Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odpływ liniowy DEANTE KOS N06D 60 cm

Powrót
KOS xxxD
1
1a 1b
2
2a 2b
3
3a 3b
2~3%
4
4b
2,5%
min.
4a
H2O
www.deante.pl www.deante.eu
5
6
2,5%
7
1.5m
5a 5b
6a 6b
7a 7b
FOIL FOIL
24h
SILICONE
SILICONE
>H6iciȕ1%8%>c
ʏǺȕȕcȕ¼¿ãÞ¼r£Îȕ¼¿²ΣÉÎȕ²ȕãr}Î²ØÞǵȕ/μΡyȊ
~Þȕ¼²Ø¬¬ȕü¿rØãȕ¡²ȕü¿rجȕά£~¡²Ȋ
¬²Ør¬ȕ¼¿ãȕãr}Î²ØyȕȕØȕ²}~¬²Ä~ȕ²Ã²}Þȕ
¬r㲿Ρy~¡ȕ¼¿r~ȕ¼¿²ΣÉÎǺȕ
ǺȕȕH¿²Î~¬Éȕ ãrÃÉ¿ãrȕ ò}ȕ ¼¿rزȕ ²ȕ ã«r¬ȕ
¼¿²Σ~Þ¡¬Þ~ȕ ȕ ¼²¼¿rØ£ȕ ØÞ¿²}Îȕ ¼²ޣɲȊ
Ør¬Þ~ȕ ¼²ÃÉ¼«ȕ É~¬²¥²~ã¬Þ«ȕ ȕ Ør¥²Ȋ
¿r«ȕÃÉÉÞ~ã¬Þ«ȕ}ãȕμ¿ã¬²ȕ¼²Ør²Ȋ
«¬rǺ
ǺȕȕH¿²Î~¬Éȕ ²ÄØr~ãrǵȕ æȕ £²¥²¿ȕ Ȇ²~ȇȕ ¼¿²Ȋ
ΣÉÎȕ ãȕ É¡ȕ Ãr«¡ȕ ¥¬ȕ «²æȕ ¬ã¬r~ã¬ȕ Ãȕ
¿³æ¬ȕ ȕ ØÞÃÉ¼²Ørȕ Øȕ ã}¥沬ޫȕ ²~¬ÎǺȕ
K³æ¬~rȕ²~¬rȕ¬ȕÃÉr¬²Øȕ²ȕØrãȕ¼¿²ΣȊ
ÉÎȕrȕØÞ¬£rȕãȕ¬²¿«r¥¬²ȕ¼¿²~ÃÎȕ¼¿²Σ~¡Ǻ
1%8ʏKȕKʏ%8O
ʏǺȕȕ²¿ȕ }Î¥ÉȊ¬ȕ ¼¿²Î~Éǵȕ Éȕ Hο~rÃ¿ȕ Ã²Î¥ȕ
~~£ȕÉÃȕ ¼¿²¼¿ȕ²¼¿rÉ²¬ȕ }²¿ȕ¬ÃÉr¥¥rÉ²¬ȕ
¬ȕÉȕ¼¿Ã¬~ȕ²ȕÉȕ¼¿Ã²¬ȕÃμ¿×Ã¬ȕÉȕ
²¼¿rÉ²¬ȕ²ȕÉȕ¼¿²Î~ÉǺ
