Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik ELECTROLUX EVL6E40X CombiQuick Elektryczny z mikrofalą Czarno-stalowy

Instrukcja obsługi Piekarnik ELECTROLUX EVL6E40X CombiQuick Elektryczny z mikrofalą Czarno-stalowy

Powrót
Aby uzyskać szybki dostęp do porad, instrukcji
obsługi, pomocy technicznej itp., zarejestruj
urządzenie: electrolux.com/register
W pełni wykorzystaj
potencjał swoich
urządzeń
COM700CV
COM700CX
EVL6E40X
OOM700CZ
PL Piekarnik z funkcją mikrofal Instrukcja obsługi
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 6
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 9
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................10
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................11
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 11
7. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 13
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................... 15
9. DODATKOWE FUNKCJE.................................................................................16
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 17
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 37
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 39
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 40
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.electrolux.com2
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
POLSKI 3
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Nie włączać urządzenia, jeśli jego wnętrze jest puste.
Metalowe elementy wewnątrz komory mogą
spowodować powstanie łuku elektrycznego.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie
można używać metalowych pojemników na żywność
lub napoje. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli
producent określi rozmiar i kształt metalowych
www.electrolux.com4
pojemników przeznaczonych do gotowania w
kuchence mikrofalowej.
OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwiowe są
uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia aż
zostanie ono naprawione przez wykwalifikowaną
osobę.
OSTRZEŻENIE: Wyłącznie wykwalifikowana osoba
może przeprowadzać czynności serwisowe lub
naprawcze wiążące się z koniecznością zdjęcia osłony
chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym.
OSTRZEŻENIE: Nie należy podgrzewać cieczy ani
żywności w zamkniętych pojemnikach. Może dojść do
wybuchu.
Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia
przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub
tworzywa, należy obserwować urządzenie, ponieważ
występuje zagrożenie zapłonem.
Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży
oraz ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli,
gąbek, wilgotnych tkanin lub podobnych materiałów
może spowodować obrażenia ciała, zapłon lub pożar.
W razie pojawienia się dymu należy wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę i trzymać zamknięte drzwi,
aby zdusić płomienie.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej
może doprowadzić do ich opóźnionego wrzenia. Przy
obchodzeniu się z pojemnikiem należy zachować
ostrożność.
Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z
pokarmem dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć, aby zapewnić równomierną temperaturę
pokarmu przed spożyciem oraz aby nie dopuścić do
oparzenia.
Nie wolno gotować jaj w skorupach ani podgrzewać
całych ugotowanych jaj w urządzeniu, ponieważ mogą
POLSKI 5