Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Dedica Metallics EC785.GY

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Dedica Metallics EC785.GY

Powrót
156
1. OPIS (str. 3)
Na kolejnych stronach użyto poniższej terminologii.
1.1 Opis urządzenia
A1. Pokrywa zbiornika na wodę
A2. Uchwyt wyjmowania zbiornika
A3. Zbiornik na wodę
A4. Podgrzewacz liżanek
A5. Sitko bojlera
A6. Wyłącznik ON/OFF
A7. Podstawka na liżanki
A8. Wskaźnik pełnej tacki na skropliny
A9. Tacka na skropliny
A10. Tacka na kubek lub szklanki
A11. Pokrętło pary
A12. Dysza gorącej wody/pary
A13. Rurka gorącej wody/pary
A14. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka
A15. Łącznik rurki gorącej wody/pary
1.2 Opis panelu sterowania
B1. Przycisk parzenia jednej liżanki
B2. Wbudowana kontrolka funkcjonowania (biała)
B3. Przycisk parzenia dwóch liżanek
B4. Wbudowana kontrolka funkcjonowania (biała)
B5. Przycisk funkcji pary
B6. Wbudowana kontrolka funkcjonowania (biała)
B7. Kontrolka odkamieniania (pomarańczowa)
1.3 Opis akcesoriów
C1. Uchwyt na ltr
C2. Filtr 1 liżanki (symbol wybity pod ltrem)
C3. Filtr 2 liżanek (symbol wybity pod ltrem)
C4. Filtr na saszetki (symbol wybity pod ltrem)
C5. Miarka/praska
C6. Filtr zmiękczający wodę (*nie znajdujący się w
wyposażeniu, do zakupienia w autoryzowanym centrum
serwisowym)
C7. Dzbanek do mleka
2. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
Zwróć uwagę:
Przed uruchomieniem urządzenia, dokładnie umyć w
gorącej wodzie wszystkie akcesoria i zbiornik.
1. Wyjąć zbiornik pociągając go do góry (rys. 1).
2. Otworzyć pokrywkę i napełnić zbiornik zimną, czystą wodą
uważając, aby nie przekroczyć poziomu MAX. (rys. 2). Wło-
żyć zbiornik delikatnie przyciskając, aby znajdujące się na
dnie zawory otworzył się.
3. Można również napełnić zbiornik bez wyjmowania go, wy-
starczy wlać do niego wodę za pomocą dzbanka.
Uwaga:
Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w
nim wody.
Zwróć uwagę:
Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdować
się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Przy pierwszym użyciu należy wypłukać wewnętrzne obwody
urządzenia w następujący sposób:
1. Włączyć urządzenie wciskając wyłącznik ON/OFF (rys.
3): urządzenie przeprowadzi autodiagnostykę, która jest
wskazywana zamiennym miganiem trzech przycisków.
2. Kontrolki i migają wskazując, że urządzenie
dochodzi do temperatury: gdy przestaną migać, włączają
się na stałe i w tej chwili urządzenie jest gotowe do płuka-
nia obwodu.
3. Zaczepić kubeczek na ltr do urządzenia (rys. 9).
4. Umieścić pojemnik o pojemności przynajmniej 0,5 litra
pod sitkiem bojlera (A5) (rys.4) i wcisnąć przycisk .
Powtórzyć czynność 5 razy.
5. Opróżnić pojemnik i umieścić go pod dyszą gorącej wody/
pary (A12) (rys. 4).
6 Ustawić pokrętło wytwarzania gorącej wody pary na pozy-
cji (rys. 5) i wytworzyć gorącą wodę, aż do opróż-
nienia zbiornika wody (A3); następnie zakręcić pokrętło
ustawiając je na pozycji O.
4. USTAWIENIA MENU PROGRAMOWANIA
Przed wejściem do menu, upewnić się, że urządzenie jest goto-
we do użytku, następnie przytrzymać przez 10 sekund wciśnięty
przycisk , dopóki trzy przyciski nie zaczną migać po kolei:
Urządzenie znajduje się w trybie programowania.
Ustawić urządzenia według własnych upodobań; aby wyjść z
menu programowania, poczekać 15 sekund.
Zwróć uwagę:
Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wybrany żaden przycisk,
urządzenie automatycznie powróci do stanu gotowości.
4.1 Ustawienie temperatury kawy
Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygo-
towania kawy, należy postępować w następujący sposób:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk , aby wejść do trybu wyboru tem-
peratury kawy: włączą się kontrolki dotyczące danego
wyboru:
157
niska
średnia
wysoka
3. Kontrolki zaczną migać po kolei;
4. Wcisnąć przycisk żądanej temperatury:
niska średnia wysoka
5. Miga przycisk , wskazując, że wybór został zapisany.
Urządzenie wychodzi z menu i jest gotowe do użycia.