ǺȕȕTȕcr¿¿r¬É²¿ȕ¿Ã¿×ÃȕÉȕ¿Éȕɲȕ«r£ȕ¼¿²Ȋ
Î~É²¬ȕ~r¬Ãȕr¬ȕ~²¿¿~É²¬Ãȕ²ȕÉȕ¼¿²Ȋ
Î~Éȕ r¿Ã¬ȕ ¿²«ȕ É~¬²¥²~r¥ȕ ¼¿²¿ÃÃȕ r¬ȕ
rÃÉÉ~ȕ×r¥ÎÃȕØÉ²ÎÉȕ¼¿²¿ȕ¬²É~Ǻ
ǺȕȕTȕ «r¬Îr~Éο¿ȕ ~¥r¿Ãȕ ÉrÉȕ Éȕ ~²¥²Î¿ȕ
ȆÃrȇȕ²ȕ ¼¿²Î~Éȕ¿²«ȕÉȕÃr«ȕ¥¬ȕ«rÞȕ
}ȕÃ¥É¥Þȕ¿¬Éȕ r¬ȕ Ãȕ ¬ȕ Ã«¥r¿ȕÃrǺȕ
Tȕ¿¬~ȕ¬ȕÃrȕÃȕ¬²Éȕ~Éȕ²ȕÉȕ
¼¿²Î~Éȕr¬ȕ«rÞȕ¿ÃÎ¥Éȕ¿²«ȕÉȕ¬²¿«r¥ȕ¼¿²Ȋ
Î~É²¬ȕ¼¿²~ÃÃǺ
ȕȊȕYO#K%888
ʏǺȕȕ%«ȕr¥¥ȕײ¬ȕ¬}rμ¿²ΣÉ¬ȕò¥¥Éȕ¿ȕ/vÎ¿ȕ
¿ȕά£É²¬ÃÉÑ~É£Éȕײ¿ȕ«ȕ¬}rÎȕάȕ
¬ȕʏ¬ØÃ¬Éȕ¬¿ȕ¬ȕÉ¿}ȕÃȕH¿²ΣÉÃȕ
}rÎÃ~É¬¬ȕH¿Ã²¬ȕÑ}¿¼¿Ñ¬Ǻȕ
Ǻȕȕ¿ȕ#¿ÃÉ¥¥¿ȕ }v¥ÉȕÃ~ȕ rÃȕK~Éȕ ãÎȕH¿²Ȋ
ΣÉ²¬Ãv¬¿Î¬¬ȕ άȕ b¿}ÃÃ¿Î¬¬ȕ
Ãȕ H¿²ΣÉÃȕ ײ¿ǵȕ ȕ ο~ȕ É~¬²¥²Ã~¬ȕ
²¿ÉÃ~¿ÉÉȕάȕvÃÉÉÃ~ȕc¿Éȕ}¬ÉȕÃ¬ǵȕ
²¬ȕײ¿¿ȕ¬r~¿~ÉάǺ
Ǻȕȕ¿ȕ #¿ÃÉ¥¥¿ȕ ¿£¥v¿Éǵȕ rÃÃȕ ȕ r¿}ȕ Ȇ¿ȕ
r¿}ɲ¬ȇȕ ¬Ãȕ H¿²ΣÉÃȕ rÎÃȕ ¿Ã¥}¬ȕ 1Ȋ
¬ȕ άØÃ¬É¥~ȕ r}Ø~¬ȕ άȕ ¬ȕ ¬«ȕ
r¬¬v¿É¬ȕ r¿}ɲ¬ȕ rÎÉ¿É¬ȕ £r¬¬Ǻȕ ¿ȕ
Y¬É¿Ã~ȕ Ãȕ r¿}ɲ¬Ãȕ ÃÉ¥¥Éȕ £¬¬ȕ H¿²Ȋ
Σɫr¬¥ȕr¿ȕάȕ²¥ÉȕrÎÃȕ«ȕ ¬²¿«r¥¬ȕ
H¿²ΣÉ²¬Ã¼¿²ãÃÃǺ
āýăùþăĔùȕćāýôĔ
ʏǺȕȕôȕ ĹijĻĿģĪǵȕ ĪĹijĮȕ ķĸĶĩĻıĺȕ ķĸĪĩĵģĭĵģĿĪĵȕ ĩijőȕ
