Znaleziono w kategoriach:
Ekspres BREVILLE Bijou Barista VCF149X

Instrukcja obsługi Ekspres BREVILLE Bijou Barista VCF149X

Powrót
Bijou Barista
with steam wand
VCF149X
22 23
używania urządzenia
oraz mają świadomość
ryzyka związanego z jego
użytkowaniem. Dzieci
nie powinny czyścić ani
konserwować urządzenia,
chyba że mają więcej niż
8 lat i są nadzorowane.
Urządzenie i przewód należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci
poniżej 8. roku życia.
5. W przypadku użytkowania
dowolnego urządzenia
w pobliżu dzieci konieczne jest
stosowanie ścisłego nadzoru.
Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem.
6. Urządzenie należy odłączyć
od gniazda zasilania, kiedy
nie jest użytkowane oraz
przed jego czyszczeniem.
Przed instalacją lub
zdejmowaniem części oraz
przed czyszczeniem należy
odczekać, aż urządzenie się
schłodzi. Więcej informacji
zamieszczono w sekcji
Czyszczenie.
7. Żadnego urządzenia
nie wolno używać, jeśli
wtyczka lub przewód
zasilający jest uszkodzony,
po awarii urządzenia lub
jeśli urządzenie zostało
uszkodzone w jakikolwiek
sposób. W celu uniknięcia
zagrożenia uszkodzony
przewód zasilający może być
wymieniony jedynie przez
producenta, autoryzowany
serwis lub wykwalikowaną
osobę.
8. Użycie akcesorium
niezalecanego przez
producenta urządzenia
z niniejszym urządzeniem
może skutkować pożarem,
porażeniem prądem
elektrycznym lub urazem.
9. Przewód zasilający nie może
zwisać nad krawędzią stołu
lub blatu ani dotykać gorących
powierzchni.
10. Nie można umieszczać
urządzenia na ani w pobliżu
gorącej kuchenki gazowej lub
elektrycznej ani w rozgrzanym
piekarniku.
11. Należy zawsze w pierwszej
kolejności podłączyć przewód
do urządzenia, a następnie
podłączyć przewód do gniazda
ściennego (dotyczy urządzeń
z odłączanymi przewodami).
W celu odłączenia należy
ustawić wszystkie przyciski
sterujące w pozycji
wyłączenia, a następnie wyjąć
wtyczkę z gniazda ściennego.
12. Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie
do użycia w gospodarstwie
domowym. Nie używać
urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Nie wolno go
używać na zewnątrz.
13. Podczas użytkowania
wszystkie pokrywy powinny
być zamknięte.
14. Niewłaściwe użycie
urządzenia może skutkować
porażeniem prądem
elektrycznym i/lub urazem.
15. Ekspres do kawy nie może
być umieszczony w szafce
podczas użytkowania.
WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z urządzeń
elektrycznych zawsze należy
stosować podstawowe środki
ostrożności w celu ograniczenia
ryzyka pożaru, porażenia prądem
elektrycznym i/lub urazów, a także
wykonać następujące czynności:
1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Niniejsze urządzenie wytwarza
ciepło podczas pracy. Należy
przedsięwziąć odpowiednie
środki bezpieczeństwa w celu
uniknięcia ryzyka poparzeń,
oparzeń, pożaru lub innego
rodzaju uszkodzeń ciała lub
szkód w mieniu spowodowanych
dotknięciem powierzchni
zewnętrznych urządzenia
podczas użytkowania lub jego
stygnięcia.
3. W celu ochrony przed
porażeniem prądem
elektrycznym nie wolno
umieszczać ani zanurzać
przewodu, wtyczek ani obudowy
urządzenia w wodzie ani innych
cieczach.
4. Urządzenia mogą używać
dzieci od 8. roku życia, osoby
o ograniczonej sprawności
zycznej, czuciowej lub
psychicznej oraz osoby
niemające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem że korzystają
z urządzenia pod nadzorem
lub zostały poinstruowane
odnośnie do bezpiecznego
ZACHOWAJ
INSTRUKCJĘ
WYŁĄCZNIE DO UŻYCIA
W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM
UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU
1. Umieść urządzenie na twardej,
płaskiej i równej powierzchni
w celu uniknięcia zakłóceń
przepływu powietrza pod
ekspresem ciśnieniowym
Breville Bijou Barista.