4.2 Ustawić twardość wody
Kontrolka (B7), wskazująca konieczność odkamieniania, włą-
cza się po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy
od twardości wody.
Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie
twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zwięk-
szając lub zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywa-
nia odkamieniania.
Należy postępować następująco:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk , aby wejść do trybu wyboru twar-
dości wody: włączą się kontrolki dotyczące danego wy-
boru:
miękka
średnia
twarda
3. Kontrolki zaczną migać po kolei;
4. Następnie wcisnąć przycisk odpowiadający twardości
wody na danym obszarze:
woda
miękka
woda
średnia
woda
twarda
<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH
<18°fH 18°fH - 36°fH >36°fH
<180mg/l CaCo3180-360mg/l CaCo3>360mg/l CaCo3
Miga przycisk , wskazując, że wybór został zapisany.
Urządzenie wychodzi z menu i jest gotowe do użycia.
4.3 Wyregulować auto-o (stand-by)
Ze względu na oszczędność energetyczną, urządzenie posiada
funkcję auto-o przydatną podczas dłuższego niestosowania.
Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć jakikolwiek przycisk
na panelu sterowania.
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk , aby wejść do trybu wyboru czasu
automatycznego wyłączania: włączą się kontrolki dotyczą-
ce danego wyboru:
9 min
30 min
3 godz.
3. Kontrolki zaczną migać po kolei;
4. Wcisnąć przycisk żądanego czasu:
9 min 30 min 3 godz.
5. Miga przycisk , wskazując, że wybór został zapisany.
Urządzenie wychodzi z menu i jest gotowe do użycia.
4.4 Wartości fabryczne (reset)
Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu
i wszystkie zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, postępować w następu-
jący sposób:
1. Ustawić dyszę pary na tacce na skropliny;
2. Wejść do menu programowania;
3. Ustawić pokrętło pary na pozycji ;
4. Wcisnąć przycisk : trzy kontrolki migają jednocze-
śnie, potwierdzając przywrócenie ustawień fabrycznych.
5. Migają kontrolki i , wskazując, że należy za-
kręcić pokrętło pary (symbol ).
Po zakręceniu pokrętła pary, urządzenie jest gotowe do użytku.
5. JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO
5.1 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze
Aby uzyskać bardziej gorącą kawę espresso zaleca się:
Podgrzanie liżanek poprzez wypłukanie ich niewielką ilo-
ścią gorącej wody.
Założenie na urządzeniu uchwytu na ltr z włożonym l-
trem, bez dodawania kawy. Używając tej samej liżanki
w której przygotowano kawę, wcisnąć przycisk 1 liżanki i
wytworzyć do niej gorącą wodę, w celu ogrzania.
Zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania.
158
Podczas funkcjonowania, podgrzewacz liżanek (A4) jest
gorący: umieścić na nim używane liżanki.
5.2 Jak przygotować kawę espresso przy użyciu
mielonej kawy
1. Do uchwytu na ltr włożyć ltr do kawy mielonej (C2 lub
C3) (rys. 6). Użyć ltra z wybitym pod spodem symbolem
, jeżeli chce się przygotować jedną kawę lub ltra z
symbolem , jeżeli chce się przygotować 2 kawy.
2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do
ltra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7 g (rys. 7).
Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy, wsypać
do ltra niepełne dwie miarki kawy mielonej (około 7+7
g). Napełniać ltr małymi ilościami, aby kawa mielona nie
wysypywała się z niego.
Uwaga:
dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą
mieloną, należy się upewnić, że w ltrze nie ma pozostałości z
poprzedniego parzenia.
3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie doci-
snąć miarka/praska (rys. 8).
Dociśnięcie kawy mielonej jest bardzo ważne dla uzyska-
nia dobrej kawy espresso. Jeżeli dociśnie się zbyt mocno,
kawa będzie wypływać powoli i będzie bardzo mocna. Na-
tomiast, jeżeli dociśnie się zbyt delikatnie, kawa będzie
wypływać szybko i będzie słabsza.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu na
ltr i założyć go na urządzeniu: w celu prawidłowego za-
czepienia, wyrównać rączkę uchwytu na ltr z symbolem
INSERT (rys. 9), zaczepić uchwyt na ltr i przekręcić rączkę
w prawo, aż do wyrównania z pozycją CLOSE.
5. Pod otworami ltra umieścić liżankę lub liżanki (rys.
10).
6. Upewnić się, że kontrolki przycisków wytwarzania kawy
są włączone, następnie wcisnąć przycisk lub :
urządzenie automatycznie przerwie wytwarzanie.
7. W celu wyjęcia uchwytu na ltr, przekręcić rączkę z prawej
w lewą.
Ryzyko Oparzenia!
Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na
ltr podczas wytarzania kawy i zawsze odczekać kilka sekund
po jego zakończeniu.
