentylatora....................................................................................... 17
Włączanie/wyłączanie oświetlenia miejsca do gotowania .................................. 17
System zarządzania energią................................................................................ 17
Włączanie/wyłączanie systemu zarządzania energią ..................................... 18
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.......................................................... 18
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 19
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 20
Obudowa............................................................................................................. 20
Czyszczenie ociekacza .................................................................................. 21
Filtr tłuszczu ........................................................................................................ 21
Filtr zapachów ..................................................................................................... 23
Utylizacja filtra zapachów............................................................................... 23
Filtr zapachów z możliwością regeneracji ...................................................... 23
Serwis................................................................................................................. 24
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 24
Pozycja tabliczki znamionowej............................................................................ 24
Gwarancja ........................................................................................................... 24
Instalacja............................................................................................................ 25
Przed instalacją ................................................................................................... 25
Usuwanie folii ochronnej ..................................................................................... 25
Materiały instalacyjne.......................................................................................... 25
Wymiary urządzenia ............................................................................................ 26
Odstęp pomiędzy miejscem do gotowania a wyciągiem kuchennym (S) ........... 27
Zalecenia montażowe ......................................................................................... 28
Schemat wiercenia do montażu ściennego ........................................................ 28
Przewód wylotowy .............................................................................................. 29
Klapa przeciwzwrotna .................................................................................... 29
Woda kondensacyjna..................................................................................... 30
Tłumik............................................................................................................. 30
Spis treści
3
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 31
Dane techniczne................................................................................................ 32
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
4
Ten wyciąg kuchenny spełnia wymagania obowiązujących przepi-
sów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak
doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji u-
rządzenia. Dzięki temu można uniknąć zagreń i uszkodzeń urzą-
dzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten wyciąg kuchenny jest przeznaczony do stosowania w gospo-
darstwie domowym i w otoczeniu domowym.
Ten wyciąg kuchenny nie jest przeznaczony do użytkowania na
zewnątrz pomieszczeń.
Stosować wyciąg kuchenny wyłącznie w zakresie domowym do
odsysania i oczyszczania oparów kuchennych, powstających przy
przyrządzaniu potraw.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
Wyciąg kuchenny nie może być używany w trybie zamkniętego
obiegu powietrza do wentylacji pomieszczenia, jeżeli jest zamonto-
wany nad kuchenką gazową. Proszę zasięgnąć opinii wykwalifikowa-
nego gazownika.
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, nie mogą z niego korzystać
bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.
Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy,
gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą
bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być w stanie rozpoznać i
zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
Dzieci w gospodarstwie domowym
Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od wyciągu
kuchennego, chyba że są pod stałym nadzorem.
Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać wyciągu bez nadzo-
ru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim
stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w
stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrenia wynikające z nie-
prawidłowej obsługi.
Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub kon-
serwacji bez nadzoru.
Nadzorować dzieci znajdujące się w pobliżu wyciągu kuchennego.
Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy wyciągiem kuchennym.
Światło oświetlenia miejsca do gotowania jest bardzo intensywne.
Szczególnie w przypadku małych dzieci należy zwracać uwagę na
to, żeby nie patrzyły bezpośrednio w światło.
Niebezpieczeństwo zadławienia. Podczas zabawy materiałami
opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub za-
dzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowanio-
we z daleka od dzieci.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756