2. Urządzenia nie wolno używać,
jeśli zbiornik na wodę jest
pusty.
3. Przestrzeń powyżej
urządzenia powinna pozostać
pusta podczas użytkowania,
ponieważ z urządzenia będzie
się wydobywać gorąca para.
24 25
POZNAJ EKSPRES CIŚNIENIOWY BREVILLE BIJOU BARISTA
Ekspres ciśnieniowy Breville Bijou Barista:
1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przycisk zaparzania
3. Przycisk spieniania
4. Pokrętło sterowania
a. Wskaźnik zaparzania
b. Wskaźnik gotowości
c. Wskaźnik spieniania
lub gorącej wody
5. Kolba
a. Przycisk zabezpieczający ltra
6. Miarka / Ubijak
7. Filtry
a. Pojedyncze espresso
b. Podwójne espresso
8. Pokrywa tacy ociekowej
9. Pojemnik na wodę tacy ociekowej
10. Wyjmowana taca ociekowa
11. Dysza do spieniania mleka
12. Osłona dyszy do spieniania mleka
13. Pokrywa zbiornika na wodę
14. Zbiornik na wodę
SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: Niniejsza Skrócona instrukcja
obsługi nie może zastępować pozostałych
części podręcznika użytkownika. Przed
przystąpieniem do korzystania z niniejszego
urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem
ostrzeżenia oraz instrukcje w podręczniku
użytkownika.
Krótki przewodnik dotyczący parzenia
espresso za pomocą ekspresu
ciśnieniowego Breville Bijou Barista:
1. Przed zaparzeniem kawy po raz pierwszy
wyczyść i zalej ekspres ciśnieniowy.
2. Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego
poziomu „MAX” czystą, przeltrowaną wodą.
3. WŁĄCZ ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista, naciskając przycisk zasilania (1)
z przodu urządzenia. Przycisk zaparzania (2)
podświetli się automatycznie.
UWAGA: wskaźnik przycisku zaparzania
będzie migać podczas nagrzewania
urządzenia i zacznie świecić stałym
światłem, kiedy ekspres Breville Bijou
Barista będzie gotowy do użycia.
4. Wsyp wybrane zmielone ziarna kawy do
kolby i włóż ją do ekspresu Breville Bijou
Barista.
5. Umieść odpowiednio dużą liżankę na tacy
ociekowej.
6. Ustaw pokrętło sterowania (4) w pozycji
„Zaparzanie”. Espresso zacznie wypływać
z urządzenia.
7. Po uzyskaniu żądanej ilości espresso ustaw
pokrętło sterowania z powrotem w pozycji
„Gotowości”.
8. Smacznego!
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
ROZPOCZĘCIE RACY
1. Rozpakuj ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista i zdejmij plastikowe worki, kartony
oraz taśmę z urządzenia.
2. Umieść ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista na suchym, stabilnym i poziomym
blacie.
WAŻNE: PRZECHOWYWAĆ PLASTIKOWE
WORKI Z DALA OD DZIECI.
CZYSZCZENIE I ZALANIE PRZED
UŻYCIEM
Wystarczy wykonać te łatwe kroki:
Nie zanurzaj obudowy urządzenia, przewodu
zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w żadnej
innej cieczy.
1. Umyj wszystkie wyjmowane części w ciepłej
wodzie z dodatkiem łagodnego mydła
w płynie.
2. Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego
poziomu „MAX” czystą, przeltrowaną wodą.
3. WŁĄCZ ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista, naciskając przycisk zasilania (1)
z przodu urządzenia. Przycisk zaparzania
(2) podświetli się automatycznie.
UWAGA: wskaźnik przycisku zaparzania
będzie migać podczas nagrzewania
urządzenia i zacznie świecić stałym
światłem, kiedy ekspres Breville Bijou
Barista będzie gotowy do użycia.
4. Umieść ltr w kolbie i umieść ją w ekspresie.
Następnie ustaw duży dzbanek lub miskę
o pojemności ok. 400 ml na tacy ociekowej.
W razie potrzeby możesz zdjąć tacę
ociekową, jeśli pojemnik jest wysoki.
5. Ustaw pokrętło sterowania w pozycji
„Zaparzanie”.
6. Poczekaj, aż urządzenie zakończy pracę
i cała woda przepłynie przez kolbę. Ekspres
wyłączy się automatycznie po upływie
60 sekund.
