Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FY5139.3DFBXI Side by Side No frost 177cm Czarna Podajnik wody Kostkarka

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FY5139.3DFBXI Side by Side No frost 177cm Czarna Podajnik wody Kostkarka

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka
FY5119.3DFBX /
FY5139.3DFBXI
IO-REF-0792
(11.2020)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
- 3 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 10
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 10
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 10
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 11
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 11
KLASA KLIMATYCZNA 11
ROZPAKOWANIE 12
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 13
STEROWANIE 14
STEROWANIE URZĄDZENIEM 14
ZMIANA TEMPERATURY WEWNĄTRZ KOMÓR 14
FUNKCJA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA 14
FUNKCJA WAKACJE* 15
FUNKCJA SMART ECO 15
ALARM OTWARTYCH DRZWI 15
PODTRZYMANIE PARAMETRÓW I ZABEZPIECZENIE KOMPRESORA 15
ALARM PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY 15
KODY BŁĘDÓW 16
BLOKADA RODZICIELSKA 16
WYTWARZANIE KOSTEK LODU* 16
INWERTER* 16
DOZOWNIK WODY 17
OBSŁUGA I FUNKCJE 18
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 18
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 18
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 20
PORADY PRAKTYCZNE 20
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 20
PORADY PRAKTYCZNE 21
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 21
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 22
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 22
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 22
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 23
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 23
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 23
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 23
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 23
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 23
LOKALIZACJA USTEREK 24
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 26
GWARANCJA 26
PL - Spis treści
- 4 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu
kompresora.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756