ĻĹĺģĵĶĥıĮǵȕ ķĶıĻķģĺĪijńȕ ĩĶijĬĪĵȕ ķĸĶĥĪĸĮĺńȕ
ķĸģĥĮijńĵĶĹĺńȕĪĦĶȕĽĻĵıŀĮĶĵĮĸĶĥģĵĮőȕķĪĸĪĩȕ
ĻĹĺģĵĶĥıĶįȕĮȕĥȕķĸĮĹĻĺĹĺĥĮĮȕijĮŀģǵȕıĶĵĺĸĶijĮȊ
ĸĻŐłĪĦĶȕĸģĤĶĺĻȕķĸĶĩĻıĺģǺȕ
ǺȕȕąĸĶĮĭĥĶĩĮĺĪijńȕ ĶĹĺģĥijőĪĺȕ ĭģȕ ĹĶĤĶįȕ ķĸģȊ
ĥĶȕ ĥĵĶĹĮĺńȕ ķĸĶĮĭĥĶĩĹĺĥĪĵĵņĪȕ ĮĭĴĪĵĪĵĮőȕ
Įȕ ĮĹķĸģĥijĪĵĮőȕ ĥȕ ıĶĵĹĺĸĻıŀĮŐȕ ķĸĶĩĻıĺģǵȕ
ķĸĶĩĮıĺĶĥģĵĵņĪȕ ĺĪľĵĮĿĪĹıĮĴȕ ķĸĶĦĸĪĹĹĶĴȕ
ĮȕŋĹĺĪĺĮĿĪĹıĮĴĮȕŀĪĵĵĶĹĺőĴĮǵȕĤĪĭȕķĸĪĩĥģĸĮȊ
ĺĪijńĵĶĦĶȕĻĥĪĩĶĴijĪĵĮőǺ
ǺȕȕąĸĶĮĭĥĶĩĮĺĪijńȕĭģőĥijőĪĺǵȕĿĺĶȕĺĶĥģĸņȕĮĭȕĶĩȊ
ĵĶįȕĮȕĺĶįȕĬĪȕijĮĵĪįıĮȕĴĶĦĻĺȕĵĪĭĵģĿĮĺĪijńĵĶȕ
ĶĺijĮĿģĺńĹőȕĩĸĻĦȕĶĺȕĩĸĻĦģȕķĶȕŀĥĪĺĻȕȆĶĺĺĪĵıĻȇǺȕ
ĆģĭijĮĿĮĪȕ ĥȕ ĶĺĺĪĵıĪȕ ĵĪȕ ĹĥĮĩĪĺĪijńĹĺĥĻĪĺȕ Ķȕ
ĩĪĽĪıĺĪȕ ķĸĶĩĻıĺģȕ Įȕ őĥijőĪĺĹőȕ ĸĪĭĻijńĺģĺĶĴȕ
ĵĶĸĴģijńĵĶĦĶȕķĸĶĮĭĥĶĩĹĺĥĪĵĵĶĦĶȕķĸĶŀĪĹĹģǺ
OYKK%ȕ1%8%ʏK
ʏǺȕȕ(¬ȕ~rãÎ¥ȕάÎȕ¼¿²ÎÃȕȕ¬~²¿¼²¿rÉǵȕΫ¼t¿tȊ
ɲ¿Î¥ȕÉ¿}ÎȕÃtȕ×¿~ȕ}άrȕ¥Îȕά~Í²¬r¿ȕ
r~ÃÉÎrȕ¬r¬Éȕȕ ¬~²¿¼²¿r¿ȕÇȕ¬ȕ ¼¿ã¬Írȕ
¼¿Ã²r¬ȕ ~r¿ȕ Ãμ¿r×rãtȕ ά~Í²¬r¿rȕ
¼¿²ÎÃÎ¥ÎǺȕ
ǺȕȕH¿²Î~tɲ¿Î¥ȕÇȕ¿ã¿×tȕ¿¼ÉÎ¥ȕȕ«²~r¿ȕ
