Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka nastawna PROMIS KGT-4BR

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna PROMIS KGT-4BR

Powrót
KGT-2 / KGT-3 / KGT-4
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KUCHENEK GAZOWYCH:
2 3
Szanowni Państwo,
dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki PROMIS.
Mamy nadzieję, że użytkowanie naszego sprzętu sprawi
Państwu wiele radości.
Aby jego użytkowanie było proste i bezpieczne prosi-
my o szczegółowe i uważne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją.
OGÓLNE WSKAWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Urządzenie powinno być instalowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytko-
wane tylko na wolnym powietrzu.
1. Przed przystąpieniem do użytkowania, należy
przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.Upewnij się
przed podłączeniem kuchenki do butli gazowej, że
zasilasz go gazem o właściwych parametrach: rodzaju
gazu i ciśnienia. Istotne informacje na temat wymagań
odnośnie rodzaju gazu, butli oraz podłączania
znajdziesz w dalszej części niniejszej instrukcji.
2. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez
niewłaściwe zainstalowanie urządzenia lub jego
nieprawidłowe użytkowanie.
3. Wykonywanie we własnym zakresie jakich-kolwiek
zmian i modernizacji skutkuje utratą uprawień
gwarancyjnych a także grozi niebezpieczeństwem
poważnych oparzeń lub pożarem.
4. UWAGA. Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
5. Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8
lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo
umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa
się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione przez
dzieci bez nadzoru.
DANE TECHNICZNE KUCHENEK GAZOWYCH:
parametry gazu do zasilania urządzenia:
typ: mieszanka propan-butan
rodzaj: I 3B/P (37)
ciśnienie nominalne: 37 mbar
nominalne parametry kuchenek gazowych:
Typ / model Zużycie
gazu Moc cieplna
całkowita Moc cieplna
palników
Dwupalnikowa
KGT-2 187 g/h 2,57 kW 1,49 + 1,08 kW
Trzypalnikowa
KGT-3 237 g/h 3,25 kW 1,49 + 1,08 +
0,68 kW
Czteropalnikowa
KGT-4 315 g/h 4,33 kW 1,49 + 2 x 1,08 +
0,68 kW
4 5
6. UWAGA! Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie
kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
7. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie i wtedy
przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
8. Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie
ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
9. Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
10. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw.
Stosowanie jej do innych celów jest niedozwolone!
11. Urządzenie powinien naprawiać wyłącznie autoryzowany zakład
serwisowy, wykorzystujący oryginalne części zamienne.
12. UWAGA! W przypadku awarii urządzenia, zwłaszcza przy ulatnianiu
gazu, urządzenie należy odciąć od dopływu gazu i niezwłocznie
skontaktować się z zakładem serwisowym.
13. UWAGA! W przypadku ulatniania się gazu należy natychmiast
zamknąć zawór na butli z gazem w tym czasie nie wolno zapalać
zapałek (lub innych źródeł zapłonu), palić papierosów, włączać
bądź wyłączać odbiorników elektrycznych (radio,oświetlenie) lub
mechanicznych, powodujących iskrzenie.
14. Przed użyciem należy usunąć wszystkie zabezpieczenia ochronne
założone na czas transportu.
15. OSTRZEŻENIE! Nie wolno pozostawiać pracującej kuchni
bez nadzoru.
16. Płomień palników powinien być regularny i stabilny. Jeżeli płomień nie
jest regulowany, należy oczyścić palnik. W przypadku usterki wezwać
autoryzowany serwis.
17. UWAGA! Sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji zamkniętej,
kiedy kuchnia nie jest użytkowana.
18. Butla z gazem powinna być odłączona, kiedy kuchnia nie jest używana.
19. UWAGA! Nie pozostawiać na wierzchu kuchni (na palnikach) folii
aluminiowej i innych przedmiotów, jeżeli palniki są włączone.
20. UWAGA! Do gotowania na kuchence, stosować naczynia
przeznaczone do tego celu, o wymiarach dopasowanych do
geometrii rusztu i średnicy palników. Minimalna średnica naczynia, to
12 cm, a maksymalna 28 cm.
21. Jeżeli kuchnia posiada pokrywę zabezpieczającą przed kurzeniem
oraz rozpryskiwaniem tłuszczu, nie wolno używać jej do innych celów.
Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów na zamkniętej pokrywie.
