Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BERG BRG45A4A401B

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI
SPIS TREŚCI
2.................................................Środki bezpieczeństwa
3.................................................Ochrona środowiska
4.................................................Instrukcja montażu
8.................................................Instrukcja użytkowania
9.................................................Przed pierwszym użyciem
14...............................................Załadunek koszy zmywarki
18...............................................Opis programów zmywarki
20...............................................Konserwacja i czyszczenie
23. .............................................Wskazówki w przypadku awarii
26...............................................Warunki gwarancji
28...............................................Karta produktu
ZMYWARKA BRG45A4A401B-B
WSTĘP
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Szanowni Klienci,
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na później. Należy przekazinstrukcję
następnemu użytkownikowi. Instrukcja zawiera informacje dotycce bezpieczeństwa, instrukcję użytkowania,
instrukcję montażu, wskawki w przypadku awarii, itp. Uważne zapoznanie się z instrukcją przed rozpocciem
użytkowania pozwoli na dłuższe działanie urządzenia.
Przed kontaktem z serwisem
Zapoznanie się z rozdziałem „Wskazówek na wypadek awarii” pozwoli na samodzielne rozwiązanie problemów i nie
będzie potrzeby wzywania serwisu technicznego.
UWAGA!
Producent, zgodnie ze swoją polityką ciągłego rozwoju i modyfikacji produktu, zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszej informacji.
OSTRZEŻENIE!
Podczas użytkowania zmywarki, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
UWAGA! WODÓR JEST WYBUCHOWY
W pewnych okolicznościach, w systemie grzewczym wody, jeżeli nie był on użytkowany przez 2
tygodnie, może tworzyć się wodór. Wodór jest wybuchowy. Jeżeli system grzewczy wody nie był
używany przez taki okres, to przed włączeniem zmywarki należy otworzyć wszystkie baterie kuchenne
i łazienkowe i przeuksystem przez kilka minut. To pozwoli na usunięcie gazu z instalacji wodnej.
Ponieważ jest to gaz łatwopalny, nie należy palić lub używać otwartego ognia w tym czasie.
OSTRZEŻENIE! WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Nie należy siadać, czy stawać na drzwiach czy koszach zmywarki.
Nie dotykać elementów grzewczych w trakcie lub bezpośrednio po użyciu.
Nie użytkować zmywarki niewłaściwie zamontowanej w szafce kuchennej.
Gdy zmywarka jest włączona, otwierać drzwi z należytą ostrożnością.
Istnieje ryzyko opryskania wodą ze zmywarki!
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów lub stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Urządzenie może przesunąć się do przodu!
Należy odpowiednio ładować naczynia do zmywarki.
Tak umieścić ostre przedmioty, aby nie uszkodziły uszczelki drzwi.
Tak umieszczać noże z rękojeścią, aby nie narazić się na urazy w postaci nacięcia.
Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty muszą być załadowane do kosza ostrzem do dołu
lub umieszczone w pozycji horyzontalnej.
Podczas ytkowania zmywarki, należy zabezpiecz elementy plastykowe przed kontaktem z
systemem grzewczym zmywarki.
Sprawdzić czy pojemnik na detergent jest pusty na koniec programu zmywającego.
Nie wolno zmywplastykowych przedmiotów, chyba, że są oznakowane jako przeznaczone do
zmywania w zmywarkach. Dla elementów z tworzyw sztucznych tak nie oznakowanych należy
sprawdzić zalecenie producenta tych przedmiotów.
Należy używać detergentów i dodatków płuczących nieprzeznaczonych do zmywarek.
Nie wolno używać mydła, środków piorących lub środków do prania ręcznego w zmywarce.
Należy zastosować urządzenie odłączające zmywarkę od zasilania z przerwą min. 3 mm na
stykach pomiędzy wszystkimi biegunami.
- 2 -
Trzymać z dala od dzieci detergenty, nabłyszczacze, oraz nie dopuszczać do kontaktu dzieci z
otwartymi drzwiami zmywarki, gdzie mogły pozostać ww. środki.
Detergenty do zmywarek silnie zasadowe. Są one niezwykle groźne po połknciu! Unik
kontaktu ze skórą i oczami, a dzieci trzymać z daleka od otwartych drzwi zmywarki.
