Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Bateria DEANTE Nemezja BEN T62M Antracyt

Instrukcja obsługi Bateria DEANTE Nemezja BEN T62M Antracyt

Powrót
INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII
TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG DER ARMATUR
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ
NOTICE D’INSTALLATION DE ROBINET
MONTÁŽNÍ NÁVOD BATERIÍ
NÁVOD NA MONTÁŽ BATÉRIE
CSAPTELEP SZERELÉSI UTASÍTÁS
INSTRUCŢIUNILE DE MONTARE A BATERIILOR
ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ЗМІШУВАЧА
MAIŠYTUVO MONTAVIMO INSTRUKCJA
MONTERINGSANVISNING FOR BATTERI
MONTERINGSANVISNING FÖR BLANDARE
HANAN ASENNUSOHJE
BATERIJAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
UPUTE ZA MONTAžU BATERIJE
PL
EN
DE
RU
FR
CS
SK
HU
RO
UK
LT
NO
SV
FI
LV
HR
www.deante.pl www.deante.eu
/2
www.deante.pl www.deante.eu
PODSTAwOwE DANE TECHNICZNE
Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swo-
bodny dostęp do ewentualnego demontażu i
wykonywania czynności konserwacyjnych lub
naprawczych.
Montaż baterii powinien być przeprowadzo-
ny przez osoby z odpowiednimi kwalikacjami.
Ewentualne szkody powstałe na skutek niefa-
chowego montażu lub konserwacji nie są obję-
te gwarancją.
W celu zapewnienia długotrwałego i niezawod-
nego użytkowania baterii wymagane jest zasto-
sowanie zaworków kulowych z ltrem dla ba-
terii stojących lub uszczelek z sitkami do bate-
rii ściennych.
wymagania dla baterii innych
niż termostatyczne:
wymagania dla bateriI termostatycznych:
Nie zaleca się stosowania baterii termostatycz-
nej wraz z przepływowymi gazowymi i elektrycz-
nymi podgrzewaczami wody.
CZYNNOśCI KONSERwACYJNE
• Regularnie użytkownik zobowiązany jest do
czyszczenia: aeratora, zaworów kulowych z l-
trem, powierzchni baterii, sprawdzania połączeń
węży, ltrów siatkowych.
• Do czyszczenia armatury należy używać mięk-
kiej szmatki oraz stosować jedynie środki czysz-
czące polecone przez producenta. Po czysz-
czeniu powierzchni należy spłukać wodą resztki
środka czyszczącego.
• Nie wolno stosować żadnych substancji che-
micznych zawierających: podchloryn sodu i po-
tasu, związki chloru, alkohol, zasady, silne kwa-
sy i rozpuszczalniki.
• Nie wolno stosować oczyszczaczy parowych.
• Nie należy używać do czyszczenia jakichkol-
wiek ścierających materiałów i substancji, ze
względu na wysoką wrażliwość powierzchni
chromowanych i malowanych.
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na
stronie www.deante.pl.
MODELE BATERII
I - Model stojący z wyciąganą słuchawką
II - Model ścienny
III - Model stojący
IV, V, VI - Model podtynkowy
VII - Model stojący sensorowy
VIII, IX - Model stojący wielootworowy
X - Baterie z zamknięciem czasowym
25° C
55-65° C 0.5 BAR
=
°C
65
1 90
max
min
PL
www.deante.pl www.deante.eu
/3
www.deante.pl www.deante.eu
!
/4
www.deante.pl www.deante.eu
GRUNDSäTZLICHE TECHNISCHE
DATEN
Der Montageort und die Montageart müssen
einen freien Zugang bei etwaiger Demonta-
ge und Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten ge-
währen.
Die Armaturmontage soll von Personen mit ent-
sprechenden Qualikationen durchgeführt wer-
den. Etwaige Schäden, die sich aus einer nicht
fachgerechten Montage oder Wartung ergeben,
werden in der Garantie nicht berücksichtigt.
Zur Sicherung einer langfristigen und zuverläs-
sigen Armaturnutzung ist die Verwendung der
