Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka BEKO HTV8712XW SteamCure

Powrót
2820527361_PL/ 26-06-19.(12:18)
Pralko-Suszarka
UInstrukcja Obsługi
HTV8712XW
PL
Document Number=
Prosimy najpierw przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi!
Drodzy Klienci,
Dziękujemy za wybranie produktu Beko.
Mamy nadzieję, że ta pralka, wyprodukowana
z zachowaniem najwyższych wymogów
jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej
technologii, będzie Państwu służyła jak najlepiej.
Prosimy zatem przed jej uruchomieniem
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi
i zachować ją do wglądu w przyszłości. W
przypadku zmiany właściciela pralki należy
również przekazać tę instrukcję. Należy
przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji
zawartych w instrukcji obsługi. W całej instrukcji
obsługi stosowane są następujące symbole:
B
ZAGROŻENIE!
• Ostrzeżenie przed porażeniem
elektrycznym.
ZAGROŻENIE!
• Ostrzeżenie o wadze wyrobu
ZAGROŻENIE!
• Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym.
A
UWAGA!
• Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
sytuacjami stanowiącymi zagrożenie
dla życia lub mienia.
A
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!
• Środki ostrożności, które należy zachować.
C
INFORMACJE
• Ważna informacja albo przydatna rada
dotycząca eksploatacji.
• Przeczytaj instrukcję obsługi.
• Opakowanie tego wyrobu
wytworzono z surowców
wtórnych zgodnie z przepisami.
• Nie wyrzucaj materiałów
opakowaniowych razem z
odpadkami domowymi lub
innymi. Należy dostarczyć je
do punktu zbiórki materiałów
opakowaniowych wyznaczonych
przez władze lokalne.
• Allergy UK to skrócona
nazwa fundacji British Allergy
Foundation. Zatwierdza ona
produkty, przyznając „pieczęć
jakości”. Jeśli zobaczysz
produkt z tym logo, możesz
mieć pewność, że został on
przebadany naukowo w celu
wykazania jego skuteczności
w zmniejszaniu/usuwaniu
alergenów ze środowiska,
w którym przebywają osoby
cierpiące na alergię i astmę, lub
zawartość alergenów/substancji
chemicznych w produkcie
została znacznie ograniczona.
„Cykl prania wełny w tej pralce
został zatwierdzony przez
The Woolmark Company do
prania wyrobów wełnianych
przeznaczonych do prania w
pralce pod warunkiem, że pierze
się je zgodnie z instrukcjami
na metce oraz instrukcjami
producenta tej pralki M1527”
„W Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Hongkongu i Indiach znak
towarowy Woolmark jest
znakiem certyfikacji.”
Wyrób ten został wyprodukowany przy użyciu najnowszej technologii w przyjaznych środowisku naturalnemu warunkach.
3 / PL Pralko-suszarka / Instrukcja obsługi
1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony
środowiska naturalnego
Rozdział ten zawiera instrukcje
zachowania bezpieczeństwa, które
pomogą zabezpieczyć się przed
zagrożeniem obrażeniami ciała i szkodami
materialnymi. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji unieważnia wszelkie gwarancje.
1.1 Bezpieczeństwo ogólne
A
PRZESTROGA!
• Wyrób ten może być używany
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze
oraz osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub
niedoświadczone i nieumiejętne,
pod warunkiem że są nadzorowane
lub przeszkolone w zakresie
bezpiecznego użytkowania tego
produktu i związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się produktem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia
ani prac konserwacyjnych. Dzieci
poniżej 3. roku życia nie powinny
przebywać w pobliżu produktu,
chyba że są pod stałym nadzorem.
A
OSTRZEŻENIE!
• Nie wolno stawiać produktu na
podłodze pokrytej dywanem lub
wykładziną. W przeciwnym razie brak
przepływu powietrza pod produktem
spowoduje przegrzanie się części
elektrycznych. To spowoduje
problemy w użytkowaniu produktu.
C
INFORMACJE
• Instalację i wszelkie naprawy
muszą być wykonywane przez
upoważnione osoby. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za
szkody, które może spowodować
przeprowadzenie procedur przez
osoby nieupoważnione.
1.1.1 Bezpieczeństwo
elektryczne
B
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Jeśli wyrób ten ma usterki, nie
powinno się go uruchamiać, dopóki
nie zostanie naprawiony przez
autoryzowanego agenta serwisowego.
Grozi to porażeniem elektrycznym!
• Nie myć produktu, polewając go wodą!
Grozi to porażeniem elektrycznym!
A
PRZESTROGA!
• W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego jego wymianę trzeba
powierzyć producentowi, serwisowi
posprzedażnemu lub osobie o
podobnych kwalifikacjach (najlepiej
elektrykowi) albo osobie wskazanej
przez importera w celu uniknięcia
ewentualnych zagrożeń.
4 / PL Pralko-suszarka / Instrukcja obsługi
A
OSTRZEŻENIE!
