Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Chłodziarka do wina BERG BRGSW40L

Powrót
WINIARKI: BRGSW40L, BRGSW66L
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
przechowywania wina.
INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
SPIS TREŚCI
Budowa ....................................................................... 3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..................... 4
Montaż winiarki ......................................................... 4
Ustawienie temperatury ........................................... 6
Załadunek i przechowywanie butelek wina ........... 7
Montaż uchwytu ........................................................ 8
Wymiana drewnianych półek ................................... 8
Konserwacja ............................................................... 9
Rozwiązywanie problemów ..................................... 10
Gwarancja .................................................................. 12
WPROWADZENIE
Instrukcja ta jest uniwersalną wersją instrukcji dla różnych modeli
winiarek produkowanych dla marki BERG. Wygląd urządzenia, które
Państwo Państwa kupili me się nieznacznie różnić od tego
prezentowanego w instrukcji, ale nie będzie to miało wpływu na
właściwe działanie urządzenia.
Należy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z rozdziałami
dotyczącymi wybranego przez Państwa modelu, a także zatrzymać
niniejszą instrukcję co ułatwi w późniejszym czasie użytkowanie
produktu.
(1) Górna zaślepka zawiasu (2) Uszczelka w drzwiach
(3) Rama drzwi (4) Uchwyt w drzwiach
(5) Dolny zawias (6) Nóżka regulowana
(7) Wylot gorącego powietrza (8) Wlot powietrza
(9) Pulpit sterujący dolny (10) Wylot zimnego powietrza
(11) Półka drewniana (12) Zaślepka czujnika
(13) Pulpit sterujący górny (14) Obudowa
1. Budowa
3
Podstawowe środki ostrożności podczas użytkowania:
(1) Winiarkę używać tylko i wyłącznie do przeznaczonego celu, opisanego w tej
instrukcji.
(2) Nigdy nie należy wyłączać winiarki ciągnąc za przewód, należy chwycić mocno
wtyczkę i wtyczkę wyjąć prosto z gniazdka.
(3) Należy natychmiast wymienić na nowy przewód w przypadku wykrycia jego
uszkodzenia lub otarcia. Nie wolno używać rozszczepionego przewodu lub
wskazującego wyraźne ślady zużycia na jego długości lub jednym z jego końców.
(4) Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włączając dzieci) z
ograniczeniami motorycznymi i psychicznymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy,
chyba, że oni nadzorowani lub poinstruowani w zakresie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
(5) Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Nie należy pozwalać
dzieciom na wchodzenie, siadanie lub stanie na urządzeniu, jak i nie wieszanie się za
półki. Może to uszkodzić winiarkę lub doprowadzić do obrażeń dziecka w przypadku
upadku.
(6) Nie wolno używ przedłużacza do podłączenia urdzenia. Nie wolno
użytkować winiarkę jeżeli przewód zasilający lub wtyczka uszkodzone lub jeśli nie
dziają prawidłowo. Uszkodzony przewód zasilający musi być bezwzględnie
wymieniony przez producenta lub centrum serwisowe lub podobnie
wykwalifikowanego specjalistę aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
(7) Nie wolno umieszczać innych urządzeń wewnątrz winiarki.
(1) Gdy otrzymacie Państwo winiarkę od przewoźnika lub dostawcy, należy upewnić
się, przed odpakowywaniem, że nie ma żadnych uszkodzeń zewnętrznych (
pochodzących od uderzeń, deformacji itp.)
2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3. Instalacja winiarki:
4
(2) Należy otworzyć drzwi i sprawdz wewnętrzne elementy i wyposażenie czy jest
kompletne (półki, instrukcja, pulpity sterujące itp.) Należy włoż lub zainstalować z
powrotem półki, jeżeli półki lub wsporniki półek wypadły podczas transportu.
(3) Po sprawdzeniu stanu urządzenia należy je przenieść do miejsca docelowego, które
powinno być przygotowane jak następuje:
A - należy pozostawić przynajmniej 2 cm pomiędzy tylną ścianką winiarki, a ścianą kuchni.
B - następnie wypoziomuj winiarkę używając regulowanych nóżek.
(4) Miejsce montażu powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła i obszarów o wysokiej
wilgotności (pralnia, łazienka itp.)
(5) Nie wolno przechylać bardziej niż 45 stopni winiarkę, podczas przenoszenia. Należy
zapewnić przynajmniej 10 minutową przerwę pomiędzy transportem i uruchomieniem
winiarki.
(6) Należy upewnić się, że jest swobodna wentylacja pod blatem, jeżeli winiarka ma być tam
zamontowana, inaczej zmniejszone będą efekty jej działania.
(7) Należy sprawdzić stan wtyczki i przewodu zasilającego przed podłączeniem do zasilania,
następnie upewnić się, że zasilanie jest 220 - 240V/50Hz.
(8) Winiarka BRGSW40L ma możliwość przełożenia drzwi (prawa/lewa). Dodatkowe zawiasy i
śruby montażowe znajdują się w zestawie montażowym.
Min. 570
825-870
600
Rysunek montażowy winiarki podblatowej BRGSW40L.
Rysunek techniczny winiarki podblatowej BRGSW40L.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756