Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Maestro 52 Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
okapu kuchennego
MAESTRO 52
MAESTRO 75
1
WSTĘP
Dziękujemy za wybór tego okapu kuchennego.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje związane
w montażem, używaniem i konserwacją tego urządzenia. Przed montażem i
używaniem urządzenia proszę uważnie przeczytać tą instrukcję obsługi co
zapewni jego poprawną i bezpieczną eksplantację.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ważne! Podczas montażu i prac konserwacyjnych, takich jak na przykład
wymiana żarówki, proszę zawsze wyłączać zasilanie elektryczne przez
wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Okap kuchenny musi być zamontowany zgodnie z instrukcjami montażu i
przy zachowaniu wszystkich podanych wymiarów.
Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane przez osobę
kompetentną lub wykwalifikowanego elektryka.
Materiały opakunkowe należy wyrzucać zgodnie z odnośnymi przepisami.
Mogą one być szkodliwe dla dzieci.
Proszę zwracać uwagę na ostre krawędzie wewnątrz okapu kuchennego,
w szczególności podczas jego montażu lub czyszczenia.
Podczas montażu okapu kuchennego sprawdzić czy zachowana jest
zalecana odległość między górną powierzchnią kuchni a najniższą częścią
okapu kuchennego.
Kuchnie gazowe: 65 cm
Kuchnie elektryczne: 55 cm
Kuchnie węglowe lub olejowe: 80 cm.
Kanały nie mogą być wygięte pod kątem ostrzejszym niż 90 stopni, gdyż to
zredukuje wydajność okapu kuchennego.
Okap kuchenny przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
W przypadku gotowania na kuchni gazowej na garnki i patelnie zawsze
należy nakładać pokrywki.
Nie używać okapu kuchennego bez filtrów tłuszczu lub jeśli te filtry są
nadmiernie zatłuszczone!
W trybie wyciągu okap kuchenny zasysa powietrze z pomieszczenia.
Proszę zastosować odpowiednią wentylację. Okap kuchenny usuwa z
pomieszczenia nieprzyjemne zapachy, ale nie parę.
Jeśli używa się kilku okapów jednocześnie nad kuchniami gazowymi lub
spalającymi inne paliwa to w pomieszczeniu powinna być odpowiednia
wentylacja.
Nie montować okapu nad kuchniami z wysoko umieszczonym grillem.
Nie pozostawiać patelni bez nadzoru, gdyż rozgrzany tłuszcz lub olej
mogą się zapalić.
2
Nigdy nie pozostawiać pod okapem kuchennym zapalonego palnika bez
postawionego na nim naczynia do gotowania.
Nie próbować używać uszkodzonego okapu kuchennego.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymieniony
przez producenta, jego serwisanta lub podobną osobę wykwalifikowaną w
przeciwnym razie może dojść do sytuacji niebezpiecznych.
Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i zmysłowych lub nie mające doświadczenia i
odpowiedniej wiedzy mogą używać tego urządzenia tylko pod nadzorem
lub po przeszkoleniu ich na temat używania tego urządzenia w sposób
bezpieczny i zrozumieniu mogących wyniknąć zagrożeń. Nie pozwalać
dzieciom bawić się tym urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować
to urządzenie tylko pod nadzorem.
Uwaga: Podczas pracy urządzenie oraz jego części, do których jest dostęp
mogą stać się gorące. Nie dotykać nagrzanych elementów okapu. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
Jeśli nad kilkoma kuchniami gazowymi lub na inne paliwa używa się kilku
okapów jednocześnie to w pomieszczeniu powinna być odpowiednia
wentylacja.
– Jeśli okap nie będzie czyszczony zgodnie z instrukcjami to może powstać
zagrożenie pożarowe.
– Pod okapem kuchennym nie wolno flambirować.
UWAGA: Podczas używania okapu części, do których jest dostęp mogą
stać się gorące.
–Nie wolny usuwać powietrza z okapu kuchennego do kanału
kominowego używanego do usuwania oparów z innego urządzenia
spalającego gaz lub inne paliwa.
–Zachować minimalną odległość między powierzchnią podparcia naczyń
do gotowania na najniższą częścią okapu. (Jeśli okap zamontowano nad
kuchnią gazową to odległość ta powinna wynosić przynajmniej 65 cm).
–Należy stosować się do przepisów dotyczących usuwania powietrza.
Okresowo czyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale
KONSERWACJA.
Ostrzeżenie: Jeśli śruby i mechanizm montażowy nie zostaną
zamontowane zgodnie z tymi instrukcjami to może dojść do powstania
zagrożeń elektrycznych.
Sposób montażu urządzenia i zamocowania go do wspornika opisany jest w
rozdziale "MONTAŻ".
Po zamontowaniu urządzenia wtyczka musi być łatwo dostępna.