Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMV8YCX01E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMV8YCX01E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SMV8YCX01E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Suszenie z użyciem zeolitu .......13
Czujnik jakości wody......................14
Czujniki...........................................14
Efficient Dry ....................................14
Ustawianie i podłączanie..............15
Zakres dostawy..............................15
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................15
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................16
Przyłącze elektryczne .....................16
Poznawanie urządzenia ................17
Urdzenie......................................17
Elementy obsługowe ......................18
Programy .......................................21
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................23
Favourite ....................................23
Funkcje dodatkowe.......................23
Wyposażenie .................................24
Górny kosz na naczynia.................24
Dolny kosz na naczynia .................25
Szuflada nasztućce .......................26
Półki................................................26
Składane kolce...............................27
Extra Clean Zone ...........................27
Wysokości kosza na naczynia .......28
Przed pierwszym użyciem............29
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................29
Zmiękczacz wody..........................29
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................29
Ustawianie zmiękczacza ................30
Sól specjalna..................................30
Wyłączanie zmiękczacza wody ......31
Regeneracja zmiękczacza wody....31
Dozownik nabłyszczacza..............32
Nayszczacz..................................32
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....32
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................33
Środek czyszczący........................33
Odpowiednie środki czyszczące....33
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................35
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................35
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................35
Naczynia ........................................36
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........36
Wkładanie naczyń ..........................37
Wyjmowanie naczyń.......................38
Podstawowy sposób obsługi .......38
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...38
Włączanie urządzenia.....................38
pl
3
Ustawianie programu .....................38
Ustawianie funkcji dodatkowej.......38
Ustawianie czasu włączenia...........39
Włączanie programu ......................39
Przerywanie programu ...................39
Anulowanie programu ....................39
Wyświetlanie informacji o pro-
gramie ............................................39
Wyłączanie urządzenia...................39
Ustawienia podstawowe...............41
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................41
Zmiana ustawień podstawowych ...43
Ustawianie godziny.........................43
HomeConnect ..............................43
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................44
Ustawienia HomeConnect.............44
Remote Start ...............................44
Zdalna diagnostyka .......................45
Aktualizacja oprogramowania ........45
Ochrona danych.............................45
Deklaracja zgodności.....................46
Czyszczenie ipielęgnacja.............46
Czyszczenie komory zmywania......46
Środki czyszczące..........................46
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................46
Czyszczenie zmywarki ...............47
System filtrujący .............................48
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................49
Usuwanie usterek..........................50
Bezpieczeństwo urządzenia ...........50
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................51
Jakość zmywania ...........................53
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................61
Wskazówki na wyświetlaczu...........61
Zakłócenia działania.......................62
Uszkodzenie mechaniczne.............63
Odosy..........................................63
Wyczyścić pompę odpływową .......64
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................64
Demontaż urządzenia.....................64
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................65
Transport urządzenia......................65
Utylizacja zużytego urządzenia ......65
Serwis ............................................66
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................66
Gwarancja AQUA-STOP .................66
Dane techniczne............................67
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................68
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Instrukcję należy dokładnie przeczytać. Jest to konieczny waru-
nek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756