Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz BOSCH Unlimited 8 ProPower BCS8225POW

Instrukcja obsługi Odkurzacz BOSCH Unlimited 8 ProPower BCS8225POW

Powrót




C
1 609 92A 4WB
 !

 ! " #
$%"! &
'$("& 
)*+%  &,"$ 
&+-  &,"$ 
.%"$+  &"$ 
/%$/ &"$ 
$0  "/ 
1$0  "/$ #
+0 "/ #
+2" "1 
34456789 :;4<=> 
?@0( AB C
&+%0"  +$ C
DE"$,$0 
%+1$F"$ ,$0 
A %/% 
GHIIJKLMNOPQKRP 
SJOPTQIUJP MNVOWQJP 
C#XY Y+ !&+Z?++%
"
[P\P]  ^_N
+2`$a  &"$ C
^bcdPOIJK MNOPQKRP 
ePJ_fVQIJKMNOPQKRP C
)0"  $ 
%+1$EF"$ $ C
g10" $"  
"h!0@% 
h1"E  h)) 
h"1"i0 &%)" #
   
 
C#XY Y+ !&+Z?++%
 !
#$
%!
!%&%!
$!'!$!(!jk2$"l"
/"$!%$/" !!"!"$Z"m
$/$Z"$$0n$$$%0"m
 !$ !%oY$/$/+/ !Zj%p$m
$1 !$
&!%&%!$!'!
$!(!)*'+$,$!)&$)
#%!(!!$)*
 !!,,$-
.!'!%'!,,$!$!'$,!
'+Z"//001+m
Bk!%" !ql%$ !@p
&'!%',,$!$&'(/!&$)0
'1)!'! !
"$h/ko/B"$l"221+$
00"$"ol!Y$/B!oZ$$
2"$/$001Z$/Z"/
#,,$'(&'!&$()r2
/"1+%%h"$/00pZk!%"$o
%/$"1+/2$"$p/$001+%%m
k$/""2h/kB
C#XY Y+ !&+Z?++%
 !2
&!%,,$&$3&'
1!4!'!&$)
5))!!%'!,,$!l!/"m
B!"$sp !%
/'($!($!'$!&(/3
&$',,$,6!!!#/)&$!
#,,$,&!!!!!'7'!
'@!$"'" !%Bp$/ !$"l"Ym
 !Z/$"$$pB"k2)B0n$$$
/"2Z"p$
)&!!'$!('/'(
,,$,&!!!!&8*(,&$'
,,$&$!.'!%'!4!&,
'&9$)/(4!&,&&
*!!!'8*(,!'$(!
,0!!%9$/9/9
)!!$$/00B%@"0"
0$$pg"p$$+/jl$$$$
B@!$
'),,,$,&!!8*(,&$
!$!'&!(!9!'(!/!'!
9!:*)!%))!"$"m
$"/"+/ !$""l$$m
B%%
%3!%'!,,$!,$9&!
%'!!!$9!,,$)!1!*
,&!0;*!9!0%*!0</(!0
Y+ !&+Z?++% C#XY

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756