Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna AMICA PI6509PLU

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PŁYTA INDUKCYJNA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO
PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-HOB-0744 v4/ 8072548
(02.2019)
PB*4VI515LFTB4P2
- 2 -
- 3 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze
niż kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie
wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektyw-
ności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie -
dzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie spraw-
dzona przed zapakowaniem pod względem bez-
pieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach
kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji ob-
sługi przed uruchomieniem urządzenia. Prze-
strzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni
Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. In-
strukcję należy zachować i przechowywać tak,
aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji ob-
sługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wy-
padków.
Z poważaniem
- 4 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 9
ROZPAKOWANIE 10
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 11
TWOJE URZĄDZENIE 12
PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU 14
ZASADA DZIAŁANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ 14
CHARAKTERYSTYKA NACZYŃ 14
WYMIARY NACZYŃ 16
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM PŁYTY 16
OBSŁUGA 17
PANEL STEROWANIA 17
WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEJNEJ 17
WŁĄCZENIE POLA GRZEJNEGO I NASTAWIENIE JEGO MOCY 17
WYŁĄCZENIE PÓL GRZEJNYCH 18
WYŁĄCZENIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ 18
FUNKCJA BOOSTER „P” 18
FUNKCJA BLOKADY 19
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO „H” 19
OGRANICZENIE CZASU PRACY 20
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOGRZEWANIA 20
FUNKCJA ZEGARA 21
ZEGAR JAKO MINUTNIK 22
FUNKCJA PODGRZEWANIA 22
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 23
CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU 23
USUWANIE ZABRUDZEŃ 23
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 25
DANE TECHNICZNE 27
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 28
GWARANCJA 28
INSTALACJA 29
PRZYGOTOWANIE BLATU MEBLA DO ZABUDOWY PŁYTY 29
INSTALOWANIE PŁYTY W OTWORZE MONTAŻOWYM 31
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako
urządzenie do gotowania. Każde inne jego zastosowa-
nie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne
z jego przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące pod-
czas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8
roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że pod
stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wie-
ku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi,
czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadcze-
nia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgod-
nie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez
osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy
zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być ro-
bione przez dzieci bez nadzoru.
Gotowanie tłuszczu lub oleju bez nadzoru na płycie ku-
chennej może być niebezpieczne i doprowadzić do po-
żaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urzą-
dzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepal-
nym kocem.
Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na po-
wierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłą-
czyć prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756