Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BEKO RCNT375I40GBN No frost 185cm Czarna

Powrót
RCNT340*
RCNT375*
RCNT415*
PL
5774451086/AA
Chłodziarka
Instrukcja użytkowania
1.Oto Twoja chłodziarka 1
2.Ważne bezpieczeństwo 1
Zamierzone przeznaczenie................................. 1
Ogólne zasady bezpieczeństwa........................ 1
Dla modeli z wodotryskiem................................ 2
Bezpieczeństwo dzieci......................................... 2
Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie
odpadów :...................... ........................................... 2
Informacje o opakowaniu................................... 3
Ostrzeżenie HC........................................................ 3
Prosimy zignorować to ostrzeżenie, jeśli
chłodziarka ta wyposażona jest w system.....3
Co robić, aby oszczędzać energię.................... 3
3.Instalacja 3
W razie potrzeby ponownego transportu
lodówki należy przestrzegać następujących
wskazówek:.............................................................. 3
Połączenia elektryczne......................................... 3
Pozbywanie się opakowania.............................. 3
Złomowanie starej lodówki................................ 3
Ustawienie i instalacja.......................................... 3
Alarm o otwartych drzwiach.............................. 3
Zakładanie klinów plastikowych...................... 4
Oświetlenie wewnętrzne..................................... 4
4.Przygotowanie 4
ZAWARTOŚĆ
5.Korzystanie z produktu 5
Panel wskaźników.................................................. 5
Zamrażanie żywności świeżej............................ 7
Zalecenia dotyczące przechowywania
mrożonek.................................................................. 7
Rozmrażanie............................................................. 7
Rozmieszczenie żywnośc.................................... 7
Informacje o komorze głębokiego
zamrażania................................................................ 7
Robienie lodu...........................................................7
Twist Ice – matic..................................................... 8
Pojemnik na lód...................................................... 8
Wentylator................................................................ 8
W przypadku niebieskiego światła,................. 8
W przypadku Harvest Fresh, .............................. 8
Opis i czyszczenie ltra zapachów:.................. 8
Schładzacz.............................................................. 8
Ostrzejsze.................................................................. 8
Napełnianie zbiornika dozownika wodą....... 9
6.Konserwacja i czyszczenie 11
Zabezpieczenia powierzchni plastykowych..11
7.Rozwiązywanie problemów 12
Przeczytaj instrukcję przed użyciem produktu!
Drogi kliencie,
Chcemz, abyś mógł uzyskać optymalną efektywność nasyego produktu, któtz został wyprodzkowany w nowoczesnym
zakładzie i przy drobiazgowej kontroli jakości.
W tym celu prosimy przeczytać całą instrukcję obsługi przed użzciem produktu i przechowywać ją do ewentualnego
użycia w przyszłości. Jeśli ten produkt zostanie przekany innej osobie, prosimy przekazać tę instrukcję wraz z
produktem.
Instrukcja obsługi zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z produktu.
Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.
Należy zawsze przestrzegać mających zastosowanie instrukcji dotzczących bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi należy mieć pod ręką, aby moć łatwo z niej korzystać.
Prosimy przeczytać wszelkie inne dokumenty dostarczane wraz a produktem.
Należy pamiętać, że ta instrukcja obsługi może się odnosić do kilku modeli produktu. W instrukcji zostały wyraźnie
określone różnice między modelami.
Symbole i uwagi
W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole :
Ważne informacje i przydatne wskazówki.
Zagrożenie dla życia i majątku.
Zagrożenie porażeniem elektrycznym.
A
!
A
"
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)
INFORMACJE
Informacje o modelu zapisane w bazie danych produktów można
uzyskać, wchodząc na następującą stronę internetową i
wyszukując identykator modelu (*) znajdujący się na etykiecie
efektywności energetycznej.
https://eprel.ec.europa.eu/
Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać Waszemu modelowi chłodziarki.
Jeśli pewnych części nie ma w Waszej chłodziarce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli.
1Oto Twoja chłodziarka
1. Door shelf
2. Egg section
3. Bottle shelf
4. Adjustable feet
5. Crisper
6. Chiller compartment
7. Fridge Glass Shelf
8. Fan
9. Temperature setting button
10. Ion Guard
*Selected Model
11. Freezer Crisper
12. Fride door shelf
13. Ice box / Ice-making
14. Air Filter
15. Freezer compartment
16. Fridge compartment
2Ważne bezpieczeństwo
Prosimy przeczytać następujące ostrzeżenia. Ich
nieprzestrzeganie grozi obrażeniami lub
uszkodzeniem mienia. W takim przypadku tracą
ważność wszelkie gwarancje i zapewnienia
niezawodności.Czas użytkowania nabytego
urządzenia wynosi 10 lat. Przez ten czas utrzymujemy
części zamienne potrzebne do jego zgodnego z
opisemfunkcjonowania.
