Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK2515.4UTX 170cm Srebrna

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK2515.4UTX 170cm Srebrna

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka / Refrigerator-freezer
FK2515.4UTAA / FK2515.4UTXAA /
FK2515.4UT / FK2515.4UTX
IO-REF-0453/1
(04.2019)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
OPERATING INSTRUCTIONS EN
- 2 -
PL - Spis treści
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 10
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 10
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 10
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 11
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 11
KLASA KLIMATYCZNA 11
ROZPAKOWANIE 12
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 13
STEROWANIE 14
STEROWANIE URZĄDZENIEM 14
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 14
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 15
OŚWIETLENIE 15
WYMIANA OŚWIETLENIA 15
OBSŁUGA I FUNKCJE 16
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 16
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 18
PORADY PRAKTYCZNE 18
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 18
PORADY PRAKTYCZNE 19
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 19
FRESHON 20
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 21
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 21
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 21
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 22
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 22
LOKALIZACJA USTEREK 23
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 25
GWARANCJA 25
- 3 -
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 27
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 32
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 32
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES 32
MAINS CONNECTION 33
DISCONNECTING THE MAINS 33
CLIMATE RANGE 33
UNPACKING 34
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 35
CONTROLS 36
APPLIANCE CONTROLS 36
ADJUST TEMPERATURE INSIDE THE APPLIANCE 36
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE 37
LIGHTING 37
REPLACE THE LIGHT BULB 37
OPERATION AND FUNCTIONS 38
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER 38
FREEZING FOOD** 38
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY 40
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 40
UNDERSTANDING THE STARS 40
PRACTICAL TIPS 41
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR 41
FRESHON 42
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE 43
DEFROSTING THE FRIDGE*** 43
DEFROSTING THE FREEZER** 43
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:** 44
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 44
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 44
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY**** 44
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES***** 44
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF***** 44
TROUBLE-SHOOTING 45
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 47
WARRANTY 47
EN - Table of contents
- 4 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpiecz-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756