Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FY3279.6GDFB Side by Side No frost 180.3cm Czarna

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FY3279.6GDFB Side by Side No frost 180.3cm Czarna

Powrót
- 189 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu
kompresora.
- 190 -
Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40°
od pionu pod czas transportu, przenoszenia lub
usta wia nia. Jeżeli taka sytuacja za ist nia ła włą-
cze nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go-
dzi nach od jego ustawienia (rys. 2).
Przed każdą czynnością kon ser wa cyj należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie nale-
ży ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus
wtyczki.
Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie
spowodowane przez rozszerzanie i kur cze nie się
części na skutek zmian temperatury.
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na pra-
wiać urządzenia we własnym za kre sie. Naprawy,
wy ko ny wa ne przez oso by nie posiadające wyma-
ganych kwalikacji mogą stanowić poważne nie-
bezpieczeństwo dla użytkownika urzą dze nia.
Należy przewietrzyć przez kilka mi nut pomiesz-
czenie, w którym znajduje się urządzenie (po-
miesz cze nie to musi mieć przy naj mniej 4m3;
dla wyrobu z izobutanem/R600a) w przypadku
uszkodzenia układu chłod ni cze go.
Produktów choćby tylko częściowo roz mro żo nych
nie można ponownie za mra żać.
Napojów w butelkach i puszkach, w szcze gól no ści
napojów gazowanych dwu tlen kiem węgla nie na-
leży prze cho wy wać w komorze zamrażarki. Pusz-
ki i butelki mogą po kać.
Nie brać do ust produktów za mro żo nych bezpo-
średnio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu,
itp.), ich ni ska temperatura może spowodow
dotkliwe odmrożenia.
UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka
chłodniczego w parowniku, złamanie rur. Wytry-
skujący czynnik chłodniczy jest palny. W przy-
padku dostania się do oczu należy przepłukać je
czystą wodą i wezwać natychmiast lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to
powinien być wymieniony w specjalistycznym za-
kładzie naprawczym.
- 191 -
Urządzenie służy do przechowywania żywności,
nie używaj go do innych celów.
Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasila-
nia (poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sie-
ciowego) na czas wykonywania czynności takich
jak czyszczenie, konserwacja czy zmiana miejsca
ustawienia.
To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały po-
instruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z
użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny ba-
wić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie powinna być wykonywania przez
dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
W celu uzyskania większej ilości miejsca w za-
mrażarce można wyjąć z niej szuady i umiesz-
czać produkty bezpośrednio na półkach. Nie ma
to wpływu na charakterystykę termiczną i me-
chaniczną wyrobu. Zadeklarowana pojemność
zamrażarki została obliczona z wyjętymi szua-
dami.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem /
materiały palne
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyj-
mować produkty z urządzenia chłodniczego.
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności należy prze-
strzegać następujących zasad:
Otwieranie drzwi na dłuższy czas może powodo-
wać znaczne podwyższenie temperatury w komo-
rach urządzenia.
Regularnie czyścić powierzchnie mające kontakt
z żywnością oraz w zależności od występowania
dostępne instalacje odprowadzania wody.
Przechowywać surowe mięso i ryby w odpowied-
- 192 -
nich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały
kontaktu z pozostałą żywnością i nie kapały z
nich na inną żywność.
Dwugwiazdkowe komory zamrażarki służą do
przechowywania wcześniej zamrożonej żywności,
przechowywania lub mrożenia lodów oraz zamra-
żania kostek lodu.
Komory jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i
trzygwiazdkowe nie służą do zamrażania świeżej
żywności.
Rodzaje komór
Docelo-
wa tem-
peratura
przecho-
wywania
[OC]
Odpowiednia żywność
1Chłodziarka +2≤+8
Jajka, gotowana żywność, zapakowana żywność, owo-
ce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne produkty
nie nadające się do zamrożenia.
2Zamrażarka
!
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3 miesiące,
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny
i odżywczy jest produkt), odpowiednia na zamrożone
świeże produkty.
3Zamrażarka
@
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3 miesiące,
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone
świeże produkty.
4Zamrażarka
#
≤-12
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 2 miesiące,
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone
świeże produkty.
5Zamrażarka
$
≤-6
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecany 1 miesiąc,
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone
świeże produkty.
6Komora bez-
gwiazdkowa -6≤0
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre
zapakowane przetworzone produkty, itp. (zalecane
spożycie tego samego dnia, najlepiej w ciągu maksy-
malnie 3 dni). Częściowo zapakowane przetworzone
produkty (produkty nie nadające się do zamrożenia)
- 193 -
7Komora schła-
dzania 2≤+3
Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, pro-
dukty słodkowodne, itp. (7 dni poniżej 0°C, powyżej
0°C zalecane jest spożycie tego samego dnia, najlepiej
maksymalnie w ciągu 2 dni). Owoce morza (poniżej
0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w
temperaturze powyżej 0°C)
8
Komora do
przechowy-
wania świeżej
żywności
0≤+4
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, goto-
wane produkty, itp. (zalecane spożycie tego samego
dnia, najlepiej w ciągu maksymalnie 3 dni).
9
Komora do
przechowywa-
nia wina
+5≤+20 Czerwone, białe, musujące wino itp.
Uwaga: należy przechowywać produkty zgodnie
z zalecaniami dla komór lub według temperatury
przechowywania produktu.
Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie użytkowa-
ne i puste przez długi czas, należy je wyłączyć,
rozmrozić, wymyć, wysuszyć i pozostawić z ot-
wartymi drzwiami, aby uniknąć powstania pleśni
wewnątrz.
Czyszczenie dystrybutora wody (dla produktów
z dystrybutorem wody): Wyczyścić zbiorniki na
wodę jeśli nie były użytkowane przez 48 godzin;
jeśli woda nie była spuszczana przez 5 dni, wy-
płukać instalację wodną podłączoną do sieci wo-
dociągowej.
Minimalny okres, w którym dostępne części
zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wy-
nosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i prze-
znaczenia części zamiennej i jest zgodny z Roz-
porządzeniem Komisji (UE) 2019/2019.
Wykaz części zamiennych i procedura ich zama-
wiania dostępne na stronach internetowych
producenta, importera lub upoważnionego przed-
stawiciela.
Więcej informacji o produkcie znajduje się w unij-
nej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie
https://eprel.ec.europa.eu. Informacje można
uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycz-
nej lub wpisując model wyrobu z etykiety ener-
getycznej w wyszukiwarce EPREL https://eprel.
ec.europa.eu/

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756