Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK3556.4GBDFZAA No frost 201cm Czarna

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK3556.4GBDFZAA No frost 201cm Czarna

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka
FK3556.4GBDF /
FK3556.4GBDFZAA
IO-REF-0606/1
(03.2019)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
- 2 -
PL - Spis treści
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 8
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 8
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 8
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 9
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 9
KLASA KLIMATYCZNA 9
ROZPAKOWANIE 10
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 11
STEROWANIE 12
STEROWANIE URZĄDZENIEM 12
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 12
TRYB SZYBKIEGO SCHŁADZANIA 13
TRYB ECO 13
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USTAWIEŃ TEMPERATURY 13
OBSŁUGA I FUNKCJE 14
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 14
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 14
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 16
PORADY PRAKTYCZNE 16
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 16
PORADY PRAKTYCZNE 17
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 17
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 18
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 18
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 18
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 19
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 19
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 19
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 19
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 19
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 19
LOKALIZACJA USTEREK 20
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 22
GWARANCJA 22
- 3 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
- 5 -
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu
kompresora.
Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40°
od pionu pod czas transportu, przenoszenia lub
usta wia nia. Jeżeli taka sytuacja za ist nia ła włą-
cze nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go-
dzi nach od jego ustawienia (rys. 2).
Przed każdą czynnością kon ser wa cyj należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie nale-
ży ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus
wtyczki.
Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie
spowodowane przez rozszerzanie i kur cze nie się
części na skutek zmian temperatury.
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na pra-
wiać urządzenia we własnym za kre sie. Naprawy,
wy ko ny wa ne przez oso by nie posiadające wyma-
ganych kwalikacji mogą stanowić poważne nie-
bezpieczeństwo dla użytkownika urzą dze nia.
Należy przewietrzyć przez kilka mi nut pomiesz-
czenie, w którym znajduje się urządzenie (po-
miesz cze nie to musi mieć przy naj mniej 4m3;
dla wyrobu z izobutanem/R600a) w przypadku
uszkodzenia układu chłod ni cze go.
Produktów choćby tylko częściowo roz mro żo nych
nie można ponownie za mra żać.
Napojów w butelkach i puszkach, w szcze gól no ści
napojów gazowanych dwu tlen kiem węgla nie na-
leży prze cho wy wać w komorze zamrażarki. Pusz-
ki i butelki mogą po kać.
Nie brać do ust produktów za mro żo nych bezpo-
średnio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu,
itp.), ich ni ska temperatura może spowodować
dotkliwe odmrożenia.
UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756