Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Frytkownica GALLET Camelin DF165

Powrót
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi,
przejrzyj rysunki i zachowaj instrukcję do wglądu.
Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu
w używanym przez Ciebie gniazdku.
Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazdka zainstalowanego
i uziemionego zgodnie.
Nie wsuwaj wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie
wyciągaj jej mokrymi rękami ciągnąc za przewód zasilający!
Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w rmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania
z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem.
Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie
i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego
przewodu. Urządzenie nie może być używane przez dzieci
w wieku od 0 do 8 lat.
Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej lub umysłowej lub z niedostatecznym
doświadczeniem i wiedzą, jeżeli są one pod nadzorem lub
zostały poinstruowane na temat używania urządzenia w sposób
bezpieczny i rozumieją potencjalnemu zagrożeniu. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem.
Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód
zasilający lub wtyczkę, jeśli nie pracuje prawidłowo lub spadło
na ziemię i uszkodziło się. W takich wypadkach urządzenie należy
oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, należy
go zastąpić specjalnym przewodem lub kompletem przewodów
dostępnych u producenta lub technika serwisowego.
16 / 33
Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
Frytownica musi być w stabilnej pozycji, ustawiona tak, aby
zapobiec wylaniu się gorącego oleju.
UWAGI: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub
jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego
nieprawidłowego umieszczenia.
Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć
od sieci, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i przez cały czas smażenia kontroluj go.
Używaj frytkownicy wyłącznie w miejscach, gdzie nie grozi jej przewrócenie oraz
w dostatecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych (np. fi ranki, zasłony, drewno
itd.), źródeł ciepła (np. piecyk, kuchenka elektryczna czy gazowa itd.) i wilgotnych
powierzchni (zlewozmywaki, umywalki itd.).
Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego frytkownicę należy prawidłowo
zmontować i wlać do niej tłuszcz lub olej odpowiedni do smażenia. Uchwyty kosza
do smażenia musi być dokładnie przymocowany, aby nie zagrażało jego wysunięcie
podczas przenoszenia kosza.
Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części, które będą w kontakcie z jedzeniem.
Kosz do smażenia zawierający jedzenie należy spuszczać do rozgrzanego tłuszczu
powoli!
Panelu sterowania, przewodu zasilającego i elementu grzewczego frytkownicy nie
należy nigdy (nawet częściowo) zanurzać w wodzie ani nie myć go pod bieżącą wodą!
Nigdy nie podgrzewaj we frytkownicy wody.
Podczas smażenia nie dotykaj krawędzie pojemnika, szklanej szybki w pokrywie
i miejsc, z których wydobywa się para. Zagraża to poparzeniem i oparzeniem. Zwróć
uwagę na gorącą parę wydobywającą się po zdjęciu pokrywy!
Poziom wkładu do smażenia (oleju lub tłuszczu) należy utrzymywać pomiędzy znakami
MIN i MAX, aby nie doszło do jego przegrzania lub wypłynięcia.
Olej lub tłuszcz do smażenia należy wymienić zawsze, kiedy jest zabarwiony na brązowo
lub po zgęstnieniu, jeśli wydziela nieprzyjemny zapach lub jeśli po jego zagrzaniu tworzy
się dym lub piana.
Przy używaniu starego oleju lub tłuszczu do smażenia może dojść do jego samowolnego
zapalenia się. W razie nagłego zapalenia należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej i zgasić ogień poprzez zamknięcie pokrywy frytkownicy.
Przewodu zasilającego nie wolno uszkodzić ostrymi lub gorącymi przedmiotami,
otwartym płomieniem, nie wolno go również zanurzać w wodzie. Nigdy nie kładź go na
gorącej powierzchni ani nie pozwól, by zwisał poza krawędź stołu lub blatu kuchennego.
Na skutek zawadzenia o przewód lub pociągnięcia go np. przez dzieci może dojść do
przewrócenia lub ściągnięcia frytkownicy, a następnie do poważnego poparzenia!
W razie potrzeby użycia przedłużacza należy zapewnić, aby nie był on uszkodzony
i spełniał obowiązujące normy.
Z urządzenia należy korzystać wraz z oryginalnym wyposażeniem producenta.
17 / 33
PL
Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji!
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia
urządzenia i wyposażenia (np. zepsucie potraw, obrażenia, oparzenia, pożar)
i nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku nieprzestrzegania wyżej
wymienionych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – obudowa frytkownicy
A1 – regulator temperatury A5 – uchwyt
A2 – lampka kontrolna (temperatury) A6 – blokowanie uchwytu
A3 – lampka kontrolna (włączona) A7 – przycisk blokowania pokrywy
A4 – kosz do frytkownicy A8 – przewód zasilający
B – pojemnik
C – zdejmowana pokrywa
1
A5
A6
A1
A4
A2
A3
A
B
C
A8
1
3
4
5
6
2
A7
18 / 33
III. INSTRUKCJA UŻYCIA
Usuń wszelki materiał opakowaniowy i wyjmij frytkownicę wraz z wyposażeniem. Usuń
z frytkownicy wszelkie folie, naklejki czy papier. Przed pierwszym użyciem umyj części,
które będą w kontakcie z jedzeniem, gorącą wodą z dodatkiem środka myjącego,
dokładnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha, ewentualnie pozostaw do wysuszenia.
