Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK3356.4FZXAA No frost 185.5cm Srebrna

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK3356.4FZXAA No frost 185.5cm Srebrna

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka / Frigorífico-congelador
FK3355.2F / FK3356.4FZAA /
FK3356.2FX / FK3356.4FZXAA
IO-REF-0597/3
(04.2019)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
MANUAL DE USO ES
- 2 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 10
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 10
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 10
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 11
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 11
KLASA KLIMATYCZNA 11
ROZPAKOWANIE 12
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 13
STEROWANIE 14
STEROWANIE URZĄDZENIEM 14
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 14
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 14
REGULACJA POZIOMU WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ POJEMNIKA VITCONTROL / VITCONTROL
PLUS (RYS. 17) 15
SUWAK REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA (RYS. 18) 15
POJEMNIK FRESH ZONE 15
OBSŁUGA I FUNKCJE 16
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 16
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 18
PORADY PRAKTYCZNE 18
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 18
PORADY PRAKTYCZNE 19
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 19
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 20
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 20
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 20
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 21
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 21
LOKALIZACJA USTEREK 22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 24
GWARANCJA 24
PL - Spis treści
ES - Tabla de contenido
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 26
INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO 32
INSTALACIÓN ANTES DE PRIMER USO 32
DISTANCIAS MÍNIMAS DE LAS FUENTES DE CALOR 32
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN 33
DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 33
CLASE CLIMÁTICA 33
DESEMBALAJE 34
ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS 35
CONTROL 36
CONTROL DE EQUIPO 36
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 36
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA TEMPERATURA 36
AJUSTE DE NIVEL DE HUMEDAD DENTRO DEL RECIPIENTE VITCONTROL PLUS (FIG 17)
37
CREMALLERA DE AJUSTE DE FLUJO DE AIRE (FIG 18) 37
RECIPIENTE FRESH ZONE 37
MANTENIMIENTO Y FUNCIONES 38
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL FRIGORÍFICO Y EN EL CONGELADOR 38
CONGELACIÓN DE PRODUCTOS** 38
AHORRO Y MEDIO AMBIENTE 40
CONSEJOS PRÁCTICOS 40
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESTRELLAS? 40
ZONAS DE TEMPERATURAS EN EL REFRIGERADOR 41
PRODUCTOS QUE NO DEBEN SER ALMACENADOS EN EL REFRIGERADOR 41
DESCONGELACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 42
DESCONGELACIÓN Y LAVADO DE FRIGORÍFICO *** 42
DESCONGELACIÓN Y LAVADO DE CONGELADOR** 42
PARA DESCONGELAR, ES NECESARIO 43
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DEL FRIGORÍFICO**** 43
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONGELADOR**** 43
LIMPIEZA MANUAL DEL REFRIGERADOR Y EL CONGELADOR.**** 43
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES***** 43
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES DE LA PUERTA***** 43
LOCALIZACIÓN DE ANOMALIAS 44
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA 46
GARANTÍA 46
- 4 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756