Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap CONCEPT OPK-4160WH

Powrót
Odsavač par komínový
Odsávač pár komínový
Wyciąg kuchenny kominowy
Vapor chimney absorber
OPK 4090
OPK 4160 OPK 4160wh
CZSK PL EN
CZ
1OPK 4160
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Důležitá upozornění...............................2
Popis výrobku ....................................3
Popis ovládacího panelu . . . .......................3
Návod k obsluze ..................................4
Čištění a údržba ..................................4
Instalace spotřebiče ..............................5
Řešení potíží......................................6
Servis ............................................7
Ochrana životního prostředí .......................7
PODĚKOVÁNÍ
Technické parametry
Napětí 220-240 V ~ 50 Hz
Příkon celkem 203 W
Příkon motoru 200 W
Příkon osvětlení 3 W
Provedení komínový
Montáž na zeď
Šířka 600 mm
Hloubka 503 mm
Výška 455 – 805 mm
Průměr výstupního potrubí 150 mm
Počet ventilátorů 1
Počet stupňů výkonu ventilátorů 3
Kapacita 8 m3/h
Počet instalovaných tukových filtrů 2
Potřebný počet uhlíkových filtrů pro recirkulaci 1
Režim odvětrávání nebo recirkulace
Osvětlení 2 x 1,5 W LED
Hmotnost 18 kg
Hladina akustického výkonu při odvětrávání/recirkulaci < 58/59 dB(A)
850 m3/h
1
OPK 4160 OPK 4160wh
CZ
CZ
2OPK 4160
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Při dodání spotřebiče
t *IOFEQPEPEÈOÓ[LPOUSPMVKUFPCBMBTQPUżFCJŘ[EBOFW[OJLMZÝLPEZQżJQżFQSBWŞ
t 1PLVEKFTQPUżFCJŘQPÝLP[FOOF[QSPWP[ŵVKUFIP$POFKEżÓWFTFTQPKUFTEPEBWBUFMFN
t 1żFEQSWOÓNQPVäJUÓNPETUSBŵUF[FTQPUżFCJŘFWÝFDIOZPCBMZBNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
t 0CBMPWâNBUFSJÈMżÈEOŞ[MJLWJEVKUF
Při instalaci
t 4QPUżFCJŘKFVSŘFOâLNPOUÈäJOB[Fś
t 1żJJOTUBMBDJBQżJQPKFOÓTFżJśUFNPOUÈäOÓNOÈWPEFN
t 1żJJOTUBMBDJNVTÓCâUTQPUżFCJŘPEQPKFOPEFMFLUSJDLÏTÓUŞ
t 1żFEQSWOÓNVWFEFOÓNTQPUżFCJŘFEPQSPWP[VTFQżFTWŞEŘUF[EBKFWBÝFEPNÈDÓFMFLUSPJOTUBMBDFV[FNOŞOBB[EB
odpovídá všem platným bezpečnostním předpisům.
t 0WŞżUF [EBQżJQPKPWBOÏOBQŞUÓ B QSPVEPWÏKJÝUŞOÓPEQPWÓEÈ IPEOPUÈN OB UZQPWÏNÝUÓULV TQPUżFCJŘF1PVäÓWFKUF
pouze přívod elektrického napětí s uzemněním.
t 1PJOTUBMBDJNVTÓCâUWPMOŞQżÓTUVQOÈKFIPFMFLUSJDLÈ[ÈTUSŘLBOFCPKJTUJŘTQPUżFCJŘF
t 7ÈÝTQPUżFCJŘNVTÓJOTUBMPWBUBQżJQPKPWBUUFDIOJLTQżÓTMVÝOâNPQSÈWOŞOÓN
t 7QżÓQBEŞäFTQPUżFCJŘOFCVEFTQSÈWOŞQżJQPKFOOFCPCVEFVWFEFOEPQSPWP[VCF[PECPSOÏJOTUBMBDFNƉäFTF
vyskytnout nebezpečí těžkých zranění nebo usmrcení osob.
t 7âSPCDFOFQżFCÓSÈ[ÈSVLV[BÝLPEZLUFSÏW[OJLOPVOFPECPSOâNQPVäÓWÈOÓNTQPUżFCJŘFOFCPOFTQSÈWOâNFMFLUSJDLâN
připojením.
V běžném provozu
t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBLOFäKFQPQTÈOPWUPNUPOÈWPEV
t 4QPUżFCJŘVäÓWFKUFKFOWEPNÈDOPTUJBQPV[FLPETÈWÈOÓQBSW[OJLMâDIQżJWBżFOÓQPLSNƉOFCPLSFDJSLVMBDJBQPIMDPWÈOÓ
pachu par vzniklých při vaření pokrmů.
t 4QPUżFCJŘJOTUBMVKUFNJOJNÈMOŞNNOBEFMFLUSJDLÏTQPSÈLZOFCPFMFLUSJDLÏWBSOÏEFTLZBNJOJNÈMOŞNN
nad plynové sporáky (nebo plynové varné desky).
t /FTBIFKUFOBTQPUżFCJŘWMILâNBOFCPNPLSâNBSVLBNB
t 1żFEŘJÝUŞOÓNBÞESäCPVOFCPWQżÓQBEŞQPSVDIZWZQOŞUFTQPUżFCJŘBWZUÈIOŞUF[ÈTUSŘLV[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIP
napětí nebo vypněte příslušný jistič.
