Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI EC 860.M

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI EC 860.M

Powrót
181
pl
Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Tacka na liżanki/Tacka podgrzewająca liżanki
A2.
Złączka pojemnika na mleko/końcówka dostarczająca wody
A3. Wyłącznik główny ON/OFF
A4. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A5. Wylot bojlera/Zespół zaparzający
A6. Miejsce na zbiornik z wodą
A7. Pokrywka zbiornika na wodę
A8. Zbiornik na wodę z miejscem na ltr wody
A9. Wskaźnik braku wody
A10. Tacka na skropliny
A11. Wskaźnik maks. poziomu wody w tacce na skropliny
A12. Podstawa pod liżanki
A13. Wnęka na szklankę z latte macchiato/caelatte
A14. Przycisk podgrzewania liżanek
Opis panelu sterowniczego (B)
(str. 3 - B)
B1. Włącznik /wyłącznik ON/Stand-by
B2. Kontrolka ON/Stand-by
B3. Przycisk do przygotowania 1 liżanki
B4. Kontrolka “temperatura OK”/przygotowanie 1 liżanki
B5. Przycisk do przygotowania 2 liżanek
B6. Kontrolka “temperatura OK”/przygotowanie 2 liżanek
B7. Przycisk do wytwarzania gorącej wody
B8. Kontrolka wytwarzania gorącej wody
B9. Przycisk do przygotowania cappuccino/gorącego mleka
B10. Kontrolka „temperatura OK”/przygotowanie cappuccino/
gorące mleko
B11. Przycisk do przygotowania latte macchiato/gorącego
mleka
B12. Kontrolka „temperatura OK”/przygotowanie latte
macchiato/gorące mleko
Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - C)
C1. Pokrywka pojemnika do spieniania mleka
C2. Przycisk czyść/CLEAN
C3. Rurka wylotu mleka
C4. Rurka zanurzana w mleku
C5. Pojemnik na mleko
Opis akcesoriów
(str. 2 - D)
D1. Miseczka uchwytu z ltrem
D2. Filtr crema 1 kawa
D3. Filtr crema 2 kawy
Opis
D4. Filtr crema na saszetki ESE
D5. Kabel zasilający (wyjmowany)
D6. Miarka do dozowania/dociskania
D7. Wyjmowana dysza do wody
D8. Pasek do kontroli twardości wody
(Total hardness test)
D9. Odkamieniacz
D10. Filtr zmiękczający wodę
Dane techniczne
Napięcie sieci: 220-240V˜50/60Hz
Pobór mocy: 1450W
Wymiary szer.x wys.x głęb.: 305x275x320 mm
Thermoblock: Stal nierdzewna/Aluminium
Ciśnienie: 15 bar
Pojemność zbiornika na wodę: 1 L
Długość kabla zasilającego: 1,2 m
Waga: 7 kg
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:
• DyrektywaStand-by1275/2008
• DyrektywaNiskonapięciowa2006/95/WEzpóźniejszymi
poprawkami;
•
Dyrektywa EMC 2004/108/WE z późniejszymi poprawkami;
• Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze
środkami żywnościowymi zgodne ze wskazaniami
regulaminu Europejskiego 1935/2004.
Usuwanie
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, nie
składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpa-
dami komunalnymi, lecz dostarczyć do ocjalnego
punktu segregacji odpadów.
182
pl
Lampki kontrolne
Lampki kontrolne Lampki kontrolne Znaczenie lampek kontrolnych
Włączanie przy pomocy włącznika/
wyłącznika głównego ON/OFF
umieszczonego z tyłu urządzenia.
Urządzenie przeprowadza
autodiagnostykę sygnalizowaną przez
kolejno migające lampki kontrolne.
Urządzenie jest włączone: żadne
akcesoria nie są przyłączone do złączki
A2.
Urządzenie rozgrzewa się w celu
przygotowania kawy: gdy lampki
kontrolne przygotowania 1 lub 2
liżanek przestają migać, oznacza to,
że urządzenie osiągnęło temperaturę
optymalną do przygotowania kawy.
Urządzenie jest włączone: dysza
dostarczająca gorącą wodę D7 jest
przyłączona do złączki A2.
Urządzenie rozgrzewa się w celu
przygotowania kawy lub gorącej wody:
gdy lampki kontrolne przygotowania
1 lub 2 liżanek oraz kontrolka gorącej
wody przestają migać, oznacza to, że
urządzenie osiągnęło temperaturę
optymalną do przygotowania kawy lub
gorącej wody.
Urządzenie jest włączone: pojemnik na
mleko C jest przyłączony do złączki A2.
Urządzenie rozgrzewa się w celu
przygotowania kawy, cappuccino lub
latte macchiato: gdy lampki kontrolne
przygotowania 1 lub 2 liżanek oraz
kontrolka cappuccino i latte macchiato
przestają migać, oznacza to, że
urządzenie osiągnęło temperaturę
optymalną do wytworzenia kawy lub
cappuccino czy latte macchiato.
Urządzenie nie było używane przez 75
minut lub został wciśnięty przycisk ON/
STAND-BY.