Drzwi zmywarki nie mogą pozostać w pozycji otwartej, gdyż istnieje ryzyko potknięcia się.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to należy wymienić go poprzez autoryzowanego
serwisanta producenta lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, aby uniknąć zagrożenia
porażenia prądem elektrycznym.
Aby uchronić się przed możliwością porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać
urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją ytkowania sprtu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się zmywarką.
Konserwacja i czyszczenie urządzenia nie może być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
Należy odpowiednio usunąć materiały opakowania. Ponieważ wszystkie zmywarki marki BERG
testowane w fabr yce, może pojawić się odrobina wody we wnętrzu lub w wężach
zasilającym/odprowadzającym wodę.
Podczas instalacji należy zapobiegać zgięciu lub spłaszczeniu przewodu zasilającego.
Nie ingerować w sterowniki urządzenia.
Urdzenie zawsze podłączać do przyłączy wodnych ywac nowych węży przączeniowych,
stare węże należy usunąć.
Należy upewnić się, że podłoga/dywan nie będzie przeszkodą przy otwieraniu drzwi.
Należy używać zmywarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
Zmywarka jest przeznaczona do użytkowania wewnątrz domu.
Zmywarka nie jest przeznaczona do ytkowania przemysłowego. Jest przeznaczona do
użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnych przestrzennie i funkcjonalnie
wyglądających pomieszczeniach.
Nie należy przeładowywać zmywarki. Jest tam przestrzeń wyłącznie dla 11 standardowych
kompletów naczyń. Nie wolno ywać naczyń nieprzeznaczonych do zmywarek. Jest to ważne w
kontekście dobrych wyników i niskiego zużycia energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowanie i niektóre części urządzenia są wykonane z materiałów nadających s do powtórnego
przetworzenia. Umieszczono na nich symbol recyklingu i informację o typie materiału. Przed
przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z
przepisami.
OSTRZEŻENIE!
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
Materiały nadające się do ponownego użytku można oddać do lokalnego skupu odpadów. Dodatkowe
informacje można uzyskać u lokalnych władz i w punktach utylizacji odpadów.
- 3 -
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
PIECZOŁOWICIE CHRONIĆ TĘ INSTRUKCJĘ!
Złomowanie starego urządzenia. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu
urdzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie,
instrukcji obugi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego
ycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powrnemu yciu, wykorzystaniu materiów lub innym
formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego
środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu
administracja gminna. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Aby uniknąć zagrożeń,
do czasu transportu należy uniemożliwić użytkowanie urządzenia. Należy odłączyć wtyczkę i obciąć
kabel zasilający. Ponadto, należy uszkodzić zamek w drzwiach.
NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
* GIOŚ EZ0001618 *
WAŻNE!
Aby c uzysk najlepsze wyniki funkcjonowania zmywarki, należy przeczytać instrukcję przed
pierwszym użyciem.
UWAGA!
Rura odpływowa i przyłącze elektryczne powinny być montowane przez osobę uprawnioną.
Odłącz zasilanie przed montażem zmywarki w przeciwnym razie, może nastąpić spięcie.
INSTRUKCJA MONTAŻU
- 4 -
Przed instalacją
Wymagania dotyczące umiejscowienia
zmywarki:
- Tył zmywarki powinien b ustawiony w
stronę ściany.
- Zmywarka posiada rurę wpustową i
odpływową, które mogą być dogodnie
połączone z prawej lub lewej strony.
min. 450 mm
Wymiary instalacyjne niszy
Wtyczka kabla
zasilającego
połączenia
rury wpływowej
i odpływowej.
90
90
815-875
min. 580 mm
80
100
Ustaw zmywarkę w wcześniej
przygotowanej wnęce.
815
448
90
52
558
145
657
95
Zabudowana w pełni.
2Wymiary frontu ozdobnego
446
19
390
min. 658 mm
max. 708 mm
2- 2 otwory
10 mm głębokości
66
4-4x42 wkręty
19
446
260
367
min. 543 mm
max. 593 mm
2- 2 otwory
10 mm głębokości
4-4x42 wkręty
- 5 -

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756