Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BEKO BDFS26046XQ

Instrukcja obsługi Zmywarka BEKO BDFS26046XQ

Powrót
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
17 9371 1400_AA_BEKO_45B7_PL/ 07-04-22.(9:11)
BDFS...
W niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu wykorzystano następujące symbole:
Niebezpieczeństwo, które może skutkować śmiercią lub obrażeniami ciała.
UWAGA
Niebezpieczeństwo, które może skutkować uszkodzeniem produktu lub
otoczenia.
Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Szanowni Kliencie,
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
Dziękujemy za zakup produktu Beko. Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości urządzenie
wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed
rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i
dodatkową dokumentacją.
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi. Dzięki
temu ochronicie Państwo siebie i produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane
innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
Spis Treści
1 INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA 4
Przeznaczenie ................................................... 4
Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających
szczególnego traktowania i zwierząt ................. 4
Bezpieczeństwo elektryczne ............................. 5
Bezpieczeństwo związane z transportem.......... 5
Bezpieczeństwo związane z montażem ............ 6
Bezpieczeństwo związane z obsługą ................ 7
Bezpieczeństwo związane z konserwacją i
czyszczeniem .................................................... 8
Oświetlenie wnętrza .......................................... 8
2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
OCHRONY ŚRODOWISKA 9
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja
produktu po zakończeniu eksploatacji ............... 9
Informacje o opakowaniu................................... 9
Dane techniczne .............................................. 10
3 YOUR DISHWASHER 11
Overview...........................................................11
4 MONT 12
Odpowiednie miejsce montażu........................ 12
Podłączenie dopływu ....................................... 13
Aquasafe+ ...................................................... 13
Podłączenie odpływu ....................................... 14
Regulacja nóżek .............................................. 14
Podłączenie zasilania ...................................... 14
5 PRZYGOTOWANIE 15
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ... 15
System zmiękczania wody .............................. 15
Regulacja systemu zmiękczania wody ............ 15
Dodawanie soli ................................................ 16
Detergent ......................................................... 16
Detergenty w tabletkach .................................. 18
Nabłyszczacz................................................... 18
Przedmioty, których nie należy myć
w zmywarce ..................................................... 19
Wkładanie naczyń do zmywarki ...................... 19
Koszyk na sztućce .......................................... 21
Koszyk na sztućce .......................................... 21
Składane zęby dolnego kosza ......................... 22
Składane zęby dolnego kosza ......................... 22
Podpórki do mycia tac ..................................... 23
Wkładka SoftTouch .......................................... 23
Stojak na kieliszki w dolnym koszu.................. 23
Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją
wysokości ........................................................ 24
Stojak na butelki w dolnym koszu.................... 25
Wielofunkcyjna półka w górnym koszu ............ 25
Uchwyt na butelkę i naczynia w dolnym koszu 26
Składane półki w górnym koszu ...................... 26
Wielofunkcyjny stojak górnego kosza.............. 27
Regulacja wysokości górnego kosza............... 28
Składane drabinki w górnym koszu ................. 29
Ustawianie wysokości pustego kosza ......... 29
Taca na sztućce ............................................... 30
Taca na sztućce ............................................... 30
6 DZIAŁANIE URZĄDZENIA 31
Przycisk wyboru/anulowania programu ........... 31
Przyciski funkcji ............................................... 31
Przygotowanie urządzenia .............................. 31
Wybór programu .............................................. 31
Funkcje pomocnicze ........................................ 31
Uruchomienie programu .................................. 35
Anulowanie (ponowne ustawienie) programu.. 35
Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli (
) ....................................................................... 35
Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu
nabłyszczającego ( ) .................................... 35
Ustawianie ilości nabłyszczacza...................... 35
InnerClean ....................................................... 36
Koniec programu ............................................. 36
Ostrzeżenie o braku dopływu wody ................ 36
Ostrzeżenie przed przelaniem się wody .......... 36
7 KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE 37
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
produktu........................................................... 37
Czyszczenie wnętrza zmywarki ....................... 37
Czyszczenie filtrów .......................................... 37
Czyszczenie filtra węża ................................... 38
Czyszczenie ramion myjących ........................ 39
Dolne ramię myjące ......................................... 39
Górne ramię myjące ....................................... 39
8 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW 40
4/PL
Instrukcje
bezpieczeństwa
Ten rozdział zawiera instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa,
których przestrzeganie
ograniczy ryzyko odniesienia
obrażeń ciała lub powstania
szkód materialnych.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za
szkody spowodowanie
nieprzestrzeganiem niniejszych
instrukcji.