Urządzenie jest w stanie gotowości
STAND-BY: nacisnąć przycisk aby
je włączyć. Okres czasu przed przejściem
do stanu STAND-BY może zostać
wyregulowany: patrz par. “Regulacja
przerwy Stand-by”.
Zbiornik jest pusty lub urządzenie nie
jest w stanie poprawnie działać.
Patrz par. Jeśli coś nie działa... (str. 174).
183
pl
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez
następujące symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń stwa-
rzających zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem
elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może blub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń
urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych
oparzeń.
Zwróć Uwagę :
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkow-
nika.
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Poniewurządzenie wykorzystuje prąd elektryczny, nie moż-
na wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.
Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa:
• Niedotykaćurządzeniamokrymirękamianistopami.
• Niedotykaćwtyczkimokrymirękami.
• Upewnićsię,żeużywanegniazdkozasilającejestzawsze
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie
potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy bez-
pośrednio za nią pociągnąć. Nie ciągnąć nigdy za kabel,
ponieważ może on zostać uszkodzony.
• Aby całkowicie odłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
• Wrazieusterkiurządzenia,niepróbowaćgonaprawiaćna
własną rękę.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego i skontaktować się z Serwisem Technicznym.
• Wrazieuszkodzeniawtyczkilubkablazasilającego,zwró-
cić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego
De’Longhi, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
• Podczasczyszczenia,nigdyniezanurzaćekspresuwwo-
dzie: jest on urządzeniem elektrycznym.
• Przedjakąkolwiekczynnością czyszczeniazewnętrznych
części urządzenia, wyłącz ekspres, wyjąć wtyczkę z
gniazdka i pozostawić urządzenie do ochłodzenia.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga:
Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy
przechowywać z dala od dzieci.
Uwaga:
Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w
tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psy-
chicznych, zycznych i ruchowych lub o niewystarczającym do-
świadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i
pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy
pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania może powstać para wodna. Zwracać uwagę, by nie
wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wod-
ną. W czasie działania urządzenia nie dotykać płytki ogrzewa-
jącej liżanki, ponieważ jest ona gorąca.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania
kawy i podgrzewania napojów.
Urządzenie to, jest przeznaczone wyłącznie do użytku domo-
wego. Nie przewidziano jego użycia w:
• pomieszczeniachprzeznaczonychnakuchniędlapersone-
lu sklepów, biur i innych miejsc pracy
• gospodarstwachagroturystycznych
• hotelach,motelachiinnychstrukturachrekreacyjnych
• pokojachdowynajęcia
Wszelkie inne ycie uważa się za niewłaściwe i dlatego też
niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.
Instrukcja obsługi
Przed yciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniej-
szą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć Uwagę :
Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie
przekazania urządzenia innym osobom, należy im również
dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. W
przypadku stwierdzenia ewidentnych uszkodzeń, nie używać
urządzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
184
pl
Instrukcja obsługi
Instalowanie urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać nastę-
pujących środków bezpieczeństwa:
• Ewentualneprzedostaniesięwodydownętrzaurządze-
nia, może spowodować jego uszkodzenie. Nie ustawiać
ekspresu w pobliżu kranów z wodą ani umywalek.
• Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otocze-
niu, w którym temperatura może spaść poniżej tempera-
tury zamarzania.
• Kabelzasilającyułożyćwtakisposób,byniezostałuszko-
dzony przez ostre krawędzie ani przez zetknięcie z gorący-
mi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napię-
ciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Włożyć koniec kabla zasilającego do specjalnego gniazda z
tyłu urządzenia (rys. 1); następnie włożyć wtyczkę do gniazdka
prądu. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalo-
wanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i
wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności gniazdka zasilającego i wtyczki urządze-
nia, wykwalikowany personel powinien dokonać wymiany
wtyczki na właściwy model.
Aktywacja ltra zmiękczającego i napełnienie zbiorni-
ka wodą
• Wyjąć ltr z opakowania i przepłukać go przy pomocy
około 0,5 l bieżącej wody (rys. 2).
• Obrócićtarczęzdatą(patrzrys.3),dopókiniepokażąsię
najbliższe 2 miesiące użytkowania.
Zwróć Uwagę
Czas użytkowania ltra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie
wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast
ekspres z zainstalowanym ltrem nie był używany, czas użyt-
kowania ltra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.
• Wyjąćzbiorniknawodęiwypełnićgoświeżąwodą(nie
przekraczać linii MAX) (rys. 4).
• Całkowiciezanurzyćltrwwodzienachylającgowcelu
umożliwienia wydostania się pęcherzy powietrza (rys.5).
• Włożyćltrnaprzygotowanemiejsce(rys.6),docisnąćgo
do końca i zamknąć zbiornik przy pomocy pokrywki.
• Włożyćzbiornikdoekspresu(rys.7).
Filtr jest teraz aktywny i można przystąpić do użytkowania
ekspresu.