22. Przed otwarciem pokrywy należy ją oczyścić. Przed zamknięciem
pokrywy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
23. OSTRZEŻENIE! Pokrywy NIE WOLNO zamykać, gdy palniki są
jeszcze gorące.
24. OSTRZEŻENIE! Nie wolno stawiać na ruszcie zdeformo-wanych lub
niestabilnych naczyń do gotowania, gdyż mogą się one przewrócić
i zawartość naczynia wyleje się na palniki.
25. OSTRZEŻENIE! W przypadku podłączenia urządzeń elektrycznych
w pobliżu kuchni, należy zwrócić uwagę, aby ich przewody zasilające
nie dotykały gorących elementów.
26. OSTRZEŻENIE! Przy przenoszeniu gorących naczyń należy uż
rękawic ochronnych.
27. OSTRZEŻENIE! W pobliżu kuchni nie należy przechowywać środków
czyszczących i materiałów łatwopalnych.
28. OSTRZEŻENIE! Okresowo należy sprawdzać stan węża i szczelność
połączenia.
29. OSTRZEŻENIE! Nie wolno przesuwać ani przenosić urządzenia
podczas użytkowania.
30. OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć
zasilanie gazem, zakręcając zawór na butli z gazem.
31. Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych, kuchenkę należy
utrzymywać w czystości.
32. Kuchnię należy myć po każdym użyciu.
33. Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej wilgotnej (nie mokrej)
ściereczki i delikatnego detergentu.
34. Nie używać ciśnieniowych lub parowych urządzeń czyszczą-cych do
mycia kuchni.
35. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków,
mogących uszkodzić urządzenie.
36. Urządzenie transportować i przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi
i kurzem.
UWAGA! Użytkowanie tego urządzenia powoduje
emisję dwutlenku węgla którego akumulacja może
być niebezpieczna dla życia i zdrowia. Z tego względu
URZĄDZENIE TO MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE
NA WOLNYM POWIETRZU.
Kuchenki nie należy używać w przestrzeni, w której
będzie narażona na bezpośrednie oddziaływanie
wiatru lub przeciągu.
6 7
WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWANIKA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
Po otrzymaniu urządzenia należy:
Rozpakować je i sprawdzić,czy nie jest uszkodzone. W przypadku
wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń – NIE UŻYWAĆ.
Wyjąć wszystkie akcesoria i sprawdzić kompletność dostar-
czonego sprzętu.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Usunąć wszystkie naklejki oraz plastikowe elementy ochronne.
Umyć wszystkie akcesoria przed użyciem.Podnieść pokry.
(jeżeli urządzenie wyposone jest w pokry)
INSTALACJA
Kuchenkę należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym,
niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu.
Zawsze należy ustawiać kuchenkę w bezpiecznej odległości od
przedmiotów łatwopalnych, paliwa, materiałów z etykietą
ostrzegającą przed łatwopalnością itp.
Kuchnia dostosowana jest do zasilania gazem o parametrach
zamieszczonych na tabliczce znamionowej. Przed podłączeniem
upewnić się czy rodzaj gazu oznaczony na butli i na tabliczce
znamionowej urządzenia są ze sobą zgodne.
PRZĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ
Urządzenie może być stosowane z butlami zawierającymi 5 kg lub
12 kg gazu propan-butan.
Z butlą obchodzić się ostrożnie – nie upuszczać i nie uderzać. Gdy
urządzenie nie jest używane, butlę należy odłączyć a na króciec
zaworu butli nakręcić kapturek zabezpieczający.
Butla powinna być przechowywana na zewnątrz w pozycji
pionowej, niedostępna dla dzieci. Nie należy butli przechowywać
w miejscach gdzie temperatura może przekraczać poziom 50°C.
Nie przechowywać butli w pobliżu płomieni, czynnych palników
lub innych źródeł zapłonu.
NIE PALIĆ PAPIEROSÓW! Przed przystąpieniem do czynności
podłączania źródła gazu, kurki gazowe powinny być zamknięte.
UWAGA! Instalację i wymianę butli z gazem należy wykonać
z dala od źródeł zapłonu.
REDUKTOR I WĄŻ
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania propanem
butanem o niskim ciśnieniu poprzez odpowiedni reduktor
i elastyczny wąż. Wąż na przyłączu do urządzenia i do reduktora
powinien być zamocowany przy użyciu opaski zaciskowej.