8 *10
*9
7
7
1
3
2
12
*14
6
5
13
11
4
15
16
4
PL
1
Zamierzone przeznaczenie
Urządzenie można używać wyłącznie w gospodarstwie
domowym oraz :
Nie nadaje się do użytkowania na dworze, nawet w miejscach
zadaszonych.
na zapleczu kuchennych personelu w sklepach, biurach i w
innych miejscach pracy;
w kuchniach wiejskich i przez gości hotelowych, w motelach
i innych tego rodzaju miejscach;
Nie należy używać jej na dworze.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Gdy zechcecie pozbyć się tego urządzenia/ złomować je,
zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem, aby
uzyskać potrzebne informacje i poznać kompetentne organa.
Konsultujcie się z Waszym autoryzowanym serwisem w
sprawach wszelkich pytań i problemów związanych z tą
lodówką. Bez powiadomienia autoryzowanego serwisu nie
wolno samemu ani innym osobom naprawiać chłodziarki.
Nie jedzcie lodów ani lodu bezpośrednio po wyjęciu ich z
zamrażalnika! (Może to spowodować odmrożenia w ustach).
Nie wkładajcie do zamrażalnika napojów w puszkach ani w
butelkach. Mogą wybuchnąć.
Nie dotykajcie palcami mrożonej żywności, bo może do nich
przylgnąć.
Do czyszczenia i rozmrażania lodówki nie wolno stosować
pary ani środków czyszczących w tej postaci. W takich
przypadkach para może zetknąć się z częściami urządzeń
elektrycznych i spowodować zwarcie albo porażenie
elektryczne.
Nie wolno używać żadnych części lodówki, takich jak
drzwiczki, jako podpory ani stopnia.
• Wewnątrz lodówki nie wolno używać urządzeń
elektrycznych.
• Nie wolno uszkadzać obwodu chłodzącego, w którym
krąży środek chłodzący, narzędziami do wiercenia i
cięcia. Środek chłodzący, który może wybuchnąć
skutkiem przedziurawienia przewodów gazowych
parownika, przedłużeń rur lub powłok powierzchni,
może spowodować podrażnienia skóry lub obrażenia
oczu.
• Nie przykrywajcie żadnym materiałem ani nie blokujcie
otworów wentylacyjnych w lodówce.
• Urządzenia elektryczne aprawiać mogą tylko wykwali-
kowani fachowcy. Naprawy wykonywane przez osoby
niekompetentne mogą powodować zagrożenie dla
użytkowników.
• W razie jakiejkolwiek awarii, a także w trakcie prac
konserwacyjnych lub napraw, odłączcie lodówkę od
zasilania z sieci albo wyłączając odnośny bezpiecznik,
albo wyjmując wtyczkę z gniazdka.
• Wyjmując przewód zasilający z gniazdka należy
ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
• Napoje o wyższej zawartości alkoholu wkładajcie do
lodówki w ściśle zamkniętych naczyniach i w pozycji
pionowej.
• Upewnij się, że wysokoprocentowe napoje alkoholowe
są bezpiecznie przechowywane, szczelnie zamkniete i w
pozycji pionowej.
• W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania lodówki
nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych
ani innych środków poza zalecanymi przez jej
producenta.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością
zyczną, zmysłową lub umysłową, czy bez
odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, o ile nie
zapewni się im nadzoru lub instrukcji
Dla modeli z wodotryskiem
Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie dla dopływu
zimnej wody wynosi 620 kPa (90 psi). Jeśli ciśnienie
wody w Państwa instalacji przekroczy 550 kPa (80
psi), należy zastosować zawór ograniczający ciśnienie
w Państwa sieci wodociągowej. Jeśli nie wiedzą
Państwo w jaki sposób sprawdzić ciśnienie wody,
prosimy poprosić o pomoc profesjonalnego hydraulika.
Jeśli w Państwa instalacji występuje ryzyko uderzenia
wodnego, należy zawsze stosować wyposażenie
zapobiegające przed uderzeniem wodnym. Jeśli nie mają
Państwo pewności co do występowania efektu uderzenia
wodnego w swojej instalacji, prosimy zasięgnąć porady
u profesjonalnego hydraulika.
Nie podłączać do dopływu ciepłej wody. Zachować środki
ostrożności przed ryzykiem zamarznięcia przewodów.
Temperatura robocza wody powinna mieścić się w zakresie
od 0,6°C (33°F) do 38°C (100°F).
Należy używać tylko wody pitnej.
Bezpieczeństwo dzieci
Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę produktem.