UWAGA: upewnij się, że nie dojdzie do
przelania się wody z dzbanka lub miski. Jeśli
wydaje Ci się, że jest to prawdopodobne,
ręcznie ustaw pokrętło w pozycji wyłączenia.
8. Kiedy urządzenie zakończy pracę, ustaw
pokrętło sterowania w pozycji „Gotowości”.
9. Wylej wodę. Ekspres ciśnieniowy Breville®
Bijou Barista jest gotowy do użycia!
JAK PRZYGOTOWAĆ PIERWSZĄ
FILIŻANKĘ ESPRESSO
1. Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego
poziomu „MAX” czystą, przeltrowaną wodą.
2. WŁĄCZ ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista, naciskając przycisk zasilania
z przodu urządzenia.
3. UWAGA: wskaźnik przycisku zaparzania
będzie migać podczas nagrzewania
urządzenia i zacznie świecić stałym
światłem, kiedy ekspres Breville Bijou
Barista będzie gotowy do użycia.
4. Wybierz rozmiar ltra: ltr na jedną lub dwie
liżanki. Upewnij się, że wypustka ltra
jest dopasowana do zagłębienia w kolbie,
a następnie umieść ltr w kolbie.
5. Wsyp zmielone ziarna kawy do ltra.
a. Równomiernie ubij (dociśnij) kawę
ubijakiem. Następnie wytrzyj krawędzie
z nadmiaru kawy.
6. Włóż kolbę do urządzenia:
a. Trzymaj kolbę płasko.
b. Włóż głowicę kolby do urządzenia pod
kątem 45° (w lewo).
c. Obróć kolbę tak, aby była ustawiona pod
kątem 90°. Kolba powinna znaleźć się
w pozycji środkowej.
7. Pod kolbą umieść liżankę.
8. Ustaw pokrętło sterowania do pozycji
„Zaparzanie”. Urządzenie automatycznie
rozpocznie nalewanie kawy. Wskaźnik stanu
zaparzania będzie świecić podczas cyklu
nalewania.
9. Po uzyskaniu żądanej ilości espresso ustaw
pokrętło sterowania z powrotem w pozycji
„Gotowości”.
UWAGA: po ustawieniu pokrętła sterowania
z powrotem w pozycji „Gotowości” kawa jeszcze
przez krótki czas będzie wypływać z kolby.
10. Smacznego!
JAK SPIENIAĆ MLEKO
1. Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego
poziomu „MAX” czystą, przeltrowaną wodą.
2. Napełnij dzbanek na mleko lub liżankę w ⅓
lub ½ zimnym mlekiem.
UWAGA: można użyć dowolnego mleka —
sojowego, ryżowego, migdałowego,
kokosowego itd. — ale pełnotłuste mleko
nabiałowe tworzy najlepszą pianę.
3. Naciśnij przycisk spieniania.
UWAGA: wskaźnik gotowości będzie migać
podczas podgrzewania wody. Po osiągnięciu
odpowiedniej temperatury wskaźnik
gotowości zaczyna świecić stałym światłem.
4. Umieść końcówkę dyszy do spieniania
mleka tuż pod jego powierzchnią.
5. Ustaw pokrętło sterowania w pozycji
spieniania. Z dyszy do spieniania mleka
zacznie wydobywać się para. Spieniaj mleko
do chwili, aż uzyska ono żądaną teksturę
i temperaturę.
UWAGA: podczas spieniania mleka
z urządzenia dobiega syczący dźwięk.
Zachowaj ostrożność podczas korzystania
z funkcji spieniania w celu uniknięcia
poparzeń i oparzeń.
6. Po zakończeniu ustaw pokrętło sterowania
w pozycji „Gotowości”. Następnie wyjmij dyszę
do spieniania mleka z dzbanka na mleko lub
liżanki.
UWAGA: po spienieniu mleka ekspres
będzie zbyt gorący, aby zaparzyć kawę.
Należy go pozostawić na kilka minut
w celu schłodzenia lub przeprowadzić cykl
schładzania.
W przypadku przygotowywania kilku
napojów ze spienionym mlekiem zaleca
się rozpoczęcie od zaparzenia espresso,
a dopiero później przejście do spieniania
mleka.
1-SHOT 2-SHOT
JEDNA
FILIŻANKA
DWIE
FILIŻANKI
TURN
TURN
OBRÓĆ
26 27
7. Pamiętaj o wyczyszczeniu dyszy do
spieniania mleka po każdym jej użyciu.