Kuchenka jest przygotowana do pracy z reduktorem o ciśnieniu
wyjściowym 37 mbar. W sprawie reduktora zasięgnij porady
u dostawcy gazu.
Reduktor i wąż muszą być dostosowane do parametru
gazu w danym kraju przez dystrybutora lub dostawcę gazu.
Stosować należy tylko węże certyfikowane dla gazu propan-
butan. Trwałość reduktora jest oceniana na 10 lat i zaleca się
aby po tym okresie wymienić reduktor na nowy (data produkcji
jest uwidoczniona na tabliczce reduktora).
Stosowanie niewłaściwego węża i reduktora jest niebezpieczne.
Zawsze przed uruchomieniem kuchenki sprawdzaj poprawność
tych elementów.
Wąż powinien spełniać odpowiednie normy krajowe (na wężu
powinien być trwały napis zawierający nazwę gazu i rok
produkcji), nie powinien być dłuższy niż 1,5 m.
Wąż popękany czy uszkodzony należy wymienić. Sprawdzić czy
wąż nie jest zagięty i czy nie styka się z elementami kuchenki
poza miejscem podłączenia.
Podczas podłączania do butli nie należy węża skręcać i zginać.
Żadna część węża nie powinna stykać się z elementami
urządzenia.
SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
Po każdorazowym podłączeniu kuchni do butli z gazem należy
przeprowadzić próbę na obecność wycieku i sprawdzić
szczelność zaworu na butli, połączenie reduktora z butlą oraz
jego działanie.
Dla sporządzenia roztworu do wykrywania nieszczelności należy
w szklance rozpuścić 1 część płynu do mycia w 3 częściach wody.
Upewnij się czy zawory są zamknięte.
Przyłącz reduktor do butli i zamknij dopływ gazu do kuchenki
poprzez zakręcenie kurków. Sprawdź czy połączenia węża są
trwałe i otwórz zawór na butli. Spienione mydliny należy nakładać
pędzlem na miejsca połączeń i obserwować czy nie uchodzi
8 9
gaz. Powiększające się bańki wskazują na uchodzenie gazu
i konieczność uszczelnienia połączeń.
Przed uszczelnianiem należy zamknąć zawór na butli. Jeśli po
uszczelnieniu w dalszym ciągu występuje nieszczelność zasięgnij
porady u dostawcy gazu.
UWAGA!
Niedopuszczalne jest sprawdzanie szczelności
za pomocą otwartego płomienia (np. zapałką lub
świecą). Grozi to wybuchem!
OBSŁUGA
ODPALANIE
W celu odpalenia palnika należy wcisnąć pokrętło i przekręcić do
pozycji ON.
Jednocześnie zapaloną zapałkę, zapalarkę lub inne źródło
płomienia przyłożyć do odpowiedniego palnika. Po zapaleniu
palnika, ustawić żądaną wielkość płomienia,ponownie wciskając
i przekręcając w lewo lub w prawo.
STEROWANIE PALNIKAMI
Pokrętło w pozycji pionowej (obrócone w prawo do oporu) –
zamknięty dopływ gazu do palnika
Pokrętło w pozycji ON – płomień maksymalny
Pokrętło w pozycji pionowej (obrócone w lewo do oporu) –
omień minimalny –oszczędnościowy.
UWAGA!
Kuchnia nie jest wyposażona w piezozapalnik. W celu
zapalenia palnika konieczne jest zewnętrzne źródło zapłonu
(zapalona zapałka, zapalarka do gazu, itp.).
UWAGA!
Należy kontrolować płomień. Urządzenie nie posiada
zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu. Oznacza to
że w przypadku niekontrolowanego zgaszenia płomienia,
gaz będzie się wydostawał przez palnik, aż do całkowitego
opróżnienia butli. Z tego względu urządzenie to może być
używane wyłącznie na otwartym powietrzu.
GOTOWANIE
DOBÓR PALNIKÓW
Przy każdym z pokręteł znajduje się symbol odpowiadający
palnikowi. Zawsze należy stosować palnik o wielkości
odpowiedniej do średnicy garnka, używanego do gotowania.
Nie należy dopuszczać, żeby płomień wychodził poza średnicę
garnka.
Ze względów ekonomicznych, zalecamy przykrywanie garnków
podczas gotowania.
KGT-2
KGT-4
KGT-3

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756