5.3 Jak przygotować kawę espresso przy użyciu
saszetek
Zwróć uwagę:
stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on wskazany
na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.
Standard ESE jest systemem zaakceptowanym
przez większość producentów kawy w saszet-
kach i umożliwia przygotowanie kawy espres-
so w prosty i czysty sposób.
1. Włożyć ltr na kawę w saszetkach (z wybitym pod spodem
symbolem ) do uchwytu na ltr.
2. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku ltra (rys. 11).
W celu prawidłowego ułożenia saszetek na ltrze zawsze
stosować się do instrukcji znajdujących się na ich opako-
waniu.
Wykonać czynności z punktów od 4 do 6 z poprzedniego para-
grafu.
Zwróć uwagę:
Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym mo-
mencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie na
wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania kawy.
Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć
ilość kawy w liżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (w
ciągu 3 sekund) wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania:
wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane po kilku
sekundach.
W celu wyjęcia uchwytu na ltr, przekręcić rączkę z prawej
w lewą stronę.
Ryzyko Oparzenia!
Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na
ltr podczas wytarzania kawy i zawsze odczekać kilka sekund
po jego zakończeniu.
5.4 Programowanie ilości kawy w liżance
Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardo-
wej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać na-
stępujące czynności:
1.
Pod otworami uchwytu na ltr umieścić jedną lub dwie li-
żanki.
2. Wcisnąć przycisk, który chce się zaprogramować (
lub ) i przytrzymać. Urządzenie zacznie wytwarzać
kawę i drugi przycisk wytwarzania zacznie migać, wskazu-
jąc, że ekspres znajduje się w trybie programowania.
3. Jak tylko uzyska się żądaną ilość kawy w liżance, puścić
przycisk: wytwarzanie zostanie przerwane i kontrolka za-
cznie migać wskazując, że ilość została prawidłowo zapi-
sana.
4. Jak tylko dwie kontrolki wytwarzania kawy włączą się na
stałe, urządzenie będzie gotowe do użytkowania.
159
6. JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO
1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich
paragrafach, w odpowiednio dużych liżankach. Aby użyć
wysokich szklanek, należy zdjąć tackę na skropliny i umie-
ścić szklankę na odpowiedniej tacce (A10);
2. Wcisnąć przycisk (rys. 12): kontrolka miga;
3. W między czasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka
na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować.
Aby uzyskać bardziej gęstą i obtą piankę, należy użyć
mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki
(około 5° C). Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć
pod uwagę, że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy
(rys. 13).
4. Upewnić się, że pierścień dyszy do spieniania mleka (A14)
znajduje się na pozycji „CAPPUCCINO” (rys. 14);
5. Upewnić się, że kontrolka przycisku jest włączona
na stałe wskazując, że temperatura bojlera jest idealna do
wytworzenia pary.
6. Umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka i odkrę-
cić na kilka sekund pokrętło w celu usunięcia ewentualnej
wody znajdującej się w obwodzie. Zakręcić pokrętło.
7. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania
mleka.
8. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mle-
kiem uważając, aby nigdy nie zanurzać czarnego pierście-
nia (rys. 15). Ustawić pokrętło na pozycji . Z dyszy
do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu
mleko spieni się i zwiększy objętość (rys. 16). Aby uzyskać
bardziej kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w
mleku i przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ru-
chami z dołu do góry.
9. Po osiągnięciu temperatury (idealna wartość to 60°C) i żą-
danej gęstości pianki, przerwać wytwarzanie pary prze-
kręcając pokrętło pary w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.
10. Wlać spienione mleko do liżanek z przygotowaną wcze-
śniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posło-
dzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.
Zwróć uwagę:
jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy
wcześniej zaparzyć wszystkie kawy a dopiero potem spie-
nić mleko;
aby wyjść z funkcji pary wcisnąć jakikolwiek przycisk: kon-
trolki i migają wskazując, że temperatura jest
zbyt wysoka do wytwarzania kawy (patrz paragraf „Chło-
dzenie bojlera”).
Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej
niż 60 sekund.
7. PRZYGOTOWANIE CIEPŁEGO MLEKA (HOT
MILK)
Aby przygotować ciepłe mleko bez pianki, postępować jak opi-
sano w poprzednim paragrae, upewniając się, że pierścień
dyszy do spieniania mleka (A14) jest umieszczony do góry, na
pozycji „HOT MILK”.
8. CZYSZCZENIE DYSZY DO SPIENIANIA MLEKA
PO
KAŻDYM
UŻYCIU
Uwaga:
Ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spie-
niania mleka po każdym użyciu.
Postępować w następujący sposób:
1. Przekręcając pokrętło wytworzyć parę przez kilka sekund
(punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu
opróżni się dyszę do spieniania z ewentualnych pozostało-
ści po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk
ON/OFF.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wy-
stygnie: jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spienia-
nia mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; następ-
nie zsunąć na dół (rys. 17).