Instrukcje dotyczące tej czynności
znajdziesz w sekcji poświęconej
czyszczeniu.
8. Smacznego!
Pomocne wskazówki dotyczące spieniania
mleka:
1. Umieść końcówkę dyszy do
spieniania mleka tuż pod jego
powierzchnią.
2. Umieść dyszę do spieniania mleka
i dzbanek na mleko lub liżankę pod
kątem umożliwiającym wirowanie
mleka w naczyniu.
3. Wraz ze wzrostem poziomu mleka
ustaw dzbanek na mleko lub
liżankę niżej tak, aby końcówka
dyszy do spieniania mleka znajdowała
się tuż pod powierzchnią mleka.
4. Po spienieniu mleka zanurz dyszę do
spieniania do połowy.
Cykl schładzania
Po spienieniu mleka urządzenie będzie zbyt
gorące, aby natychmiast zaparzyć kolejną kawę.
Po naciśnięciu przycisku wskaźnik przycisku
zaparzania będzie szybko migać, a urządzenie
nie będzie nalewać kawy, jeśli pokrętło
sterowania zostanie ustawione w pozycji
zaparzania. Urządzenie można pozostawić na
kilka minut do samoczynnego ostudzenia lub
wykonać następujące kroki.
1. Upewnij się, że pokrętło sterowania znajduje
się w pozycji wyłączenia.
2. Umieść pusty dzbanek na mleko lub kubek
na blacie i upewnij się, że końcówka dyszy
do spieniania mleka jest dobrze zanurzona.
3. Naciśnij przycisk zaparzania. Wskaźnik
zacznie migać, sygnalizując, że temperatura
urządzenia jest zbyt wysoka.
4. Obróć pokrętło sterowania zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji spieniania.
Z urządzenia zacznie wydostawać się para.
5. Urządzenie automatycznie rozpoczyna
proces schładzania. Pompa rozpocznie
rytmiczną pracę, tłocząc naprzemiennie
parę i wodę przez dyszę do spieniania
mleka. Czas trwania pełnego cyklu wynosi
około 40 sekund.
6. Kiedy urządzenie wystarczająco się ostudzi,
wskaźnik przycisku zaparzania zacznie
świecić stałym światłem, a woda przestanie
wypływać z dyszy do spieniania mleka.
7. Ustaw pokrętło sterowania w pozycji
„Gotowości”.
8. Urządzenie jest gotowe do przygotowania
kolejnego espresso.
Funkcja gorącej wody
Ekspres ciśnieniowy Breville Bijou Barista
posiada funkcję gorącej wody. Woda nalewana
jest z dyszy do spieniania mleka i można jej
użyć do przygotowania kaw typu lungo.
1. Postaw liżankę z espresso na blacie
i umieść w niej końcówkę do spieniania
mleka.
2. Naciśnij przycisk zaparzania i upewnij
się, że wskaźnik świeci stałym światłem.
Urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Obróć pokrętło sterowania zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji spieniania
/ gorącej wody. Gorąca woda zacznie
wypływać z dyszy do spieniania mleka.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości gorącej wody
ustaw pokrętło z powrotem w pozycji
„Gotowości”.
RUTYNOWE CZYSZCZENIE
Upewnij się, że przed przystąpieniem do
czyszczenia ekspres ciśnieniowy Breville Bijou
Barista został odłączony od zasilania i całkowicie
się schłodził. Zalecamy ręczne mycie wszystkich
części w celu zachowania ich optymalnego
wyglądu. Nie zanurzaj obudowy urządzenia,
przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani
w żadnej innej cieczy.
Espresso
1. Po przygotowaniu espresso wyjmij kolbę
z ekspresu, aby wyrzucić zmielone ziarna
kawy. Podnieś „przycisk zabezpieczający
ltra” na uchwycie kolby i zahacz go
o krawędź ltra, aby przytrzymać go na
miejscu podczas wyrzucania zużytej kawy.
W ten sposób zabezpieczysz ltr w kolbie
podczas wyrzucania zbitych fusów.
2. Wyjmij ltr z kolby, przekręcając ltr tak,
aby jego wypustka znalazła się na równi
z zagłębieniem. Umyj ltr i kolbę w wodzie
z dodatkiem łagodnego mydła w płynie.
3. Umieść ltr z powrotem w kolbie i ponownie
włóż kolbę do ekspresu ciśnieniowego
Breville Bijou Barista. Wykonaj te same kroki
zaparzania espresso, ale bez kawy w ltrze.
Wylej wodę z liżanki.
4. Wyjmij kolbę z urządzenia i dokładnie ją
wysusz.
UWAGA: kolba NIE nadaje się do mycia
w zmywarce.
Dysza do spieniania mleka
1. Wytrzyj metalową część dyszy do spieniania
mleka wilgotną ściereczką. Końcówkę dyszy
można rozkręcić w celu wyczyszczenia, jeśli
to konieczne.
2. Napełnij zbiornik na wodę i umieść dzbanek
pod dyszą do spieniania mleka.
3. Naciśnij przycisk spieniania i poczekaj,
aż wskaźnik zacznie świecić stałym
światłem, a następnie przeprowadź
„Cykl schładzania”, zgodnie z opisem
przedstawionym w odpowiedniej części
podręcznika. Gumowa osłona dyszy
do spieniania mleka może być zdjęta
w celu wyczyszczenia, jeśli to konieczne.
Aby to zrobić, odkręć końcówkę dyszy
i zsuń z dyszy gumową osłonę. Pomocne
może być użycie wody jako środka
zmniejszającego tarcie, aby ułatwić
zsuwanie gumowej osłony z dyszy.
Opróżnianie tacy ociekowej
1. Kiedy taca ociekowa wypełni się
cieczą, ostrożnie wysuń ją z ekspresu
ciśnieniowego Breville Bijou Barista, zdejmij
pokrywę tacy ociekowej i wylej wodę.
2. Umieść pokrywę tacy ociekowej z powrotem
na tacy ociekowej, a następnie wsuń ją do
urządzenia.
ODKAMIENIANIE
Po okresie ciągłego użytkowania w ekspresie
ciśnieniowym Breville Bijou Barista mogą
odkładać się osady mineralne. Z tego względu
wymagane jest jego odkamienianie.
Zalecamy odkamienianie ekspresu co
4–6 miesięcy, ale długość tego okresu zależy od
twardości wody i częstotliwości użytkowania.
WAŻNE: w przypadku nieukończenia lub
przerwania procesu odkamieniania na
dowolnym etapie cały proces odkamieniania
należy powtórzyć od początku.
Odkamienianie:
1. Do pustego zbiornika na wodę wlej 2,5 łyżki
stołowej białego octu. Wlej do zbiornika 1,5 l
wody. Poczekaj, aż roztwór będzie dobrze
połączony.
2. Umieść z powrotem zbiornik w urządzeniu.
3. Włóż dowolny ltr do kolby, a następnie włóż
ją do ekspresu ciśnieniowego Breville Bijou
Barista. W środku nie powinno być kawy.
4. Umieść duży dzbanek lub miskę na
pokrywie tacy ociekowej.
5. WŁĄCZ urządzenie i naciśnij przycisk
zaparzania. Poczekaj, aż wskaźnik
przycisku zacznie świecić stałym światłem.
6. Ustaw pokrętło sterowania w pozycji
„Zaparzanie”.
7. Przez 60 sekund z ekspresu będzie
nieprzerwanie wypływać woda. Proces ten
zostanie zakończony automatycznie przez
urządzenie.
8. Ustaw pokrętło sterowania z powrotem
w pozycji „Gotowości” i wylej wodę.
9. Umieść duży dzbanek lub miskę na tacy
ociekowej i włóż do pojemnika dyszę do
spieniania mleka.
10. Upewnij się, że przycisk zaparzania został
naciśnięty i świeci stałym światłem.
11. Obróć pokrętło sterowania zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji spieniania.
12. Przez 60 sekund z ekspresu będzie
nieprzerwanie wypływać woda. Proces ten
zostanie zakończony przez urządzenie.
13. Ustaw pokrętło sterowania z powrotem
w pozycji „Gotowości” i wylej wodę.
14. Wypłucz zbiornik na wodę oraz zespół kolby
w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego
mydła w płynie.
15. Ponownie napełnij zbiornik czystą wodą do
maksymalnego poziomu „Max” i powtórz
czynności począwszy od Kroku 2.
TURN
TURN
TURN
TURN
TURN
TURN
TURN
TURN