Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK3015.4UT 180cm Biała

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK3015.4UT 180cm Biała

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka / Refrigerator-freezer
FK3015.4UTX / FK3015.4UT
IO-REF-0457
(03/2018)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
OPERATING INSTRUCTIONS EN
- 2 -
PL - Spis treści
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 8
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 8
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 8
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 9
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 9
KLASA KLIMATYCZNA 9
ROZPAKOWANIE 10
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 11
STEROWANIE 12
STEROWANIE URZĄDZENIEM 12
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 12
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 13
OŚWIETLENIE 13
WYMIANA OŚWIETLENIA 13
OBSŁUGA I FUNKCJE 14
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 14
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 14
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 16
PORADY PRAKTYCZNE 16
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 16
PORADY PRAKTYCZNE 17
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 17
FRESHON 18
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 19
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 19
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 19
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 20
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 20
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 20
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 20
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 20
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 20
LOKALIZACJA USTEREK 21
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 23
GWARANCJA 23
- 3 -
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 25
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 28
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 28
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES 28
MAINS CONNECTION 29
DISCONNECTING THE MAINS 29
CLIMATE RANGE 29
UNPACKING 30
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 31
CONTROLS 32
APPLIANCE CONTROLS 32
ADJUST TEMPERATURE INSIDE THE APPLIANCE 32
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE 33
LIGHTING 33
REPLACE THE LIGHT BULB 33
OPERATION AND FUNCTIONS 34
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER 34
FREEZING FOOD** 34
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY 36
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 36
UNDERSTANDING THE STARS 36
PRACTICAL TIPS 37
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR 37
FRESHON 38
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE 39
DEFROSTING THE FRIDGE*** 39
DEFROSTING THE FREEZER** 39
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:** 40
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 40
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 40
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY**** 40
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES***** 40
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF***** 40
TROUBLE-SHOOTING 41
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 43
WARRANTY 43
EN - Table of contents
- 4 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
na przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756