• Jeśli produkt nie jest używany,
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Nie wolno dotykać wtyczki
wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć
wtyczkę z gniazdka, należy ciągnąć
za wtyczkę, nigdy za przewód.
• W trakcie instalacji, konserwacji,
czyszczenia i napraw produktu
należy wyjmować wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Do przyłączenia nie używać
przedłużaczy ani rozgałęźników.
C
INFORMACJE
• Urządzenie to zaprojektowano
tak, aby wznawiało pracę po
przywróceniu zasilania energią
elektryczną w przypadku przerwy
w zasilaniu. Instrukcje dotyczące
anulowania programu znajdują się
w rozdziale „Anulowanie programu”.
1.1.2 Bezpieczeństwo produktu
B
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Nigdy nie należy otwierać drzwiczek
do wkładania prania ani wyjmować
filtra, gdy w bębnie nadal znajduje się
woda. W przeciwnym razie istnieje
zagrożenie zalania wodą i poparzenia.
A
PRZESTROGA!
• Przewody zasilania w wodę oraz spustu
wody muszą być mocno przytwierdzone
i nie wolno dopuścić do ich
uszkodzenia. Grozi to wyciekiem wody.
C
INFORMACJE
• Zamkniętych drzwiczek nie należy
otwierać siłą. Drzwiczki otworzą się
automatycznie od razu po zakończeniu
cyklu prania. Jeśli urządzenie nie
ostygnie po ukończeniu programu,
nie można otworzyć drzwiczek. Należy
zaczekać na ostygnięcie produktu.
Jeśli drzwiczki nadal się nie otwierają,
należy zastosować rozwiązania opisane
w części „Rozwiązywanie problemów”
– „Nie można otworzyć drzwiczek”. Nie
należy otwierać zamkniętych drzwiczek
siłą. W ten sposób można uszkodzić
drzwiczki lub ich zamek.
• W miejscu instalacji produktu nie
może być drzwi z zamkiem, zasuwą
lub zawiasami, które uniemożliwiłyby
pełne otwarcie drzwiczek.
• Należy przestrzegać wskazówek
podanych na metkach tkanin oraz
na opakowaniu detergentu.
• Używać wyłącznie detergentów, środków
zmiękczających wodę i dodatków
przeznaczonych do prania w pralce.
• Nie instalować ani nie pozostawiać
urządzenia w miejscu, w którym
byłoby narażone na działanie
warunków atmosferycznych.
• Elementy sterowania urządzenia nie
służą do zabawy.
5 / PL Pralko-suszarka / Instrukcja obsługi
1.1.3 Ostrzeżenia
dotyczące suszenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Rzeczy, które uprzednio prano,
czyszczono, zabrudzono
lub poplamiono benzyną,
rozpuszczalnikami do prania
chemicznego lub innymi
substancjami łatwopalnymi
albo wybuchowymi, nie wolno
suszyć w urządzeniu, ponieważ
mogą wydzielać łatwopalne
lub wybuchowe opary.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji
spowoduje zagrożenie pożarem.
• Przed suszeniem rzeczy zabrudzone
olejem roślinnym, alkoholem,
benzyną, olejem napędowym,
odplamiaczem, terpentyną, woskiem
lub środkiem do usuwania wosku
należy wyprać w gorącej wodzie z
dodatkiem dużej ilości detergentu.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji
spowoduje zagrożenie pożarem.
• Pianki gumowej (lateksowej), czepków
kąpielowych, tkanin wodoodpornych,
ubrań ani poduszek podgumowanych
lub z gumową pianką nie wolno
suszyć przy użyciu funkcji suszenia.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji
spowoduje zagrożenie pożarem.
• W przypadku korzystania z kul do
prania, miarek lub klatki do prania w
pralce te produkty mogą się stopić
podczas procesu suszenia. W przypadku
korzystania z funkcji suszenia nie
należy stosować tych produktów.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji
spowoduje zagrożenie pożarem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Nie wolno uruchamiać funkcji
suszenia, gdy do czyszczenia
stosowane są chemikalia przemysłowe.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji
spowoduje zagrożenie pożarem.
B
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Nie wolno dotykać szyby w drzwiczkach
gołymi rękami po wysuszeniu prania.
Grozi to poparzeniem.
• Ostatni etap procesu suszenia
to chłodzenie, które ma na celu
utrzymanie wypranej odzieży w
pewnej temperaturze, aby nie
dopuścić do jej uszkodzenia.
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte
przed całkowitym zakończeniem
chłodzenia, grozi to stycznością z
gorącą parą. Grozi to poparzeniem.
• Jeśli przerwie się program suszenia
(w wyniku anulowania programu
lub awarii zasilania), pranie w
urządzeniu może być gorące. Należy
zachować ostrożność.
A
PRZESTROGA!
• Nie zatrzymywać urządzenia przed
ukończeniem programu suszącego.
Jeśli istnieje taka konieczność,
należy wyjąć całe pranie, umieścić
je w odpowiednim miejscu i
poczekać, aż ostygnie.
• Wyrób jest przeznaczony do pracy w
temperaturach od 0°C do +35°C.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756