Znaleziono w kategoriach:
Okap CONCEPT OPK4960ds Titania 60 Stalowy

Instrukcja obsługi Okap CONCEPT OPK4960ds Titania 60 Stalowy

Powrót
1
OPK4960ds
CZ
Odsavač par komínový
Odsávač pár komínový
Okap kuchenny kominowy
Brīvstāvošais tvaika nosūcējs
Chimney fume hood
OPK4960ds
ENLVPLSKCZ
2OPK4960ds
CZ
CZ
3
OPK4960ds
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí 220–240 V ~ 50 Hz
Celkový příkon 75 W
Příkon motoru 70 W
Provedení Komínový
Montáž Na stěnu
Výška 560-980 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 500 mm
Průměr výstupního pružného potrubí 150 mm
Počet stupňů výkonu odsávaného vzduchu 4
Kapacita odsávaného vzduchu 486,8 m3/h
Počet tukových ltrů 2
Potřebný počet uhlíkových ltrů pro recirkulaci 2
Režim Odvětrávání/recirkulace
Osvětlení 5 W
Hmotnost 12 kg
Hlučnost odvětrávání/recirkulace ≤57 dB
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popis výrobku
Popis ovládacího panelu
Návod k obsluze
Čištění a údržba
Instalace spotřebiče
Demontáž
Řešení potíží
Servis
Ochrana životního prostředí
4OPK4960ds
CZ
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání odsavače par
Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k
poškození.
POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté,
mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
Pokud je spotřebič poškozen, nezprovoujte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingo
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.
Při instalaci
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Spotřebič užívejte jen v domácnosti a pouze k odsávání par vzniklých při vaře
pokrmů nebo k recirkulaci apohlcování pachů vznikajících při vaření pokrmů.
Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorech,
jako jsou:
- Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích.
- Spotřebiče používané v zemědělství.
- Spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných oblastech.
- Spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se sdaní.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho
rizikům.
V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
elektrického napětí.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za
přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
5
OPK4960ds
CZ
Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození.
Nezapínejte poškozený spotřebič.
Není-li spotřebič v provozu, dbejte na to, aby byly všechny jeho ovládací prvky
ve vypnuté poloze.
Pod spotřebičem nemanipulujte s otevřeným ohněm (na. ambování)! Pokud
sundáte varnou nádobu zplynového hořáku, snižte jeho plamen na minimum
nebo ho vypněte!
POZOR! Nebezpečí požáru! Dbejte, aby průměr hořáku na plynovém sporáku
nebo plynové varné desce odpovídal použitému varnému nádobí. Při použití
nádob s menším průměrem, než který je doporučen, by mohl plamen začít
hořet i po stranách nádoby a hrozilo by nebezpečí roztavení plastových dadel.
Při fritování nebo smažení pokrmů, mějte tyto pokrmy stále pod dohledem. Při
přehřátí oleje hrozí nebezpečí požáru!
Dbejte, aby se plameny nedostaly do těsné blízkosti spotřebiče.
Dodržujte intervaly pro výměnu a čištění ltrů (minimálně každé 2-3 měsíce).
Při nedodržení těchto požadavků vzniká vlivem usazování tuku ve ltrech
nebezpečí požáru!
Při odvádění odsávaného vzduchu je nutné dodržovat všechny odpovídající
platné normy a úřední předpisy.
Při odvádění odsáho vzduchu by měl být průměr odvětrávacího potrubí
přibližně stejný, nebo větší než průměr výstupního pružného potrubí odsavače.
Odsávaný vzduch nesmí být zaveden do komína, který je určen pro odvod
spalin a zplodin nebo do šachty, která slouží k odvětrávání místností, v nic
jsou instalována topeniště.
Při současném provozu spotřebiče a topenišť nesmí být v místnosti podtlak
tší než 4 Pa (0,04 mbar).
Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je
opotřebované, případně má jiné defekty.
Pro čištění nepoužívejte korozivní čisticí prostředek. Pravidelnou údržbou a
čištěním prodlužujete životnost spotřebiče.
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756