Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka BEKO FS 127320

Instrukcja obsługi Zamrażarka BEKO FS 127320

Powrót
Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Drodzy Klienci,
Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i
sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie
Wam dobrze służył.
Dlatego zalecamy, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi tego wyrobu
przed jego uruchomieniem i zachować ją do wglądu w przyszłości.
Instrukcja niniejsza
Pomoże używać tego urządzenia sprawnie i bezpiecznie.
Przeczytajcie tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem lodówki.
Postępujcie zgodnie z tymi wskazówkami, zwłaszcza dotyczącymi
bezpieczeństwa.
Przechowujcie instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się przydać
później.
Prosimy przeczytać także inne dokumenty dostarczone wraz z lodówką.
Prosimy zauważyć, że instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli.
Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole:
C Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania.
A Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia
B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.
Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (WEEE).
Znaczy to, że w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne wyrób
ten należy poddać utylizacji lub rozebrać zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.
Bliższe informacje uzyskać można od władz lokalnych lub regionalnych.
Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddane
procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.
Utylizacja
PL
2
1 Oto Wasza chłodziarka 3
2 Ważne ostrzeżenia dot.
bezpieczeństwa 4
Zamierzone przeznaczenie ................4
Ogólne zasady bezpieczeństwa .........4
Bezpieczeństwo dzieci ......................7
Ostrzeżenie HCA ...............................7
Co robić, aby oszczędzać energię. ....7
3 Instalacja 8
W razie potrzeby ponownego
transportu chłodziarki należy
przestrzegać następujących
wskazówek: ......................................8
Przed uruchomieniem chłodziarki ......8
Usuwanie opakowania .......................9
Utylizacja starej chłodziarki ................9
Ustawienie i instalacja ........................9
Regulacja nóżek ..............................10
4 Przygotowanie 11
Przekładanie drzwi ...........................12
5 Użytkowanie chłodziarki 13
Nastawianie temperatury roboczej ...13
Lampki wskaźników ........................13
Zamrażanie ......................................14
Jak robić lód? ..................................16
6 Konserwacja i czyszczenie
17
Zabezpieczenia powierzchni
plastykowych ..................................17
7 Zalecane rozwiązania
problemów 18
PL
3
C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać
Waszemu modelowi codziarki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej
codziarce, to znaczy, że odnos s do innych modeli.
1 Oto Wasza chłodziarka
1. Panel sterowania
2. Klapa (komora szybkiego zamrażania)
3.Tacka na kostki lodu & zapas kosteklodu
4. Szuflady
5. Nastawiane żki przednie
2
4
4
4
2
5
4
3
MAX.
1
2
34
1
4
1
2
4
4
4
4
5
3
MAX.
1
2
34
2
2
4
4
4
2
5
4
3
MAX.
1
2
34
1
4
1
2
4
4
4
4
5
3
MAX.
1
2
34
2
FS 127320
FS 130920
PL
4
2 Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać następujące
ostrzeżenia. Ich nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.
W takim przypadku tracą ważność
wszelkie gwarancje i zapewnienia
niezawodności.
Czas użytkowania nabytego
urządzenia wynosi 10 lat. Przez ten
czas utrzymujemy części zamienne
potrzebne do jego zgodnego z opisem
funkcjonowania.
Zamierzone przeznaczenie
Urdzeniemnaużywaćwyłącznie
w gospodarstwie domowym oraz:
na zapleczu kuchennych personelu
w sklepach, biurach i w innych
miejscach pracy;
w kuchniach wiejskich i przez gci
hotelowych, w motelach i innych tego
rodzaju miejscach;
w pensjonatach serwujących nocleg
ze śniadaniem;
cateringu i w innych tego rodzajach
zastosowaniach niedetalicznych.
Nienależyużywaćjejnadworze.
Nie nadaje się do użytkowania
na dworze, nawet w miejscach
zadaszonych.
Ogólne zasady
bezpieczeństwa
Gdyzechceciepozbstego
urdzenia/ omow je, zalecamy
skonsultowanie się z autoryzowanym
serwisem, aby uzysk potrzebne
informacje i pozn kompetentne
organa.
KonsultujcieszWaszym
autoryzowanym serwisem w
sprawach wszelkich pytań i
problew zwzanych z lodów.
Bez powiadomienia autoryzowanego
serwisu nie wolno samemu ani innym
osobom naprawi codziarki.
• Niejedzcielodówanilodu
bezprednio po wyjęciu ich z
zamralnika! (Me to spowodow
odmrenia w ustach).