Pierwsze włączenie urządzenia
• Włączyć urządzenie poprzez ustawienie umieszczonego
z tyłu wyłącznika ogólnego I/O w pozycji I: urządzenie
przeprowadzi autodiagnostykę sygnalizowaną przez ko-
lejno migające lampki kontrolne.
• Pozakończeniuautodiagnostyki,kontrolka“wytwarzanie
gorącej wody B8 nadal miga podczas gdy pozostałe kon-
trolki gasną: urządzenie sygnalizuje konieczność założe-
nia końcówki do gorącej wody (rys. 8).
• Podkońcówkąustawićnaczynieominimalnejpojemności
100 ml (rys. 9).
• Nacisnąć przycisk : gorąca woda”: wytwarzanie
rozpoczyna się i kończy w sposób automatyczny.
Kontrolki wytwarzania kawy i wody migają informując o
postępie w nagrzewaniu się urządzenia do właściwej tem-
peratury: gdy kontrolki przestaną migać i zaczną palić się
światłem stałym, urządzenie jest gotowe do użytku.
Zwróć Uwagę : przy pierwszym użyciu
• Jeżeli migają kontrolki i należy ponownie
wcisnąć przycisk .
• Celemuzyskaniazadowalającegorezultatujeślichodzio
walory smakowe, należy przy pierwszym użyciu zaparzyć
4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, które to napoje powinni-
śmy wylać. Przewody zostały przepłukane.
Ustawienia menu programowania
Aby wejść do menu, należy upewnić się czy ekspres jest w try-
bie stand-by, a następnie wcisnąć jednocześnie przyciski
i dopóki nie zacznie migać kontrolka ON/Stand-by (B2):
urządzenie jest w trybie programowania. Ustawić ekspres
według życzenia; aby wyjść z menu programowania należy
ponownie nacisnąć przycisk .
Ustawienie temperatury
Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, na-
leży postąpić w następujący sposób:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk i przytrzymać go dopóki nie zapalą
się kontrolki dotyczące żądanej temperatury:
Temperatura niska:
Temperatura średnia:
Temperatura wysoka:
185
pl
Instrukcja obsługi
3. Zwolnić przycisk po zapaleniu się kontrolek dotyczących
odpowiedniego wyboru.
4. Następnie wcisnąć przycisk aby wyłączyć urządze-
nie (stand-by).
Ustawienie twardości wody
Kontrolki informujące o konieczności odkamieniania ekspresu
zapalają się po upływie ustawionego okresu działania, który
zależy od twardości wody.
Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie
twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów,
zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania od-
wapniania. Należy wykonać następujące czynności:
1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny “TOTAL HARDNESS
TEST”. Stanowi on część wyposażenia ekspresu i służy do
pomiaru twardości wody.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną se-
kundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie
około jednej minuty, pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone
kwadraciki w zależności od twardości wody (4 czerwone
kwadraciki = woda bardzo twarda).
4. Wejść do menu programowania.
5. Po odczytaniu wyniku na pasku wcisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk “gorąca woda” dopóki nie zapalą
się kontrolki, patrz tabelka poniżej:
6. Zwolnić przycisk po zapaleniu się kontrolek dotyczących
odczytanej twardości wody.
7. Następnie wcisnąć przycisk aby wyłączyć urządze-
nie (stand-by).
Zwróć Uwagę :
Jeżeli ltr zmiękczający wodę stosowany jest prawidłowo to
ekspres należy ustawić na poziomie twardości niższym od po-
ziomu wskazywanego przez pasek kontrolny.
Regulacja Stand-by
Urządzenie ustawione jest na przejście do stanu Stand-by po
75 minutach bezczynności. Można zmienić ten okres czasu
i ustawić wyłączenie się urządzenia po 15 minutach lub po 3
godzinach. Należy wykonać następujące czynności:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk i przytrzymać go dopóki nie zapalą
się kontrolki dotyczące żądanego okresu bezczynności:
15 minut:
75 minut:
3 godziny:
3. Zwolnić przycisk po zapaleniu się kontrolek dotyczących
odpowiedniego wyboru.
4. Następnie wcisnąć przycisk aby wyłączyć urządze-
nie (stand-by).
Włączenie i stand-by
Gdy wyłącznik ogólny jest w poz. I, włączyć i wyłączyć (stand-
by) urządzenie wciskając przycisk .
Urządzenie wyłączy się automatycznie (stand-by) po 75 minu-
tach bezczynności: w celu zmiany okresu bezczynności należy
zapoznać się z poprzednim paragrafem.
Jak przygotować espresso ze zmielonej kawy
• Włożyćdoadaptera(rys.10)ltrdokawymielonej(D2
lub D3). Stosować ltr jeżeli chce się przygotować
jedną kawę lub ltr jeżeli chce się przygotować
2 kawy.
• Jeżelichcesię przygotowaćtylkojedną kawętonależy
wsypać do ltra jedną płaską miarkę mielonej kawy,
około 7g (rys. 11). Natomiast aby przygotować dwie
kawy, należy napełnić ltr dwoma niepełnymi miarkami

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756