3. Zdjąć gumową dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając
ją na dół (rys. 18).
4. Popchnąć do góry pierścień i sprawdzić, czy otwory wska-
zane strzałką na rys. 19 nie są zatkane. Jeżeli konieczne,
wyczyścić go za pomocą igły;
5. Założyć dyszę, przesunąć pierścień na dół i ponownie zało-
żyć na nią dyszę do spieniania mleka przekręcając i popy-
chając do góry, aż do zaczepienia.
9. CHŁODZENIE BOJLERA
Jeżeli zaraz po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, na-
leży ostudzić bojler, w przeciwnym wypadku wytarzana kawa
będzie przypalona. Należy postępować następująco:
pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik;
odkręcić pokrętło pary do wytworzenia gorącej wody i
ochłodzić bojler;
wytwarzanie gorącej wody zostaje automatycznie prze-
rwane podczas chłodzenia bojlera: gdy pompa przestanie
funkcjonować i woda nie będzie już wypływać, zakręcić
pokrętło pary.
Urządzenie jest gotowe do użytku.
10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY
1. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF (rys. 3).
Poczekać, aż kontrolki parzenia kawy włączą się.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
160
3. Przekręcić pokrętło na pozycję : z dyszy wypłynie się
gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody zakręcić po-
krętło i wcisnąć jakikolwiek przycisk.
Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż
60 sekund.
11. CZYSZCZENIE
11.1 Czyszczenie ekspresu
Należy okresowo myć następujące części ekspresu:
- tacka na skropliny (A9)
- ltry kawy (C2, C3 i C4);
- sitko bojlera (A5);
- zbiornik na wodę (A3);
- dysza do spieniania mleka (A15) jak wskazano w paragra-
e „8. Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym
użyciu”;
Uwaga!
Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników,
ściernych środków czyszczących lub alkoholu.
Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie
należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one
zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.
W przypadku nieużytkowania przez okres dłuższy niż jeden
tydzień zaleca się, przed użyciem ekspresu, przeprowadze-
nie płukania, jak wskazano w paragrae „3. Pierwsze włą-
czenie urządzenia.
Niebezpieczeństwo!
Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie:
jest to urządzenie elektryczne.
Przed wykonaniem czyszczenia części zewnętrznych wyłą-
czyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i pocze-
kać, aż się ochłodzi.
11.2 Czyszczenie tacki na skropliny
Uwaga!
Tacka na skropliny posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik po-
ziomu znajdującej się w niej wody (rys. 20). Zanim ten wskaź-
nik zacznie wystawać z podstawki na liżanki, należy opróżnić
tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda
może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub
otaczająca strefę.
1. Wyjąć tackę (rys. 21).
2. Zdjąć podstawkę na liżanki (A7), usunąć wodę i wyczyścić
tackę szmatką: zmontować tackę na skropliny. Wyjąć tackę
na kubki i szklanki (A10), wymyć wodą, wytrzeć i odłożyć
na miejsce;
3. Następnie włożyć tackę na skropliny.
11.3 Czyszczenie ltrów kawy
Regularnie czyścić ltry kawy:
Filtry 1 i 2 liżanek
1. Wyjąć perforowany ltr pociągając za odpowiedni wypust
(rys. 22);
2. Wypłukać ltry pod bieżącą wodą (rys. 23);
3. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić
je igłą (rys. 23 i 24);
4. Ponownie włożyć perforowany ltr dociskając go dobrze
do oporu.
Filtr na saszetki
Wypłukać pod bieżącą wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są za-
tkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (rys. 23 i 24).
11.4 Czyszczenie sitka bojlera
Po zaparzeniu 200 kaw, wypłukać sitko bojlera, wytwarzając
około 0,5 l wody (wcisnąć przycisk wytwarzania kawy bez uży-
wania kawy).
11.5 Czyszczenie innych elementów
1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników
i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i
miękka ściereczka.
2. Regularnie czyścić kubeczek uchwytu na ltr.
11.6 Czyszczenie zbiornika na wodę
1.
Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymia-
nie ltra zmiękczającego (C6, *gdy przewidziano) czyścić
zbiornik na wodę za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny de-
likatnego środka czyszczącego;
2. Wyjąć ltr (*jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą
wodą;
3. Ponownie zamontować ltr (*gdy przewidziano), napełnić
zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (Tylko w modelach z ltrem zmiękczającym) Wytworzyć
100 ml wody.
Niebezpieczeństwo!
Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to
urządzenie elektryczne.
11.7 Odkamienianie
Po włączeniu się pomarańczowej kontroli przycisku , nale-
ży przeprowadzić odkamienianie.
Uwaga!
Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamie-
niacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza rmy
De’Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak
również nieregularnie wykonywane odkamienianie może

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756