rȕ¼¿²Î~ÍȕÇȕȕr~ȕ«}άtÉtÍ¿ȕr¥ȕ¼¿²ÎȊ
ÃÎ¥Îȕȕ~ÉrÉȕȕ¼¿²¿ÃÎ¥ȕÉ¬²¥²~ȕÇȕ×r¥²¿¥ȕ
ÃÉÉ~ȕt¿tȕ²ȕ¬²É~r¿ȕ¼¿r¥r}¥tǺ
ǺȕȕH¿²Î~tɲ¿Î¥ȕ~¥r¿tȕ~tȕ~Î¥²r¿rȕȆ¬Îr¬ÍrȇȕάÎȕ
¼¿²ÎÃȕ¬ȕr~rÇȕ¥¬ȕ¼²rÉȕ¿ȕÎDz¿ȕÇȕ¼²Éȕ
r¼t¿rȕ ¬É¿Ȋ²ȕ ¬Îr¬Ítȕ r¼¿²¼rÉtǺȕ ¿¬Írȕ ȕ
¬Îr¬Ítȕ¬Îȕ~²¬ÃÉÉÎȕάȕ~Éȕr¥ȕ¼¿²ÎÃÎ¥ÎȕÇȕ
¿ãÎ¥Étȕ¬ȕ¼¿²~ÃÎ¥ȕ¬²¿«r¥ȕȕ¼¿²Î~ÍǺ
1%8K%Oȕ1>1i?/
ʏǺȕȕ¼Éÿȕ Ããs¬Éȕ É¿«£ȕÃÉ}¬ȕbsÃs¿¥³Ȋ
¬r£ȕrȕÉ¿«£ȕ«¥¥·ȕ«Ó£µÃÉȕ«ȕrȕ}Ȋ
¼ÉÃÉȕ«¥·ã·¬ǵȕÉ¿«£ȕ«Ó£µÃÉȕ¥Ȋ
ÑÞ¥·ȕÃã«¥Þȕ¡¥¬¥É}¬ȕ¥¥¬·¿ã¬ȕ£¥¥Ǻ
ǺȕȕʏȕÞs¿É³ȕ¬¬Ér¿É¡rȕ«rs¬r£ȕ¡²²ÉȕÉ¿«£ȕ
Þs¿ÉsÃÉ~¬²¥³s¡s¬r£ȕ «³²ÃÉsÃs¿rȕ Ãȕ
É¿«£ȕ«ÓÃãr£ȕ¡¥·ì£ȕÃȕrãȕÃãÉÉ£rȕ
¿É££¬£ȕ«¥¥·ȕɵ£¥ÉÃÉÃ¿ǵȕ ¥·ãȊ
ÉÃȕ¿ÉÃÉÃȕ¬¥£Ñ¥Ǻ
Ǻȕȕʏȕ Þs¿É³ȕ £¡¥¬Éǵȕ ²Þȕ rãȕ r㲬²Ãȕ ò¿²ãrÉ}rȕ
Ér¿É²ã³ȕÉ¿«£ȕÃã¬ȕȆs¿¬Þr¥rÉrȇȕ£Ãȕ«¿É£}¬ȕ
¥É¿ÉǵȕÃȕrò¬¥³ȕs¿¬Þr¥rÉ}r¬ȕ²¿Î¥rÉȕ¥·Ǻȕ
ʏãȕs¿¬Þr¥rÉȕ£Ñ¥µ¬}Ãȕ¬«ȕ¡¥¬ÉȕÉ¿«£ȕ
}s¡sÉǵȕÃȕ¬²¿«s¥ÃȕÞs¿ÉsÃȕ ²¥Þr«rÉȕ×¥Ȋ
¡s¿³¡rǺ
ʏ8%bʏYhȕȓbʏYʏT%>8
ʏǺȕȕH²Î¿ȕάȕ¼¿²ÎÉȕ¬É¿ǵȕ¥ȓʏ~Éοȕ²Éȕ×¿¿ȕ
ò¬ȕ}²¬ȕ²¬~É²¬¬«¬Éȕr×r¬Éȕ¥ȓ¬ÃÉr¥¥rÉ²¬ȕ¬ȕ
¼¿Ã¬~ȕȕ¥rȕ¼¿Ã²¬¬ȕÃμ¿×Ãr¬Éȕ¥ȕ²¬~Ȋ
