Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna AMICA PI6144NSTK X-TYPE

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PŁYTA INDUKCYJNA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU
INSTRUKCJI! IO-HOB-0913 v1 / 8505364
(12.2018)
PB*4VI517FTB4SAC
- 2 -
- 3 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze
niż kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie
wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efek-
tywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie
będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie spraw-
dzona przed zapakowaniem pod względem bez-
pieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach
kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Prze-
strzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni
Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak,
aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 4 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................................5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ............................................................................................9
ROZPAKOWANIE........................................................................................................10
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ..............................................................................11
TWOJE URZĄDZENIE.......................................................................................................12
PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU...........................................................13
ZASADA DZIAŁANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ............................................................................13
CHARAKTERYSTYKA NACZYŃ...................................................................................................13
WYMIARY NACZYŃ.......................................................................................................................15
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM PŁYTY.............................................................................15
OBSŁUGA....................................................................................................................16
PANEL STEROWANIA...................................................................................................................16
WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEJNEJ...................................................................................................16
WŁĄCZENIE POLA GRZEJNEGO I NASTAWIENIE JEGO MOCY............................................16
WYŁĄCZENIE PÓL GRZEJNYCH.................................................................................................17
WYŁĄCZENIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ...................................................................................17
FUNKCJA BOOSTER „B”...........................................................................................................17
FUNKCJA BLOKADY.....................................................................................................................18
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO „H”...................................................................................18
OGRANICZENIE CZASU PRACY..................................................................................................19
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOGRZEWANIA......................................................................19
FUNKCJA ZEGARA.......................................................................................................................20
ZEGAR JAKO MINUTNIK..............................................................................................................21
FUNKCJA PODGRZEWANIA.........................................................................................................22
FUNKCJA STOP’N GO „II”............................................................................................................23
FUNKCJA BRIDGE.........................................................................................................................23
FUNKCJA DOPASOWYWANIA NACZYNIA DO POLA GRZEJNEGO.....................................24
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA...................................................................................25
CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU..........................................................................................25
USUWANIE ZABRUDZEŃ..............................................................................................................25
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH.................................................27
DANE TECHNICZNE.........................................................................................................29
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA...........................................................30
GWARANCJA....................................................................................................30
INSTALACJA....................................................................................................................31
PRZYGOTOWANIE BLATU MEBLA DO ZABUDOWY PŁYTY.................................................31
INSTALOWANIE PŁYTY W OTWORZE MONTAŻOWYM............................................................33
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ..........................................................................................34
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urzą-
dzenie do gotowania. Każde inne jego zastosowanie (np.
do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego prze-
znaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas
użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powin-
no być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku ży-
cia powinny trzymać się z daleka, chyba że pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku
od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czucio-
wymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wie-
dzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowia-
dające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nad-
zoru.
Gotowanie tłuszczu lub oleju bez nadzoru na płycie kuchen-
nej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządze-
nie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym
kocem.
Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na po-
wierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć
prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756