• Niewadajciedozamrażalnika
napow w puszkach ani w
butelkach. Mogą wybuchć.
• Niedotykajciepalcamimronej
żywnci, bo me do nich
przylgć.
• Doczyszczeniairozmranialodówki
nie wolno stosow pary ani środw
czyszccych w tej postaci. W takich
przypadkach para me zetkć s
z częściami urdz elektrycznych i
spowodow zwarcie albo porenie
elektryczne.
• Niewolnoużywaćżadnychczęści
lowki, takich jak drzwiczki, jako
podpory ani stopnia.
• Wewtrzlowkiniewolnoużywać
urdz elektrycznych.
• Niewolnouszkadzobwodu
chłodzącego, w krym krąży
środek codcy, narzędziami do
wiercenia i cięcia. Środek codcy,
który może wybuchnąć skutkiem
przedziurawienia przewodów
gazowych parownika, prze
rur lub powłok powierzchni, me
spowodow podrażnienia skóry lub
obrażenia oczu.
• Nieprzykrywajcieżadnym
materiem ani nie blokujcie otwow
wentylacyjnych w lodówce.
• Urządzeniaelektrycznenaprawiać
mo tylko wykwalifikowani
fachowcy. Naprawy wykonywane
przez osoby niekompetentne
PL
5
mo powodow zagrenie dla
ytkowników.
Wraziejakiejkolwiekawarii,atae
w trakcie prac konserwacyjnych
lub napraw, odłączcie lowkę od
zasilania z sieci albo wyłączając
odnośny bezpiecznik, albo wyjmuc
wtyczkę z gniazdka.
Wyjmującprzewódzasilającyz
gniazdka naly ciągć za wtyczkę,
nie za przewód.
Napojeowszejzawartościalkoholu
wkładajcie do lowki w ścle
zamkntych naczyniach i w pozycji
pionowej.
Wurdzeniunienaly
przechowywać substancji
wybuchowych ani pojemników z
łatwopalnymi gazami pędnymi.
Wceluprzpieszeniaprocesu
rozmrania lodówki nie naly
yw żadnych urządzeń
mechanicznych ani innych
środw poza zalecanymi przez jej
producenta.
Urdzenietoniejestprzeznaczone
do obugi przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczo sprawnośc
fizyczną, zmyową lub umysło,
czy bez odpowiedniego
dwiadczenia i umiejętności,
o ile nie zapewni się im nadzoru
lub instrukcji jego użytkowania ze
strony osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
Nieuruchamiajcielowki,jlijest
uszkodzona. W razie tpliwości
należy s skonsultować z serwisem.
Bezpieczstwoelektrycznetej
lodówki gwarantuje się tylko jeśli
system uziemienia Waszej instalacji
domowej spełnia wymogi norm.
Wystawianietegourządzeniana
dzianie deszczu, śniegu, ca i
wiatru zagraża jego bezpieczstwu
elektrycznemu.
• Wrazieuszkodzeniaprzewodu
zasilacego itp. skontaktujcie s z
autoryzowanym serwisem, aby nie
narażać się na zagrenie.
• Wtrakcieinstalowaniachłodziarki
nigdy nie wolno ączać wtyczki
w gniazdko w ścianie. Może to
zagr śmiercią lub poważnym
urazem.
• Codziarkataywyłączniedo
przechowywania żywności. Nie
należy jej używać w żadnym innym
celu.
• Etykietkazdanymitechnicznymi
chłodziarki umieszczona jest po lewej
stronie w jej wtrzu.
• Nieprzączajtejchłodziarkido
systemu oszcdzania energii,
poniew me to ją uszkodzić.
• Jlicodziarkawyposonajest
w niebieskie światło, nie patrz na nie
poprzez przyrządy optyczne.
• Jeśliodręcznienastawianej
chłodziarki odłączy się zasilanie,
prosimy odczek co najmniej 5
minut, zanim ponownie się je załączy.
• Jeżelizmienisięcicieltej
chłodziarki, niniejs instrukc
obugi należy przekaz wraz z n
nowemu właścicielowi.
• Przyprzesuwaniuchłodziarkiuważaj,
żeby nie uszkodz przewodu
zasilacego. Aby zapobiec parowi
nie wolno skcać tego przewodu.
Nie ustawi na przewodzie
żadnychciężkichprzedmiotów.Gdy
wtyczka chłodziarki jest wsadzona
do gniazdka nie wolno jej dotyk
wilgotnymi dłońmi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756