É²¬¬«¬ÉȕÎȕ¼¿²ÎÉǺ
Ǻȕȕ1ȕ r¿r¬Éȕ Ãȕ ¿Ã¿×ȕ ¥ȕ ¿²Éȕ ȓr¼¼²¿É¿ȕ Ãȕ
«²~rÉ²¬Ãȕȕ¼¿²Î~É²¬ȕÉȕÃȕ~²¿¿~É²¬Ãȕ
Îȕ¼¿²ÎÉȕ¿ÃÎ¥Ér¬ÉȕÎȕ¼¿²¿ÃȕÉ~¬²¥²¾Îȕ
ÉȕÃȕ×r¥οÃȕÃÉÉ¾ÎÃȕÃr¬Ãȕ¼¿r×ÃǺ
Ǻȕȕ1ȕr¿r¬Éȕ~¥r¿ȕ¾Îȕ¥rȕ~²Î¥οȕȆÉ¬Éȇȕ ȓάȕ
¼¿²ÎÉȕȕ¥rȕ««ȕr««ȕ¼ÎÉȕÉ¿ȕ¥¿Ȋ
«¬Éȕ¿¬ÉȕÉȕÃÉȕr¬ÃȕάȕÉ¬ÉȕÃ«¥r¿Ǻȕ
1rȕ¿¬~ȕȕÉ¬Éȕ¬ȓÃÉȕ¼rÃȕάȕrÎÉȕÎȕ
¼¿²ÎÉȕÉȕ¼ÎÉȕ¿ÃÎ¥É¿ȕÎȕ¼¿²~ÃÃÎÃȕȕ¼¿²Ȋ
Î~É²¬ȕ¬²¿«r¥Ǻ
ʏ8ʏ1%8ȕ>%ʏ
ʏǺȕȕH¿ȕάȕ¼¿²²Éɲȕrȕ¬~rÃòǵȕ ¥ȓʏ~¾Î¿¬Éȕ×ȕ
×¿~r¿¬ȕ ¥ȕ ~²¿¿Éɲȕ άã²¬r«¬É²ȕ ¼¿«rȕ
¥¥ȓ¬ÃÉr¥¥rã²¬ȕ ¬ȕ ¼¿Ã¬ãrȕ ¥¥rȕ ¼¿Ã²¬rȕ
~ȕ ò׿¬É¬ȕ r¥ȕ άã²¬r«¬É²ȕ ¥ȕ ¼¿²Ȋ
²ÉɲǺ
Ǻȕȕ%¥ȕr¿r¬ÉȕÃȕ¿Ã¿×rȕ¥ȕ¿Éɲȕȕr¼¼²¿Ér¿ȕ«²Ȋ
~ȕr¥¥rȕ¼¿²Îã²¬ȕȕ~²¿¿ã²¬ȕ¥ȕ¼¿²²Éɲȕ
¿×r¬Éȕr¥ȕ¼¿²¿ÃòȕÉ~¬²¥²~²ȕȕrȕ×r¥²¿ȕ
ÃÉÉ~ȕÃ¬ãrȕ¼¿r××òǺ
Ǻȕȕ%¥ȕr¿r¬Éȕ~r¿rȕ~ȕ¥ȕ~²¥²¿ȕȆɲ¬r¥Éwȇȕȕάȕ
¼¿²²Éɲȕ ¥¥rȕ ÃÉÃÃrȕ ¥¬rȕ ¼Î¶ȕ ÃÃ¿ȕ ¥Ȋ
¿«¬Éȕ ×¿Ã²ȕ ȕ ȕ ȕ άrȕ ɲ¬r¥Éwȕ Ã«¥Ǻȕ
1rȕ ¿¬ãrȕ ȕ ɲ¬r¥Éwȕ ¬²¬ȕ ȕ άȕ Éɲȕ ¥ȕ
¼¿²²Éɲȕȕ¼Î¶ȕ¿×r¿ȕr¥ȕ¬²¿«r¥ȕ¼¿²~Ãòȕ
ȕ¼¿²Îã²¬Ǻ
1*8KȕYRȕ/ʏ8ʏ11ʏK%
ʏǺȕȕi¿¥Æ£ȕ }¿ȕ ѿѬȕ ¬ǵȕ ʏ¥~ǵȕ ѿѬѬȕ Æ¥É«¬ȕ
