Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka AEG SKE818E1DC

Powrót
USER
MANUAL
DA Brugsanvisning 2
Køleskab
NO Bruksanvisning 20
Kjøleskap
PL Instrukcja obsługi 38
Chłodziarka
SKE818E1DC
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 9
5. DAGLIG BRUG...........................................................................................................11
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 13
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 14
8. FEJLFINDING.............................................................................................................14
9. STØJ........................................................................................................................... 18
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 18
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER.................................................................18
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak, fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registeraeg.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model,
PNC, Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
www.aeg.com2
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generel sikkerhed
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
DANSK 3
opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller
drypper på andet mad.
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
www.aeg.com4
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver