Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka CONCEPT LFTR4555ber 147cm Beżowa

Powrót
1
LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
CZ
Volně stojící chladnička smrazničkou
Vne stojaca chladnička s mrazničkou
Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem
Brīvstāvošais ledusskapis ar saldētavu
Built-in refridgerator with freezer
LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
ENLVPLSKCZ
2LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
CZ
3
LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
CZ
PODĚKO
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept aejeme Vám, abyste byli snaším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod kobsluze apotom si jej uschovejte. Zajistěte, aby iostatní
osoby, které budou svýrobkem manipulovat, byly seznámeny stímto návodem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Energetická třída E
Napětí 220 V~ 50 Hz
Roční spotřeba energie 184 kWh
Denní spotřeba energie 0,504 KWh
Celkový objem 208 litrů
Užitný objem (chladnička/mraznička) 160 litrů / 48 litrů
Mrazicí kapacita 2,5 kg / 24 hod.
Akumulační doba mrazničky 21 hod.
Klimatická třída ST / N
Hlučnost 45 dB (A)
Výška 1430 mm
Šířka 550 mm
Hloubka 585 mm
Hmotnost 40 kg
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby aodlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popis výrobku
Tipy kpoužívání
Návod kobsluze
Čištění aúdržba
Instalace spotřebiče
Běžné provozní zvuky
Řešení potíží
Servis
Ochrana životního prostředí
4LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání volně stojící kombinované chladničky smrazničkou
Ihned po dodání zkontrolujte obal aspotřebič, zda nedošlo během přepravy
kpoškození.
POZOR! Některé rohy a hrany spotřebe, které budou po instalaci skry,
mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
Pokud je spotřebič poškozen, nezprovozňujte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly amarketingo
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním
zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku úrazu.
Při instalaci
VARONÍ: Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycený
nebo poškozený.
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno vtomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče.
Tento spotřebič může být používán vdomácnostech apodobných prostorech,
jako jsou:
- Kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích.
- Spotřebiče používané vzemědělství.
- Spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech ajiných oblastech.
- Spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nedotýkejte se vlhkýma nebo mokrýma rukama chladících částí mrazničky.
Může dojít ke zranění!
Nesedejte anestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí hrát se spotřebem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán vblízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
5
LFTR4555bcr / LFTR4555ber / LFTR4555rdr
CZ
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše aosobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičch zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny spokyny kpoužití spotřebiče bezpečným způsobem arozumí jeho
rizikům.
Dětem od 3 do 8 let je dovoleno pouze vkládat avyjímat potraviny zchladničky.
ed provedením uživatelské údržby musí být zařízení odpojeno od elektric
tě.
VARONÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné
konstrukci volné a bez překážek.
VARONÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VARONÍ: Prosím provozujte chladničku v souladu s místními regulačními
předpisy pro použití hořlavých rozpínavých plynů a chladiva.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí uvěznění dětí v prostoru chladničky. Než vyhodíte
starou chladničku nebo mrazničku:
- Sejměte dveře.
- Ponechejte police na místě, aby se děti dovnitř nemohly snadno dostat.
ed instalací příslušenství musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického
napájení.
V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
elektrického napětí.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektricho napětí nikdy netahejte za
přívodní kabel, ale uchopte zástrčku atahem ji vypojte.
Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spotřebič ipřívodní kabel zdůvodu poškození.
Nezapínejte poškozený spotřebič.
Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dřek poškozené.
Nechte je opravit vautorizovaném servisu.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je
opotřebované, případně má jiné defekty.
Při vybírání ledu z mrazničky buďte opatrní, může dojít k úrazu nebo
komrzlinám.
DŮLEŽITÉ! Před zapnutím, nechte spotřebič alespoň tři hodiny stát, aby se po
přepravě usadily chladící plyny vkompresoru.
Spotřebič používejte vmístnosti, kde by se měla teplota pohybovat vrozmezí
mezi +16 °Caž +38 °C.
Neumísťujte spotřebič do blízkosti tepelch zdrojů, může se tím zvýšit jeho
spotřeba aživotnost.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756