¬É¥Þ¬ȕ£Æ¬¬ȕ×r¿¥¬rȕ£Î¿Î¥Î«r¬ȕµ¬~ȕ
ѿѬѬȕ ÑãѬȕ r¥Æ¼ȕ r¥Æ«r¬ȕ £²¬É¿²¥ȕ
É«¥¿Ǻ
Ǻȕȕr¿r¬Éȕ b¿¬ǵȕ É£¬²¥²¡£ȕ ¥¿¥«ȕ ×ȕ ÃÉÉ£ȕ
¿¥¿¬ȕ£rÞ¬r£¥r¬r¬ȕѿѬȕÑã¿¬ȕµ¬~Ȋ
¬ȕr}¿ȕ×¿«£Ãã¬ȕÑ¿É«ȕÆ£¥£¥¿ȕ×ȕ
Ñã¥É«¥¿ȕÞr¼«rȕr££¬ȕÃr£¥ȕÉÎÉr¿Ǻ
Ǻȕȕr¿r¬ÉǵȕrÞ¬ȕÃ¿£ȕ }¿ȕѿѬѬȕ ¿¬¬¬ȕȆɲȊ
¬Î¬Î¬ȇȕ}¿rãȕr¿£¥ȕ²¥r}¥~¬ȕ×ȕ}¬ã¿ȕ}¿ȕ
ɲ¬rȕ ²¥ÎάÎȕ }Þr¬ȕ ¿Ǻȕ µ¥£ȕ r¿£ǵȕ
ѿѬѬȕ }¿ȕ £ÎÃοÎȕ ¥¿ȕ ×ȕ ¬²¿«r¥ȕ Ñ¿É«ȕ
ÃÑ¿~¬¬ȕ£rÞ¬r£¥r¬r}¥¿Ǻ
>T>/>bȕp1ʏi
ʏǺȕȕ ãr}Î²×r¬²ȕ ¼¿²ΣÉÎȕ }Þȕ «¥ȕ £Î¼Î¡Ȋ
~ȕ ¼Áȕ ¬ÃÉr¥r~ȕ 㣲¬É¿²¥²×rÉȕ ¡²ȕ ü¿s׬²Îȕ
ά£~ȕãrȕ¼Áɲ«¬²ÃÉȕ²Ã²}Þȕ²¥å¡~ȕ¬rȕ¼¿²Ȋ
ײãȕ¼¿²ΣÉÎǺ
ǺȕȕKÎÉ¥ȕ Ãȕ ×Þ¿rãΡȕ ¼¿sײȕ ¼¿²×sÉȕ ×ß¿²}¬ȕ
ã«¬Þȕ ²¼¿r×Þȕ ¼¿²ΣÉÎȕ ×Þ¼¥ß×r¡~ȕ ãȕ É~Ȋ
¬²¥²~£²ȕ¼²£¿²£ÎȕrȕÃÉÉ~£ß~ȕ²¬²Éȕ}ãȕ
¼Á~²ã²ȕμ²ã²¿¬¬Ǻ
ǺȕȕKÎÉ¥ȕ¼¿²¥rÅΡǵȕåȕ}r¿×rȕȆ²ÃÉ¬ȇȕ¼¿²ΣÉÎȕ
ãȕ ÃÉ¡¬ȕ ÁrÞȕ Ãȕ «Öåȕ «¿¬ȕ ¥ÅÉȕ ¡ȕ ×ȕ ¼²Ȋ
²}¬«ȕ ²ÃÉ¬ÎǺȕ K²ã¥ȕ ×ȕ ²ÃÉ¬Îȕ ¬¬ȕ ×r²Îȕ
¼¿²ΣÉÎȕ«Öåȕ}ßÉȕ×ßÃ¥£«ȕ}å¬²ȕ×ßȊ
¿²}¬²ȕ¼¿²~ÃÎǺ
1%8K8ȕ>T>/>bȕp3ʏi
ʏǺȕȕbȕ ¼¿¼rȕ ãr}Î²×r¬²ȕ ¼¿²ΣÉÎȕ }Þȕ «r¥ȕ
£Î¼Î¡Ï~ȕ ¼¿ȕ ¬ÅÉr¥s~²Îȕ 㲬ɿ²¥²×rËȕ ¡²ȕ
ü¿s׬Îȕ ¬¬²ÃËȕ ¼¿ȕ ²Ã²}²Îǵȕ £É²¿sȕ ²¥rrȕ
¬rȕ¡²ȕά²×r¬Ǻ
Ǻȕȕnr¿Î²×rÉ§ȕÃȕ×Þ¿rãΡȕ¼¿sײȕ¬rȕ×Þ£²¬s×rȊ
¬ȕ×ß¿²}¬ß~ȕã«¬ȕ ²¼¿s×ȕ¼¿²ΣÉÎȕ×ȕ´Ȋ
Ã¥£ÎȕÉ~¬²¥²~£²ȕ¼²£¿²£ÎȕrȕÃÉÉ~£ß~ȕ
²¬´Éȕ}ãȕ¼¿~sãr¡Ï~²ȕμ²ã²¿¬¬rǺ
Ǻȕȕnr¿Î²×rÉ§ȕ ×Þ¥rÃΡǵȕ åȕ r¿}rȕ Ȇ²É®ȇȕ ¼¿²Ȋ
ΣÉÎȕãȕ ¿²×¬r£¡ȕ ¿rÞȕ Ãrȕ «´åȕ «¿¬ȕ ¥ÅËȕ
¡ȕ×ȕ¼²²}¬²«ȕ²É¬ǺȕK²ã¥ȕ×ȕ²É¬ȕ¬ȕ¡ȕ
~Þ}²Îȕ¼¿²ΣÉÎȕ«´åȕ}ÞËȕ×ßÃ¥£²«ȕ}åȊ
¬²ȕ×ß¿²}¬²ȕ¼¿²~ÃÎǺ
>T>8ʏȕ/ʏ8ʏ1Tʏ
ʏǺȕȕnrȕ×¿r¡¬ȕã¥£ȕ«²¿rȕ£Î¼~ȕ¼¿ȕ¬r«ÃÉȊ
É×¡²ȕ¼¿×¿Éȕ¬¡²×²ȕ¼¿r×¥¬²ȕ¥²×r¬¡ȕ×ȕ¼¿Ȋ
òɬ²ÃÉȕ²Ã}ǵȕ£ȕ¬r㲿Ρȕ¥²×r¬¡ȕã¥£rǺ
Ǻȕȕr¿r¬Éȕ Ãȕ ¼¿¿åΡȕ ¼¿r×~²ȕ ²ȕ ü¿««}ȕ
¼¿²ãײ¬¡ȕ¬ȕ¼²¼¿r×£²×ȕã¥£rǵȕ£ȕãr¡r¡²ȕãȕ
É¬²¥²Å£rȕ¬r¼¿£rȕ¬ȕÃÉÉãȕ׿¬²ÃÉǵȕ
}¿ãȕ¼¿²¬rȕ²}×ÃÉ¥rǺ
Ǻȕȕr¿r¬Éȕ ã¡r×¥¡rǵȕ rȕ Ãȕ ¥r£²ȕ }r¿×rȕ Ȇ²É¬£ȇȕ
ã¥£rȕ ãȕ ÃÉȕ ¥¬¡ȕ ¬£²¥£²ȕ ¿rã¥£Î¡ȕ ¬ȕ ¡ȕ ×ȕ
¼²²}¬«ȕ²É¬£ÎǺȕKrã¥£rȕ×ȕÃ¬~ȕ¬ȕ¼²«r¬¡Ȋ
£¥¡ײÃÉȕã¥£rȕ¬ȕ¡ȕ¥r£²ȕ¼²Ã¥~rȕ²}r¡¬rȕ
¼¿²ãײ¬rȕ¼¿²~ÃrǺ
1%8.ʏ1E
ʏǺȕȕ²¿ȕ Éȕ ¬}ÞÉȕ ¼¿²ΣÉȕ ãr¥ȕ £¹}¿¬ȕ £²¬Ȋ
É¿²¥¥¿ǵȕ rÉȕ Éȕ ά¿¿ȕ £²¿¿£Éȕ ¬¬ȕ ¬ÃÉr¥Ȋ
¥rÉ²¬¬ȕȕ¬|¿×|¿¥Ãȕrȕ¬ȕ¼¿Ã²¬ǵȕ¿ȕ¹¿¿ȕ
É¥ÃÞ¬ȕ«ȕ¿É¬ȕrȕ ȕȕ¼¿²ΣÉÉǺ
Ǻȕȕcr¿¿r¬É²¿ȕ ²¿}²¥¿ȕ Ãȕ ¿Éȕ É¥ȕ rÉȕ ²¿Érȕ
¼¿²ΣÉ²¬Ã|¬¿¬¿ȕ ²ȕ ¿ÉÉ¥Ã¿ȕ rȕ ¼¿²Ȋ
ΣÉÉȕò«ȕ¹¥ȕrȕÉ£¬²¥²ãȕ¿«Ã£¿Éȕ²ȕ
|ÃÉÉãȕ×|¿¿ȕÎ¬ȕ²¿Îz¬ȕ×r¿Ã¥Ǻ
Ǻȕȕcr¿¿r¬É²¿ȕ ¿£¥|¿¿ǵȕ rÉȕ r¿×¬ȕ ȆãÞȇȕ ¼zȕ Éȕ
¼¿²ΣÉȕ¿rȕÃr««ȕ¥¬¡ȕ£r¬ȕ×|¿ȕ¥Éȕr¬¿Ȋ
¥Ãȕ²ȕ¿ȕȕ¬ȕ¥¬¬ȕãÞǺȕ²¿Ã£¥¥¬ȕȕ
ãÞȕ¿ȕ££ȕ¬ȕ£Éȕ×ȕ¼¿²ΣÉÉȕ²ȕ£r¬ȕ
ãޥÃȕ¬ȕ¬²¿«r¥ȕ¼¿²ΣÉ²¬Ã¼¿²~ÃǺ
#KȕȊȕ1%8ʏK8%ȕ>b>%
ʏǺȕȕnrȕÎ¿r¬ȕ¼¿²ãײǵȕ/μr~ȕ}ȕÉ¿}r²ȕ¼¿²×¡¿Éȕ
¬¡²×ȕü¿r×r¬ȕ¿rȕ¼¿¡ȕÎ¿r¬¡ȕÎȕ¬rã²¬²ÃÉȕ
²Ã²}ȕ£²¡rȕ¬rã¿ȕ¿rȕ¼¿²ãײrǺ
Ǻȕȕ.r«ÃÉײȕ ãr¿år×rȕ ¼¿rײȕ ã׿ÅÉȕ ¼¿²«¡¬ȕ Îȕ
¼¿²ãײ¬¡ȕ ȕ ü¿r×£ȕ ¼¿²ãײrȕ £²¡ȕ ¼¿²ã¥rãȕ
ãȕÉ¬²¥²Å£²ȕ¬r¼¿É£rȕȕÃÉÉãȕ׿¡¬²ÃÉȕ
}ãȕ¼¿É²¬ȕ¬r¡r×Ǻ
Ǻȕȕ.r«ÃÉײȕã¡r×¥¡Î¡ȕrȕÃȕ}²¡rȕȆá¬rȇȕ¼¿²ãײrȕ
ãȕÃÉȕ¥¬¡ȕ«²åȕ«r¥²ȕ¿rã¥£²×rÉȕȕrȕ¡ȕÎȕÃ¥Ȋ
¬²¡ȕ¬¡r¬ÃǺȕKrã¥£rȕÎȕá¬ȕ¬¡ȕ¬²ÃÉrÉr£ȕ¼¿²Ȋ
ãײrȕȕ«²åȕ¼¿²ãrȕãȕβ}r¡¬²ȕ¼¿²~Ãrȕ
¼¿²ãײ¬¡Ǻ
IT
CZ
SK
SL
HR
DAN
TUR

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756