Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SKS51E32EU

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SC... SK...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................6
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Systemy zabezpieczające ..............10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Zabezpieczenie przed dziećmi1....12
Blokada drzwiczek .........................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Czujnik jakości wody1.....................13
Ustawianie i podłączanie..............13
Zakres dostawy..............................13
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................13
Przyłącze kanalizacji.......................14
Przyłącze wody pitnej.....................14
Przyłącze elektryczne .....................14
Poznawanie urządzenia ................15
Urdzenie......................................15
Elementy obsługowe ......................16
Programy .......................................18
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Funkcje dodatkowe1......................20
Wyposażenie .................................21
Kosz na naczynia ...........................21
Koszyk nasztućce .........................21
Składane kolce...............................22
Wysokość naczyń...........................22
Przed pierwszym użyciem............22
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................22
Zmiękczacz wody..........................23
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................23
Ustawianie zmiękczacza ................23
Sól specjalna..................................23
Wyłączanie zmiękczacza wody ......24
Regeneracja zmiękczacza wody....25
Dozownik nabłyszczacza..............25
Nayszczacz..................................25
Ustawić ilość nabłyszczacza ..........26
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................26
Środek czyszczący........................27
Odpowiednie środki czyszczące....27
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................28
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................28
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................29
Naczynia ........................................29
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........30
Wkładanie naczyń ..........................30
Wyjmowanie naczyń.......................31
Podstawowy sposób obsługi .......31
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...31
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Włączanie urządzenia.....................32
Ustawianie programu .....................32
Ustawianie funkcji dodatkowej.......32
Ustawianie czasu włączenia1.........32
Włączanie programu ......................32
Przerywanie programu ...................33
Anulowanie programu ....................33
Wyłączanie urządzenia...................33
Ustawienia podstawowe...............34
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................34
Czyszczenie ipielęgnacja.............35
Czyszczenie komory zmywania......35
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................35
Środki czyszczące..........................35
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................35
System filtrujący .............................35
Czyszczenie ramienia spryskują-
cego ...............................................36
Usuwanie usterek..........................38
Bezpieczeństwo urządzenia ...........38
Jakość zmywania ...........................38
Wskazówki na wyświetlaczu...........45
Zakłócenia działania.......................45
Uszkodzenie mechaniczne.............47
Odosy..........................................47
Wyczyścić pompę odpływową .......48
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................48
Demontaż urządzenia.....................48
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................49
Transport urządzenia......................49
Utylizacja zużytego urządzenia.......49
Serwis ............................................50
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................51
Dane techniczne............................51
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
Bezpieczeństwo pl
5
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756