Znaleziono w kategoriach:
Suszarko-lokówka BEAUTYME by GÖTZE & JENSEN AS800

Instrukcja obsługi Suszarko-lokówka BEAUTYME by GÖTZE & JENSEN AS800

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
SUSZARKO-LOKÓWKA
AS800
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów.
4.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
5.
Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników
napełnionych wodą.
6. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie należy
narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
8.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9.
Nie należy umieszczać ani przechować urządzenia w miejscu, gdzie może
wpaść do wanny lub zlewu.
10. Po każdym użyciu, przewód zasilający należy odłączyć od sieci.
11. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia.
4
12.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzch-
niach, ani w ich pobliżu.
13. Nie należy przenosić urządzenia trzymając za przewód sieciowy.
14. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
15.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Nie należy dotykać gorących elementów, ponieważ
grozi to poparzeniem.
16. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane
na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
17.
Należy używać urządzenia wyłącznie na ludzkich włosach. Nie używaj na
włosach syntetycznych.
18.
Zalecamy zamontować dodatkowe zabezpieczenie w domowej instalacji
elektrycznej prądowego wyłącznika ochronnego ze znamionowym prądem
wyłączającym nie większym niż 30 mA. Zabezpieczenie powinien wykonać
wykwalifikowany elektryk.
UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ
WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE
ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki .
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
5
6
3
2
1
4
DANE TECHNICZNE
Model: AS800
Zasilanie: 220-240V~ 50/60Hz
Moc: 1000-1200W
OPIS URZĄDZENIA
1. Szczotka modelująca
2. Obudowa
3. Przełącznik
4. Wlot powietrza
5. Kabel zasilający
6. Uchwyt
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia i naklejki, następnie upewnij się, że urządzenie
oraz przewód zasilający nie są uszkodzone.
2. Upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji 0, czyli wyłączony.
3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
4. Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji:

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756