Jeśli drzwi produktu mają zamek, klucz należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
PL
2
1
użytkowania ze strony osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
• Nie uruchamiajcie lodówki, jeśli jest uszkodzona. W
razie wątpliwości należy się skonsultować z serwisem.
• Bezpieczeństwo elektryczne tej lodówki gwarantuje się
tylko jeśli system uziemienia Waszej instalacji domowej
spełnia wymogi norm.
• Wystawianie tego urządzenia na działanie deszczu,
śniegu, słońca i wiatru zagraża jego bezpieczeństwu
elektrycznemu.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego itp.
skontaktujcie się z autoryzowanym serwisem, aby nie
narażać się na zagrożenie.
• W trakcie instalowania chłodziarki nigdy nie wolno
włączać wtyczki w gniazdko w ścianie. Może to
zagrażać śmiercią lub poważnym urazem.
• Chłodziarka ta służy wyłącznie do przechowywania
żywności. Nie należy jej używać w żadnym innym celu.
• Etykietka z danymi technicznymi chłodziarki
umieszczona jest po lewej stronie w jej wnętrzu.
• Nie przyłączaj tej chłodziarki do systemu oszczędzania
energii, ponieważ może to ją uszkodzić.
• Jeśli na chłodziarce pali się niebieska lampka, nie należy
patrzeć na nie dłuższy czas nieosłoniętymi oczami ani
przez przyrządy optyczne.
• Jeśli od ręcznie nastawianej chłodziarki odłączy się
zasilanie, prosimy odczekać co najmniej 5 minut, zanim
ponownie się je
załączy.
• Jeżeli zmieni się właściciel tej chłodziarki, niniejszą
instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią nowemu
właścicielowi.
• Przy przesuwaniu chłodziarki uważaj, żeby nie uszkodzić
przewodu zasilającego. Aby zapobiec pożarowi nie wolno
skręcać tego przewodu. Nie ustawiać na przewodzie
żadnych ciężkich przedmiotów. Gdy wtyczka chłodziarki
jest wsadzona do gniazdka nie wolno jej dotykać
wilgotnymi dłońmi.
• Nie wsadzaj wtyczki chłodziarki do obluzowanego
gniazdka.
• Ze względów bezpieczeństwa nie pryskaj wodą
bezpośrednio na zewnętrzne ani na wewnętrzne części
chłodziarki.
• Ze względu na zagrożenie pożarem i wybuchem nie
rozpylaj łatwopalnych materiałów, takich jak gaz propan
itp., w pobliży chłodziarki.
• Nie stawiaj na chłodziarce przedmiotów wypełnionych
wodą, ponieważ grozi to porażeniem elektrycznym lub
pożarem.
• Nie przeciążaj chłodziarki nadmierną ilością żywności.
Nadmiar żywności może wypaść, gdy otwiera się
drzwiczki, narażając użytkownika na obrażenia ciała lub
uszkodzenie chłodziarki. Nie wolno stawiać żadnych
przedmiotów na chłodziarce, ponieważ mogą spaść przy
otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek.
• W chłodziarce nie należy przechowywać żadnych
materiałów, które wymagają utrzymania w pewnej
temperaturze, takich jak szczepionki, lekarstwa wrażliwe
na temperaturę, materiały do badań naukowych itp.
• Jeśli chłodziarka ma być nieużywana przez dłuższy czas,
należy wyjąc jej wtyczkę z gniazdka. Uszkodzenie izolacji
elektrycznej przewodu zasilającego może spowodować
pożar.
• Jeśli nastawialne nóżki nie stoją pewnie na podłodze,
chłodziarka może się przesuwać. Prawidłowa regulacja
nóżek chłodziarki zapewnia jej stabilność na podłodze.
• Jeśli chłodziarka ma klamkę w drzwiach nie należy
ciągnąć za nią, gdy przesuwa się chłodziarkę, ponieważ
można w ten sposób odłączyć ją od chłodziarki.
• Jeśli musisz ustawić chłodziarkę obok innej chłodziarki
lub zamrażarki, odległość między tymi urządzeniami
musi wynosić co
najmniej 8 mm. W przeciwnym razie na ich ustawionych
naprzeciw siebie bocznych ścianach może skraplać się
wilgoć.
• Używaj wyłącznie wody pitnej.
• Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli górna lub tylna
jego część, zawierająca płytki obwodów drukowanych
jest otwarta (osłona płytki obwodów drukowanych) (1).
Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie
odpadów :
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE).
Wyrób ten oznaczony jest symbolem
klasykacji zużztych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (WEEE).
Prosimy pamiętać...
Wszystkie surowce wtórne stanowią niezbywalne źródło
oszczędności krajowych zasobów naturalnych. Jeśli
chcecie przyczynić się do wtórnego wykorzystania
materiałów opakunkowych, możecie uzyskać dodatkowe
informacje od instytucji ochrony środowiska lub władz
lokalnych.
