Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BEKO B5RCNA405LXB Beyond 203.5cm Platynowa

Powrót
Chłodziarko - Zamrażarki
Instrukcja obsługi
B5RCNA405LXB
PL
Drogikliencie,
Przedużyciemproduktudokładnieprzeczytajinstrukcjęobsługi.
Dziękujemyzawybranieproduktu.Chcielibyśmy,abyśmógłwykorzystać
optymalnąwydajnośćtegowysokiejjakościprodukt,któryzostałwykonany
przyużyciunajnowocześniejszejtechnologii.Abytozrobić,przeczytajuważnie
niniejsząinstrukcjęiwszelkieinnedokumentydostarczonezproduktem,
przedjegoużyciemizachowajje.
Przestrzegajwszystkichinformacjiiostrzeżeńzawartychwinstrukcjiobsługi.
Wtensposóbzabezpieczyszsiebieiswójproduktprzedzagrożeniami,które
mogąwystąpić.
Zachowajinstrukcjęobsługi.Wprzypadkusprzedażyproduktunależydołączyć
doniegoinstrukcjęobsługi.
Wtejinstrukcjiobsługisąużywanenastępującesymbole:
Zagrożenie,któremożespowodowaćśmierćlubobrażenia.
UWAGAZagrożenie,któremożespowodowaćuszkodzenieproduktulubjego
otoczenia
Ważneinformacjelubprzydatnewskazówkidotycząceobsługi.
Przeczytajinstrukcjęobsługi.
1. Instrukcje bezpieczeństwa 3
1.1 Zastosowanie ................3
1.2.Bezpieczeństwodzieci,
osóbwymagającychszczególnego
traktowaniaizwierzątdomowych 3
1.3.Bezpieczeństwo
elektryczne ...................................4
1.4.Bezpieczeństwo
transportu .....................................5
1.5.Bezpieczeństwopodczas
instalacji ........................................5
1.6.Bezpieczeństwopodczas
użytkowania ..................................6
1.7.Bezpieczeństwopodczas
konserwacji i czyszczenia ............8
1.8.HomeWhiz .....................9
1.9.Oświetlenie ................... 9
2. Instrukcje środowiska 10
2.1.ZgodnośćzdyrektywąWEEEi
usuwanieodpadów: ...................10
2.2.ZgodnośćzdyrektywąRoHS: 10
2.3.Informacje o opakowaniu ..... 10
3. Lodówka 11
4. Instalacja 12
4.1.Odpowiedniemiejscena
instalację .....................................12
4.2.Zakładanieklinów
plastikowych ...............................12
4.3.Regulacjanóżek ...................13
4.4.Połączenieelektryczne ........13
5. Przygotowanie 14
5.1Cozrobić,abyoszczędzać
energię ........................................ 14
5.2Pierwszeuruchomienie .......15
6. Obsługa urządzenia 16
6.1.Oświetleniewnętrza ............. 19
6.2.Alertotwarciadrzwi
(opcjonalny) ................................19
6.3.Zmiana kierunku
otwieraniadrzwi .........................19
6.4.Niebieskie światło/
Vitamin Zone ...............................19
6.5.Pochłaniaczzapachów .........20
6.6.Zamrażanieświeżej
żywności ......................................21
6.7.Zaleceniadotyczące
przechowywaniamrożonej
żywności ......................................22
6.8.Informacjeogłębokim
zamrażaniu .................................22
6.9.Rozmieszczanieżywności ....22
6.10.Komoraschładzania ...........23
6.11.Pojemniknaświeże
warzywa ......................................23
6.12.Pojemniknaświeżewarzywa
zkontrolowanąwilgotnością ......23
(FreSHelf) .................................... 23
6.13.Pojemniknaprodukty
mleczne(chłodnia) .....................24
7. Konserwacja i czyszczenie 25
7.1.Unikanienieprzyjemnych
zapachów ....................................25
7.2.Ochronapowierzchni
plastikowych ..............................25
8. Rozwiązywanie problemów 26
4
PL
Taczęśćzawierainstrukcje
bezpieczeństwa,którepomogą
zabezpieczyćsięprzed
ryzykiemobrażeńciałalub
szkódmaterialnych.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialnościzaszkody,
któremogąpowstaćw
przypadkunieprzestrzegania
instrukcji.
Proceduryinstalacjiinaprawy
musząbyćzawszewykonywane
przezproducenta,autoryzowanego
przedstawicielaserwisulub
wykwalifikowanąosobęwskazaną
przez importera.
Używajtylkooryginalnychczęścii
akcesoriów.
Oryginalneczęścizamiennebędą
dostępneprzez10latoddatyzakupu
produktu.
Nie naprawiaj ani nie wymieniaj
żadnejczęściproduktu,chybażejest
towyraźnieokreślonewinstrukcji
obsługi.
Niewprowadzajżadnychzmian
technicznychwprodukcie.
1.1 Zastosowanie
Tenproduktnienadajesiędo
użytkukomercyjnegoinależy
goużywaćzgodniezjego
przeznaczeniem.
Tenproduktjestprzeznaczony
dostosowaniawdomachi
pomieszczeniach.
Naprzykład:
1. Instrukcje bezpieczeństwa
- Kuchniedlapersoneluw
sklepach,biurachiinnych
środowiskachpracy,
- Gospodarstwach
agroturystycznych,
- Obszarachwykorzystywanych
przezklientówwhotelach,
motelachiinnychrodzajach
zakwaterowania,
- Hotelachtypubed&breakfast,
pensjonatach,
- Cateringachipodobnych
zastosowaniachniekomercyjnych.
Tenproduktniepowinienbyć
używanynazewnątrzzlubbez
namiotunadnim,takiegojakłódki,
balkonylubtarasy.Niewystawiaj
produktunadziałaniedeszczu,
śniegu,słońcalubwiatru.
Istniejeryzykopożaru!
1.2.Bezpieczeństwo dzi-
eci, osób wymagających
szczególnego traktowania
i zwierząt domowych
Tenproduktmożebyćużywany
przezdzieciwwieku8lati
starsze oraz przez osoby o
ograniczonychzdolnościach
fizycznych,sensorycznych
lubumysłowychlub
nieposiadającychdoświadczenia
iwiedzy,podwarunkiem,żesą
nadzorowanelubprzeszkolone
w zakresie bezpiecznego
użytkowaniaproduktui
związanegoznimryzyka.
Dzieciwwiekuod3do8lat
mogąwkładaćiwyciągać
produktychłodnicze.