Frytkownica ma stały pojemnik B z elementem grzejnym pod dolną częścią pojemnika.
Pojemnik ten nie może być wyjmowany. Jednak można zdjąć pokrywę C przez lekkie
przymknięcie w stanie otwartym i lekkie wysunięcie do góry. Kosz do frytkownicy A4
ma uchwyt A5, który można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca, naciskając przycisk
blokady A6.
Umieść zmontowaną frytkownicę na równej powierzchni (np. na stole kuchennym) na
wysokości co najmniej 85 cm, z dala od dzieci. Wtyczkę przewodu zasilającego A8
podłącz do sieci elektrycznej - Zaświeci się lampka kontrolna A3. Wlej olej lub tłuszcz do
smażenia do pojemnika Bdo znaku MAX. Za pomocą pokrętła A1 nastaw odpowiednią
temperaturę. Rozgrzej olej lub tłuszcz (ok. 10 minut).
Osiągnięcie prawidłowej temperatury wskazuje zgaśnięcie lampki A2. Napełniony kosz
A4 wsuń powoli do pojemnika C. Następnie przykryj pokrywę E i możesz rozpocząć
smażenie. Wydobywanie się pary spod pokrywy podczas smażenia jest zjawiskiem
normalnym, nie jest to usterka. W trakcie smażenia zaleca się zamieszać potrawy raz
na jakiś czas, aby nie doszło do ich sklejenia. Po zakończeniu przygotowywania potraw
przekręć regulator A1 na pozycję wyłączone (0). Zdejmij pokrywę tak, aby nie oparzyć
się gorącą parą, wyjmij kosz ponad poziom oleju do smażenia, a następnie zawieś go
w pozycji do odłożenia. Pozwól, aby z potraw spłynął nadmiar oleju.
OSTRZEŻENIE
Podczasogrzewaniamożenastąpićcyklowanietermostatu(wyłączenielampkikontrolnej
A2).Zjawiskotoniejestuważanezawadę.
UWAGA
Podczassmażeniapotrawzawierającychdużąilośćwodylubpotrawmrożonych,
spuszczajkoszdoolejupowoli,abyniedopuścićdowykipieniaolejulubtłuszczu
dosmażenia.
UWAGA
Gorącyolejlubtłuszczrozpuszczaplastikowebutelki-niebezpieczeństwoobrażeń!
IV. ÚDRŽBA
Każdorazowo przed konserwacją odłącz urządzenie od sieci elektrycznej poprzez
wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i pozostaw
je do wystygnięcia! po każdym użyciu wytrzyj zewnętrzne powierzchnie miękką
wilgotną ściereczką. Nie używaj ściernych i agresywnych środków czyszczących
i metalowych narzędzi, które mogłyby zarysować powierzchnię urządzenia podczas
czyszczenia.
19 / 33
PL
Pojemnik B i pokrywę C wytrzeć papierowym ręcznikiem, a następnie przemyć za pomocą
mokrej ściereczki z dodatkiem wody mydlanej. Następnie wytrzeć suchą ściereczką
i pozostawić do wyschnięcia. Kosz do frytkownicy A4 wraz z uchwytem umyć ciepłą wodą
z mydłem, a następnie wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
Plastikowych części nigdy nie susz nad źródłem ciepła (np. piecyk, kuchenka
elektryczna czy gazowa). Zmiana koloru powierzchni po pewnym czasie jest zjawiskiem
normalnym. Ta zmiana nie ma żadnego wpływu na właściwości powierzchni
i nie stanowi podstaw do reklamacji urządzenia! Przewód zasilający A8 wytrzyj
ściereczką. Urządzenie należy przechowywać starannie wyczyszczone w suchym,
niezakurzonym miejscu z dala od dzieci i osób upośledzonych.
V. DANE TECHNICZNE
Pobór mocy 1800 W
Płynna regulacja temperatury oleju 150 °C-190 °C
Niewyjmowalny pojemnik do frytowania o objętości 2,5 l (kreska max.)
Element grzewczy osadzony na dnie pojemnika
Nastawny kosz ze składaną rączką
Zdejmowana pokrywa ze szklanym wziernikiem
Termicznie izolowana obudowa zmniejszająca ryzyko poparzenia
Długość kabla 0,75 m
Sygnalizacji pracy i temperatury
Stopy antypoślizgowe zapewniające stabilność
Prosty i szybki montaż
Waga ok 1,9 kg
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W.
VI. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU
NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE
ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED
NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ
ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ
ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE
ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie
domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie
zanurzać do wody lub innych cieczy. TO AVOID DANGER OF
SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES
AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia.
Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych.
Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do
zabawy!
20 / 33

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756