Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz AMICA VM XPro

Instrukcja obsługi Odkurzacz AMICA VM XPro

Powrót
PL INSTRUKCJAOBSŁUGI..........................................................2
CS NÁVODKOBSLUZE..............................................................14
EN OPERATINGINSTRUCTIONS...............................................22
Odkurzacz VM XPro
Odkurzacz VM Aqua XPro
VysavačVMXPro
VysavačVMAquaXPro
VM XPro vacuum cleaner
VM Aqua XPro vacuum cleaner
2
DZIĘKUJEMYZAWYBÓRSPRZĘTUMARKIAMICA
Spistreści
Gwarancja, obsługa posprzedażowa..........................................................................................................4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.................................................................................5
Opis wyrobu/Obsługa..................................................................................................................................8
Czyszczenie i konserwacja.......................................................................................................................10
Rozwiązywanie problemów.......................................................................................................................11
UrządzeniemarkiAmicatopołączeniewyjątkowejłatwościobsługiidoskonałejefektywności.
Każdeurządzenieprzedopuszczeniemfabrykizostałodokładniesprawdzonepodwzględem
bezpieczeństwaifunkcjonalności.
ProsimyPaństwaouważnąlekturęinstrukcjiobsługiprzeduruchomieniemurządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie
urządzenia.
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy.
USUWANIE/ZŁOMOWANIEZUŻYTEGOSPRZĘTU
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans por tu zostało
za bez pie czo ne przed uszko dze niem.
Po roz pa ko wa niu urzą dze nia pro si
my Pstwa o usu nię cie ele men tów
opa ko wa nia w spo sób nieza gra ża cy
śro do wi sku.
Wszystkie materiały za sto so wa ne do
opa ko wa nia nie szko dli we dla środowiska na tu ral
ne go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano
je od po wied nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa ko wa nio we(wo recz ki po li ety
le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le ży w trakcie
rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
3
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄ DZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzę
cie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie infor
muje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowa
dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lo
kalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elek
trycznym i elektronicznym przyczynia się do unik
nięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecno
ści składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
USUWANIE/ZŁOMOWANIEZUŻYTEGOSPRZĘTU
4
Właściwości baterii lit-jon w zależności od
użytkowania mogą nieznacznie pogorszyć się
z czasem. Istnieje możliwość wymiany baterii
25,2V/230V przez serwis i jej zakupu. Szczegółowe
informacje na naszej stronie internetowej:
https://czescizamienne.amica.pl/Product/Part
UTYLIZACJAODKURZACZAIAKUMULATORA
Oddanieakumulatoradoponownegoprzetworzenialub
prawidłowautylizacjapomagachronićzasoby
naturalne.Produkt posiada akumulator litowo-jonowy.
Należy go utylizować we właściwy sposób.
Przed zutylizowaniem odkurzacza, zutylizować
akumulator w bezpieczny dla środowiska sposób.
Nie wyrzucać akumulatora do domowych odpadów
komunalnych.
GWARANCJAIOBSŁUGAPOSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po stę po wa niem z wy-
robem.
Obsługaposprzedażowa
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko rzy sta nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wy mie nio nych poniżej dyrektyw europejskich:
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
dyrektywy RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
5
WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWAUŻYTKOWANIA
Uwaga!Abyzminimalizowaćryzykopowstaniapożaru,
porażeniaprądemlubuszkodzeniaciała:
l Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem
urządzenia.
l Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które
mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych;
dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
l Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Podczas podno-
szenia i przenoszenia, przed podłączeniem akumulatora
upewnić się, że wyłącznik jest ustawiony w pozycji „Wyłą-
czone”. Przenoszenie urządzenia trzymając palce na wy-
łączniku lub uruchamianie urządzenia z przełącznikiem w
pozycji włączonej, stwarza ryzyko wypadków.
l Nie dotykać końcówki kiedy odkurzacz jest włączony.
l Nie wkładać przedmiotów do otworów. Nie użytkować z
zablokowanymi otworami; oczyścić z kurzu, włókien, wło-
sów i wszelkich zanieczyszczeń, które mogą blokować
przepływ powietrza.
l Nie używać na zewnątrz lub do mokrych powierzchni.
l Nie użytkować uszkodzonego odkurzacza lub ładowarki.
Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, upadł, został uszko-
dzony, był pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody,
należy skontaktować się z serwisem.
l Ze względu na ochronę przed przegrzaniem i uszkodze-
niem urządzenia lub akumulatora, odkurzacz nie działa
podczas ładowania.
l Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
l Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie
używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia
mokrymi rękoma.
l Baterię litowo-jonową należy przechowywać w chłodnym
i suchym miejscu.
l Bateria litowo-jonowa nie będzie naładowana przez pro-
ducenta. Po zakupie należy ją doładować do 100%. Ma to
służyć przedłużenia żywotności baterii.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756