t 1żJWZQPKPWÈOÓ TQPUżFCJŘF[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIP OBQŞUÓ OJLEZOFUBIFKUF [BQżÓWPEOÓLBCFMBMFVDIPQUF [ÈTUSŘLV
a tahem ji vypojte.
t 1SBWJEFMOŞLPOUSPMVKUFTQPUżFCJŘJQżÓWPEOÓLBCFM[EƉWPEVQPÝLP[FOÓ/F[BQÓOFKUFQPÝLP[FOâTQPUżFCJŘ
t /FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFMOFCP[ÈTUSŘLVEPWPEZBOJEPKJOÏLBQBMJOZ
t /FOÓMJTQPUżFCJŘWQSPWP[VECFKUFOBUPBCZCZMZWÝFDIOZKFIPPWMÈEBDÓQSWLZWFWZQOVUÏQPMP[F
t 1PETQPUżFCJŘFNOFNBOJQVMVKUFTPUFWżFOâNPIOŞNOBQżnBNCPWÈOÓ1PLVETVOEÈUFWBSOPVOÈEPCV[QMZOPWÏIP
IPżÈLVTOJäUFKFIPQMBNFOOBNJOJNVNOFCPIPWZQOŞUF
, aby průměr hořáku na plynovém sporáku nebo plynové varné desce odpovídal použitému varnému nádobí. Při
použití nádob menších než doporučených by plamen hořel i po stranách nádoby a hrozilo by nebezpečí roztavení
QMBTUPWâDIESäBEFMBOFCF[QFŘÓQPäÈSV
t 1PLVEGSJUVKFUFOFCPTNBäÓUFQPLSNZNŞKUFKFTUÈMFQPEEPIMFEFN1żJQżFIżÈUÓPMFKFISP[ÓOFCF[QFŘÓQPäÈSV
t %PESäVKUFJOUFSWBMZQSPWâNŞOVBŘJÝUŞOÓmMUSƉNJOJNÈMOŞLEÏNŞTÓDF1żJOFEPESäFOÓUŞDIUPQPäBEBWLƉW[OJLÈ
WMJWFNVTB[PWÈOÓUVLVWFmMUSFDIOFCF[QFŘÓQPäÈSV
t 1żJPEWÈEŞOÓPETÈWBOÏIPW[EVDIVKFOVUOÏEPESäPWBUWÝFDIOZPEQPWÓEBKÓDÓQMBUOÏOPSNZBÞżFEOÓQżFEQJTZ
t 1żJPEWŞUSÈWBDÓNSFäJNVCZNŞMCâUQSƉNŞSPEWŞUSÈWBDÓIPQPUSVCÓQżJCMJäOŞTUFKOâKBLPQSƉNŞSWâTUVQOÓIPQPUSVCÓ
odsavače.
t 0ETÈWBOâW[EVDIOFTNÓCâU[BWFEFOEPLPNÓOBQSPPEWPETQBMJOB[QMPEJOOFCPEPÝBDIUZLUFSÈTMPVäÓLPEWŞUSÈWÈOÓ
místností, v nichž jsou instalována topeniště.
2OPK 4160 OPK 4160wh
CZ
A
1
2
3
4
5
CZ
POPIS VÝROBKU
1. Nástěnný držák horního komín. krytu
2. Horní komínový kryt
3. Dolní komínový kryt
4. Tělo spotřebiče
5. Ovládací panel
Příslušenství
A Pružné výstupní potrubí
t 1żJQSPWP[VTQPUżFCJŘFWPEWŞUSÈWBDÓNSFäJNVKFUżFCB[BKJTUJUEPTUBUFŘOâPUWPSQSPQżJWÈEŞOâW[EVDIKFIPWFMJLPTUCZ
měla být přibližně stejná nebo větší, než velikost otvoru pro odsávaný vzduch.
t 1żJTPVŘBTOÏNQSPWP[VTQPUżFCJŘFWPEWŞUSÈWBDÓNSFäJNVBUPQFOJÝƃOFTNÓCâUWNÓTUOPTUJQPEUMBLWŞUÝÓOFä1B
mbar).
t /FQPVäÓWFKUFKJOÏQżÓTMVÝFOTUWÓOFäKFEPQPSVŘFOPWâSPCDFN
Jsou-li v domácnosti děti
t /FEPWPMUFEŞUFNBOFTWÏQSÈWOâNPTPCÈNTFTQPUżFCJŘFNNBOJQVMPWBUQPVäÓWFKUFIPNJNPKFKJDIEPTBIV
t 0TPCZTFTOÓäFOPVQPIZCPWPVTDIPQOPTUÓTFTOÓäFOâNTNZTMPWâNWOÓNÈOÓNTOFEPTUBUFŘOPVEVÝFWOÓ[QƉTPCJMPTUÓ
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
t %CFKUF[WâÝFOÏPQBUSOPTUJQPLVEKFTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOWCMÓ[LPTUJEŞUÓ
t /FEPWPMUFBCZCZMTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOKBLPISBŘLB
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU -tady pouzit obrazek noveho potisku panelu (pouze 3 pozice)
1. Symbol zapnutí/vypnutí ventilátoru – rychlost 1, dlouhý stisk = zpožděné vypnutí 5 minut
2. Symbol zapnutí/vypnutí ventilátoru – rychlost 2, dlouhý stisk = zpožděné vypnutí 5 minut
3. Symbol zapnutí/vypnutí ventilátoru – rychlost 3, dlouhý stisk = zpožděné vypnutí 5 minut
4. Symbol zapnutí/vypnutí osvětlení
3
OPK 4160 OPK 4160wh
CZ
1 2 34

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756