Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia AMICA 6226GcED3.33ZpTsDA(Xx)

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CFS-1381 / 8506375
(06.2019 V3)
WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA GAZOWO- ELEKTRYCZNA
6226GcE2.33eEZpTsAXx
6226GcE3.33eEZpTsDAXx
6226GcE3.43eEZpTsKDpAXx
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prost-
sze niż kiedykolwiek. Urządzenie to
połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i do-
skonałej efektywności. Po przeczytaniu in-
strukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na
stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym użytko-
waniem. Instrukcję należy zachować i prze-
chowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji ob-
sługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wy-
padków.
Z poważaniem
- 3 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 8
ROZPAKOWANIE 9
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 9
TWOJE URZĄDZENIE 10
AKCESORIA 11
OBSŁUGA PIEKARNIKA 13
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 13
DOBÓR NACZYNIA 13
OBSŁUGA PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH 13
POKRĘTŁO STEROWANIA PRACĄ PALNIKÓW 13
ZAPALANIE PALNIKÓW BEZ ZAPALACZA 13
ZAPALANIE PALNIKÓW Z ZAPALACZEM W POKRĘTLE 14
DOBÓR PŁOMIENIA PALNIKA 14
DZIAŁANIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYPŁYWOWEGO GAZU 14
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 14
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA 15
STEROWANIE PROGRAMATOREM 15
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU 15
MINUTNIK 15
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA 16
PRACA AUTOMATYCZNA 17
KASOWANIE USTAWIEŃ 18
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 18
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 6226GCE333*, 6226GCE343* 19
FUNKCJE PIEKARNIKA 19
LAMPKI KONTROLNE 20
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 6226GCE233* 21
FUNKCJE PIEKARNIKA 21
LAMPKI KONTROLNE 22
UŻYWANIE OPIEKACZA 23
UŻYTKOWANIE ROŻNA (W MODELU 6226GCE343*) 23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 24
PALNIKI, RUSZT PŁYTY PODPALNIKOWEJ, OBUDOWA KUCHNI 24
PIEKARNIK - OGÓLNE PORADY 24
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 25
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 25
CZYSZCZENIE 25
PROWADNICE DRUCIANE 26
PROWADNICE TELESKOPOWE 26
WKŁADY KATALITYCZNE 27
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 27
DEMONTAŻ DRZWI 28
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 28
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 30
DANE TECHNICZNE 31
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 33
GWARANCJA 33
SERWIS 33
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 33
INSTALACJA 34
USTAWIENIE KUCHNI 34
MONTAŻ BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZEZ PRZEWRÓCENIEM KUCHNI. 36
PRZYŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 38
PRZYSTOSOWANIE KUCHNI DO INNEGO RODZAJU GAZU 38
PORADY PRAKTYCZNE 40
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 40
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 44
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 44
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 45
SPIS TREŚCI
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzy-
mać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
- 5 -
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymie-
niony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz-
czących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą lampki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić z
wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty ku-
chennej zaleca się ostudzić przed jej zamknięciem
pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu
do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostawać się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodo-
wać wypadki.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756