Kugelhähne mit Filter für Steharmaturen bzw.
Siebdichtungen für Wandarmaturen notwendig.
Anforderungen für Armaturen
ohne Thermostate:
Anforderungen für Armaturen
mit Thermostaten:
Es wird nicht empfohlen, eine thermostatische
Armatur mit gasbetriebenen und elektrischen
Durchlauf-Wasserheizer zu verwenden.
wARTUNG
• Der Benutzer ist zur regelmäßiger Reinigung
und Überprüfung folgender Elemente verpich-
tet: Strahlregler, Kugelhähne mit Filter, Armatu-
roberäche, Schlauchanschlüsse, Filter.
• Zur Armaturreinigung sollen nur die vom Her-
steller empfohlenen Reinigungsmittel benutzt
werden. Zur Armaturreinigung soll nur ein we-
iches Lappen benutzt werden. Nach der Obe-
rächenreinigung sollen die Reinigungsmittelre-
ste mit Wasser gespült werden.
• Es dürfen keine chemischen Mittel verwendet
werden, die Natrium- und Kaliumhypochlorit,
Chlorverbindungen, Alkohol, Basen, starke Säu-
ren und Lösungsmittel beinhalten.
• Es dürfen keine Dampfreiniger verwendet
werden.
• Zur Reinigung dürfen keine Schleifmaterialien
und -mittel verwendet werden, weil die chrom-
beschichteten und gestrichenen Oberächen
sehr empndlich sind.
Einzelheiten der Garantie unter www.deante.eu
ARMATUR MODELLE
I - Armatur mit ausziehbarem Auslauf
II - wandarmatur
III - Einlocharmatur
IV, V, VI - Unterputzarmatur
VII - Sensor Armatur
VIII, IX - wannenrandarmatur
X - Selbstschlussarmaturen
25° C
55-65° C 0.5 BAR
=
°C
65
1 90
max
min
DE
www.deante.pl www.deante.eu
/5
www.deante.pl www.deante.eu
BASIC TECHNICAL DATA
The place and way of installation needs to en-
sure free access to any possible dismantling
and a possibility of carrying out maintenance or
repair activities.
The tap should be installed by persons with ap-
propriate qualications. Any possible damage
caused as a result of unprofessional assembly
or maintenance is not covered by warranty.
In order to ensure long and reliable use of the
tap it is required to apply ball valves with a lter
with regard to standing taps or seals with stra-
iners with regard to wall taps.
Requirements for taps other
than thermostatic taps:
Requirements for thermostatic taps:
It is not advisable to use a thermostatic tap with
ow gas and electric water heaters.
MAINTENANCE ACTIVITIES
A user is obliged to clean the following on
a regular basis: aerator, ball valves with a l-
ter, tap’s surface, to check connections of ho-
ses, lters.
• For cleaning ttings it is necessary to use only
cleaners recommended by the producer. For
cleaning ttings it is required to use only a soft
cloth. After cleaning the surface, it is necessary
to rinse remainders of a cleaner with water.
• It is forbidden to use any chemical substances
including: sodium hypochlorite and potassium
hypochlorite, chlorine compounds, alcohol, ba-
ses, strong acids and solvents.
• It is forbidden to use steam cleaners.
• It is forbidden to use, for cleaning, any abrasi-
ve materials and substances due to high sensiti-
vity of chrome-plated and painted surface.
Details of the warranty on www.deante.eu
TAP MODELS
I - Standing model with a pull-apart spout
II - wall model
III - Standing model
IV, V, VI - Flush-mounted model
VII - Sensor model
VIII, IX - Standing multi-hole model
X - Time delay taps
25° C
55-65° C 0.5 BAR
=
°C
65
1 90
max
min
EN

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756