Prosimy zignorować to ostrzeżenie, jeśli chłodziarka ta
wyposażona jest w system
chłodniczy zawierający R134a.
Zalecenia dot. komory na żywność świeżą.
*OPCJA
Prosimy, aby zapobiegać stykaniu się żywności z
czujnikiem temperatury w komorze na żywność świeżą.
Aby utrzymać idealną temperaturę przechowywania
żywności świeżej w tej komorze czujnik ten nie może być
blokowany żywnością.
Nie wkłada się do chłodziarki żywności gorącej.
• Nie zostawiajcie drzwiczek lodówki otwartych na
dłużej.
• Nie wkładajcie do lodówki gorących potraw ani
napojów.
• Nie przeładowujcie lodówki tak, aby przeszkadzało to
w krążeniu powietrza w jej wnętrzu.
• Nie instalujcie lodówki tam, gdzie narażona będzie na
bezpośrednie
działanie słońca ani w pobliżu urządzeń wydzielających
ciepło takich
jak piecyki, zmywarki do naczyń lub grzejniki.
• Pamiętajcie, aby żywność przechowywać w
zamkniętych pojemnikach.
• Po wyjęciu półki lub szuady z komory zamrażalnika
można do niego włożyć maksymalna ilość żywności.
Deklarowane zużycie energii przez chłodziarkę
określono przy półce lub szuadzie wyjętej z komory
zamrażania i przy maksymalnym wypełnieniu żywnością.
Używanie półki lub szuady odpowiednio do kształtów
i rozmiarów zamrażanej żywności jest bezpieczne.
3Instalacja
Prosimy pamiętać, że producent nie ponosi
odpowiedzialności, jeśli ignoruje się informacje podane
w niniejszej instrukcji.
1. Przed transportem należy lodówkę opróżnić i oczyścić.
2. Półki, akcesoria, pojemnik na warzywa itp. w lodówce
należy przymocować taśmą klejącą zabezpieczając je przed
wstrząsami przed ponownym zapakowaniem.
3. Opakowanie należy obwiązać grubą taśmą i silnymi
sznurkami i przestrzegać reguł transportu wydrukowanych
na opakowaniu.
W razie potrzeby ponownego transportu
lodówki należy przestrzegać następujących
wskazówek:
Przed uruchomieniem lodówki Zanim
zaczniecie użytkować t tę lodówkę,
sprawdźcie, co następuje:
1. Oczyść wnętrze chłodziarki, jak zaleca się to w rozdziale „
Konserwacja i czyszczenie”.
2. Włączcie wtyczkę lodówki w gniazdko w ścianie. Po otwarciu
drzwiczek zapali się światło we wnętrzu odnośnej komory.
3. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jej szum. Płyny i gazy
zawarte w systemie chłodzenia także mogą powodować szumy,
nawet jeśli nie działa sprężarka, i jest to zupełnie normalne.
4. Przednie krawędzie lodówki mogą się nieco nagrzewać. Jest to
całkiem normalne. Te obszary mogą się nagrzewać, co zapobiega
skraplaniu się pary.
Połączenia elektryczne
Chłodziarkę przyłącza się do gniazdka z uziemieniem,
zabezpieczonego bezpiecznikiem o odpowiedniej
wartości.Ważna uwaga:
Ważna uwaga:
• Przyłączenie lodówki musi być zgodne z przepisami krajowymi.
• Po instalacji wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.
• Napięcie i dopuszczalny prąd bezpiecznika podano w rozdziale
„Dane techniczne”.
• Podane tam napięcie musi być równe napięciu w Waszej sieci
zasilającej.
PL
3
Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po
okresie jego użytkowania.Zużyte urządzenie należy oddać
do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronixznego w celu utylizacji.Aby
uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy
należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub
punktem sprzedaży tego produktu.Gospodarstwo
domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do
ponownego użycia i odzysku zużztego sprzętu.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem
zapobiega potencjalanym negatzwnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano y materiałów
nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym
ustawodawstwem krajowzm. Nie wyrzucaj materiałów
opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami
domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez
władze lokalne punktów zbiórki materiałów
opakowaniowych.
Ostrzeżenie HC
Co robić, aby oszczędzać energię.
Jeśli produkt zawiera układ chłodzenia używający
gazu R600a,
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia i
jego rurki podczas używania i przemieszczania produktu.
Ten gaz jest łatwopalny. W razie uszkodzenia układu
chłodzenia należy trzymać produkt z dala od źródeł
ognia i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Oznaczenie gazu zastosowanego w danej chłodziarce
można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej
z lewej strony w jej wnętrzu. Nie należy złomować
chłodziarki przez jej spalenie.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756