Montaż i naprawy muszą
być zawsze wykonywane przez
producenta, autoryzowany serwis
lub wykwalifikowaną osobę
określoną przez importera.
Używać tylko oryginalnych
części i akcesoriów.
Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części produktu,
o ile nie zostało to wyraźnie
określone w instrukcji obsługi.
Nie dokonywać żadnych
modyfikacji technicznych produktu.
Przeznaczenie
Niniejszy produkt został
zaprojektowany do użytku w
domu i w pomieszczeniach
wewnętrznych. Na przykład:
kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
gospodarstwa
agroturystyczne;
obszary użytkowane przez
klientów w hotelach, motelach i w
innych typach zakwaterowania;
hotele typu Bed & breakfast,
pensjonaty.
Produktu należy używać
wyłącznie do naczyń domowych.
Niniejszy produkt nie nadaje
się do użytku komercyjnego lub
zbiorowego.
Bezpieczeństwo dzieci, osób
wymagających szczególnego
traktowania i zwierząt
Niniejszy produkt może
być użytkowany przez
dzieci w wieku powyżej 8
lat i osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych i umysłowych
bądź nieposiadające wiedzy i
doświadczenia, które znajdują
się pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie
bezpiecznego użytkowania
produktu oraz związanego z tym
ryzyka.
Dzieci w wieku poniżej 3
lat należy trzymać z dala od
produktu, o ile nie znajdują się
pod stałym nadzorem.
Urządzenia elektryczne są
niebezpieczne dla dzieci i
zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie
mogą bawić się urządzeniem,
wspinać się na nie lub wchodzić
do wnętrza urządzenia.
Należy pamiętać o zamknięciu
drzwi produktu przed
opuszczeniem pomieszczenia,
w którym się znajduje. Dzieci
i zwierzęta mogą zostać
1-
5/PL
zamknięte wewnątrz produktu
i udusić się.
Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją
nie mogą być wykonywane
przez dzieci, o ile nie znajdują
się one pod nadzorem.
Materiały opakowaniowe
trzymać poza zasięgiem
dzieci. Mogą spowodować
obrażenia lub uduszenie.
Wszystkie środki myjące i
dodatki należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Ze względu na
bezpieczeństwo dzieci, przed
utylizacją produktu przeciąć
kabel zasilający i złamać
mechanizm blokujący, aby nie
działał.
Bezpieczeństwo elektryczne
Produkt musi być odłączony
od źródła zasilania podczas
montażu, konserwacji,
czyszczenia, naprawy i
przenoszenia.
W przypadku uszkodzenia
kabla zasilającego musi on
zostać wymieniony przez
wykwalifikowaną osobę
wskazaną przez producenta,
autoryzowany serwis lub
importera, aby uniknąć
potencjalnych zagrożeń.
Nie wciskać kabla
zasilającego pod lub za
produkt. Nie umieszczać
ciężkich przedmiotów na
kablu zasilającym. Kabla
zasilającego nie można
nadmiernie zaginać, zwijać
lub narażać na kontakt z
jakimkolwiek źródłem ciepła.
Do obsługi produktu nie
używać przedłużaczy,
przejściówek
wielogniazdkowych ani
adapterów.
Wtyczka musi być łatwo
dostępna. Jeżeli nie jest
to możliwe, instalacja
elektryczna, do której
podłączony jest produkt musi
zawierać urządzenie zgodne
z przepisami elektrycznymi
i odłączające wszystkie
bieguny od sieci.
Nie wolno dotykać wtyczki
mokrymi rękoma.
Wyjmować wtyczkę z
gniazda, chwytając za
wtyczkę, a nie za kabel.
Bezpieczeństwo związane z
transportem
Przed transportem
produktu wyjąć wtyczkę
z gniazdka i odłączyć
połączenia odprowadzające
i doprowadzające wodę.
Całkowicie spuścić wodę z
produktu.
Produkt jest ciężki, nie
przenosić go w pojedynkę.
UWAGA
Nie należy przesuwać
zmywarki, trzymając ją za drzwi
lub panel sterowania.