Znaleziono w kategoriach:
Smartfon APPLE iPhone 13 256GB 5G 6.1" Czarny MLQ63PM/A

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 13 256GB 5G 6.1" Czarny MLQ63PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/
pl-pl/guide/iphone. Możesz także skorzystać zApple Books ipobr
podręcznik (jeśli jest dostępny). Dokumentację należy zachować;
może być przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne
icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę
apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a samodzielnie—
może to grozić jej uszkodzeniem iwynikającym zniego przegrzaniem,
pożarem lub obrażeniami. Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie
powinna być serwisowana izostać poddana recyklingowi przez Apple
lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać
razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać poddana
recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą baterią należy
postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami dotyczącymi
ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriachlitowo-
jonowych Apple oraz ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę
apple.com/pl/batteries/service-and-recycling. Informacje na temat
ładowania baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy oraz system aparatu TrueDepth zawierają jeden
lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać wyłączone ze
względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub
będzie działać nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na
iPhonie, że system laserowy został wyłączony, zawsze należy zlecić
jego naprawę Apple lub autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowa
naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple
wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe działanie
mechanizmów zabezpieczających ispowodować narażenie na
niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem
„Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy
wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu
dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz
wrozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia radiowe,
które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zobacz rozdział
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych
dołączonego produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie
obejmuje zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń ani
uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia. Aby skorzystać
znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep detaliczny
Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą
od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być
ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz
przesyłki międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od
lokalizacji. Zgodnie zpełnymi warunkami iszczegółowymi informacjami
dotyczącymi uzyskiwania naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach
apple.com/pl/legal/warranty oraz support.apple.com/pl-pl, prawidłowe
zlecenia serwisowe objęte gwarancją są realizowane przez Apple
poprzez naprawienie lub wymianę iPhone'a na nowego albo zwrot ceny
zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające
zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych przez
lokalne prawa konsumenta. Podczas składania zlecenia serwisowego
objętego gwarancją konieczne może być przedstawienie dowodu
zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją,
która nie może zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez
australijskie prawo konsumenckie (Australian Consumer Law).
Wprzypadku poważnej awarii użytkownikowi przysługuje wymiana
urządzenia na nowe lub zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych,
przewidywalnych wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń—
rekompensata. Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub
wymiana tego produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia,
aawaria nie jest poważna. Apple Pty Ltd, POBoxA2629, Sydney
South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na
urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje
prawne icertyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się
wrozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz
ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz
wymagania ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych.
Wczasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:
(1)nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być
odporne na działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od innych
urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe
jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz regulacjami dotyczącymi
urządzeń radiowych z2017 roku. Kopia deklaracji zgodności zprzepisami
jest dostępna wwitrynie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem
firmy Apple wUE jest spółka Apple Distribution International Ltd., Hollyhill
Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple wWielkiej
Brytanii jest Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park,
Middlesex, UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz
jest dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma
zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR, UA, UK(NI).
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756