Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa BERG BRGG 602

Powrót
1
BRGG 602
BRGG 601
INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
Płyta grzewcza gazowa
4 palniki 60 cm
UWAGA:Ta instrukcja zawiera ważne informacje, włączając zasady
bezpieczeństwa montażu i użytkowania, które umożliwiają w pełni
wykorzystać to urządzenie. Należy zachować tą instrukcję w
bezpiecznym miejscu aby mieć w przyszłości do niej dostęp jak również,
dla przyszłych użytkowników tego urządzenia.
TRES SP. Z O.O.
71-017 SZCZECIN
UL.KRAKOWSKA 61B
TEL. 091 485 47 60
FAX. 091 485 47 68
WWW.TRES.NET.PL
2
Uwaga dotycząca środowiska
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96
/ WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do zapobieżenia
potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tego typu odpadami.
Symbol na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach produktu,
przekreślonego śmietnik na kołach wskazuje, że niniejszy produkt nie
może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien zostać
przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat utylizacji, złomowania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalnymi władzami, dostawcą usług utylizacji odpadów z gospodarstw
domowych lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Gospodarstwo
domowe spełnia ogromną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i
odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, a poprzez to ochronie środowiska
naturalnego.
NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
* GIOŚ EZ0001618 *
oZastosowane materiały na opakowanie są przyjazne środkowisku
naturalnemu i podlegają recyklingowi.
o Usuwając opakowanie należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
3
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje ogólne
o Ważne: Meble oraz materiały użyte podczas instalacji muszą mieć
wytrzymałość na wysokie temperatury na minimalnym poziomie
85°C powyżej temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się
urządzenie podczas jego pracy.
oPewne rodzaje winylowych lub laminowanych mebli kuchennych są
szczególne podatne na uszkodzenia cieplne lub przebarwienia nawet
poniżej temperatury podanej powyżej.
oJakiekolwiek uszkodzenie spowodowane przez zamontowanie
urządzenie w meblach w sposób sprzeczny z wyżej podanymi
ograniczeniami temperatury, będzie wyłącznie
odpowiedzialnością właściciela.
o Nie należy wykorzystyw tego urządzenia jako powierzchni roboczej
lub do przechowywania przedmiotów.
o Naprawy tego urządzenie mogą być przeprowadzane
wyłacznie przez wykwalifikowany i uprawniony do tego
personel.
Bezpieczeństwo dzieci
oZabrania się przebywać niemowlętom i mały dzieciom w pobliży
urządzenia, a tym bardziej dopuszczać do jego dotykania Podczas.
użytkowania, jak i po, wszystkie powierzchnie są bardzo gorące.
Podczas użytkowania
o Wszelkie folie czy zabezpieczenia na powierzchni płyty gazowej
powinny być usunięte przez użytkowaniem.
o Należy zwracać szczególną uwagę podczas użytkowania urządzenie,
ze względu na wysokie temperatury, które mogą spowodować
oparzenia.
o Należy unikać kontaktu przewodów zasilających z gorącą
powierzchnią płyty gazowej lub gorącymi naczyniami.
o Jeżeli tłuszcz lub olej zostanie przegrzany, to może ekstremalnie
szybko zapalić się. Z tego względu, podczas gotowania z użyciem
tłuszczy i oleju, urządzenie musi pozostawać cały czas pod
nadzorem.
o Należy zawsze upewnić się, że wszystkie palniki gazowe zostały
wyłączone prawidłowo po zakończeniu gotowania.
4
Instalacja
Deklaracja zgodności
Czyszczenie
oNależy w regularnych odstępach czasu czyścić to urządzenie.
o Ważne: przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie
elektryczne i schłodzić urządzenie.
o Należy zapewnić odpowiednio wysoką staranność podczas
użytkowania i czyszczenia urządzenia.
o Nie wolno wykorzystyw odkurzaczy parowych lub innego sprzętu
wysoko-ciśnieniowego do czyszczenia tego urządzenia.
Urządzenie to może być instalowane
wyłącznie przez instalatora posiadającego
uprawnienia gazowe i musi być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Szczegóły dostępne są
w odpowiednim rozdziale niniejszej
instrukcji.
oProducent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody
spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.
oUrządzenie to nie może być montowane na jakimkolwiek ze
statków morskich lub pojazdów drogowych.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej
dyrektyw europejskich:
· dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
· dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE,
· dyrektywy “urządzenia gazowe” 2009/142/EC,
· dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
Wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom
nadzorującym rynek.
5
Specyfikacja
BRGG 602
BRGG 601
Specyfikacja produktu:
A = 1 x 3.50 kW palnik WOK
B = 2 x 1.75 KW średnie palniki
C = 1 x 1.00 kW mały palnik
D = panel sterowania
osterownie mechaniczne pokrętłami z przodu
oautomatyczne zapalarka w pokrętłach
ożeliwne ruszty
ozabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
w każdym palniku
Akcesoria standardowe:
odysze wymienne do gazu G30/G31

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756